EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ
В. В. Лойко, Д. М. Лойко, Д. В. Лех

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.28

УДК: 335.07.12

В. В. Лойко, Д. М. Лойко, Д. В. Лех

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті досліджено питання забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору. За період 2010—2018 рр. кількість суб'єктів господарювання в Україні скоротилась на 15,77 %, у тому числі у сільському, лісовому та рибному господарстві — на 4,97 %. Питома вага суб'єктів господарювання у сільському, лісовому та рибному господарстві у 2018 р. склала 4,19 %. За проведеним аналізом фінансових результатів до оподаткування підприємств сільського, лісового та рибного господарства сальдо збільшилось у 4,1 рази. Питома вага кількості підприємств агропромислового комплексу, які одержали прибуток, за період 2010—2018 рр. зросла на 24,14 %. Питома вага підприємств, які одержали збиток, за той же період зменшилась на 55,02 %. В Україні залишається недосконалою практика фінансування фінансово-кредитними установами (банками, інвестиційними, лізинговими і трастовими компаніями, фондами) підприємств сільського господарства. За досліджуваний період 2010—2018 рр. прямі іноземні інвестиції в економіку України зменшились на 17,21 %, у тому числі у сільське, лісове та рибне господарство — на 13,54 %. Питома вага інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство склала у 2018 р. 1,79 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України. За проведеними розрахунками рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору можна зробити наступні висновки. Рівень фінансової безпеки у всіх суб'єктів господарювання був вищим у 2014 р. У наступному 2015 р. спостерігається зменшення рівня фінансової безпеки в діапазоні 11—27 %. За даними 2018 р. рівень фінансової безпеки всіх суб'єктів підприємництва, які було обрано для дослідження, зменшився і не досяг рівня 2014 р. Це пояснюється погіршенням політичного та економічного стану в країні, зменшенням обсягів фінансових коштів у обороті підприємств.

Ключові слова: Україна; аграрний сектор; суб'єкти підприємництва; фінансова безпека; рівень; загрози; фактори; інтегральний показник.

Література

1. Безус Р.М., Дуброва Н.П., Пащенко О.С. Фінансово-економічна безпека аграрного сектору. Ефективна економіка. № 12, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5412
2. Пристемський О.С. Механізм забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Таврійський науковий вісник. Економічні науки. 2015. № 90. С. 319—325. URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/90_2015/59.pdf
3. Утенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові. Агросвіт. № 17. 2018. С. 42—47. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/17_2018/7.pdf
4. Рябенко Г.М., Сарафін О.В. Загрози та шляхи зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 13. 2016. С. 360—363.
5. Хоменко О.А. Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу та організаційне забезпечення її управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 6. Частина 3. 2016. С. 124—126.
6. Терещенко М.А. Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. № 1. 1 (41.1). 2017. С. 83—86.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 27.11.2019).
8. Лойко Д.М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 35—41.
9. Лойко В.В. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону. Ефективна економіка. № 6. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4455
10. Лойко В.В., Лойко Д.М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки. Науково-технічна інформація. №3 (65). 2015. С. 41—46.
11. Лойко В.В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства. Ефективна економіка. № 8. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4446
12. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/806-2013-%D1%80

V. Loiko, D. Loiko, D. Lekh

ENSURING OF THE FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ENTERPRISES

Summary

The article explores the issues of ensuring the financial security of agrarian business entities. For the period 2010—2018, the number of economic entities in Ukraine decreased by 15.77%, including in agriculture, forestry and fisheries — by 4.97%. The share of economic entities in agriculture, forestry and fisheries in 2018 amounted to 4.19%. According to the analysis of financial results before the taxation of enterprises of agriculture, forestry and fisheries, the balance increased 4.1 times. The share of the number of enterprises of the agroindustrial complex that made a profit for the period 2010—2018 increased by 24.14%. The share of enterprises that received losses decreased by 55.02% over the same period. In Ukraine, the practice of financing financial and credit institutions (banks, investment, leasing and trust companies, funds) of agricultural enterprises remains imperfect. In the 2010—2018 period, foreign direct investment in Ukraine's economy decreased by 17.21%, including in agriculture, forestry and fisheries by 13.54%. The share of investments in agriculture, forestry and fisheries in 2018 amounted to 1.79% of the total amount of foreign direct investment in the economy of Ukraine. The following conclusions can be drawn from the calculations of the level of financial security of agrarian sector entities. The level of financial security for all entities was higher in 2014. In the next 2015, there is a decrease in the level of financial security in the range of 11—27%. According to 2018 data, the level of financial security of all business entities selected for the survey decreased and did not reach 2014 levels. The following conclusions can be drawn from the calculations of the level of financial security of agrarian sector entities. The level of financial security for all entities was higher in 2014. This is explained by the deterioration of the political and economic situation in the country, the decrease in the volume of financial resources in the turnover of enterprises, the deterioration of the crediting of the subjects of the agricultural sector, the variability of climatic conditions, which affects the quantity and quality of crop production.

Keywords: Ukraine; agrarian sector; business entities; financial security; level; threats; factors; integral indicator.

References

1. Bezus, R.M. Dubrova, N.P. and Pashchenko, O.S. (2016), "Financial and economic security of the agricultural sector", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5412 (Accessed 28 November 2019).
2. Pristemsky, O.S. (2015), "The mechanism of securing financial safety of the residents of the city", Tavria Science News. Economic science, vol. 90, pp. 319—325, available at: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/90_2015/59.pdf (Accessed 26 November 2019).
3. Utenkova, K.O. (2018), "The economic security of the agricultural sector: daily life and functional warehouses", Agrosvіt, vol. 17, pp. 42—47, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/17_2018/7.pdf (Accessed 27 November 2019).
4. Ryabenko, G.M. and Sarafіn, O.V. (2016), "Throw in those hats for an economically safe life of agricultural enterprises", Global and national economic problems, vol. 13, pp. 360—363.
5. Khomenko, O.A. (2016), "The financial security of enterprises of the agro-industrial complex and the organization of security management", Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, vol. 6, part 3, pp. 124—126.
6. Tereshchenko, M.A. (2017), "Economic essence of financial security of agricultural enterprises", Young scientist, vol. 1.1 (41.1), pp. 83—86.
7. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019). "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 29 November 2019).
8. Loiko, D.M. (2019), "Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the consumer sector of the Ukrainian economy", Investment: practice and experience, vol. 15, pp. 35—41.
9. Loiko, V.V. (2015), "Problems and ways to ensure the economic security of the region", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4455 (Accessed 27 November 2019).
10. Loiko, V.V. and Loiko, D.M. (2015), "Expert system as a tool for determining the level of economic security", Scientific and technical information, vol. 3 (65), pp. 41-46.
11. Loiko, V.V.(2015), "Monitoring the level of economic security of an industrial enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4446 (Accessed 27 November 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Ordinance "On approval of the Strategy for the development of the agricultural sector for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/806-2013-%D1%80 (Accessed 29 November 2019).

№ 24 2019, стор. 28 - 34

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1372

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3248-1585


Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ORCID:

0000-0002-2443-2719


Д. В. Лех

аспірант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

D. Lekh

postgraduate student, KROK University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3629-1802

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Лойко Д. М., Лех Д. В. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору. Агросвіт. 2019. № 24. С. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.28

Loiko, V., Loiko, D. and Lekh, D. (2019), “Ensuring of the financial security of agricultural enterprise enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.