EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.9

УДК: 330.837:630

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, О. М. Кватирко

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Анотація

Встановлено, що інституціональне середовище інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора охоплює комплекс інституціональних передумов, інститутів-правил та інститутів-організацій, які забезпечуватимуть залучення фінансових потоків у модернізацію та реконструкцію основного капіталу і впровадження процесних інновацій, а також сформують підгрунтя для трансферу сучасних технологій у сферу лісорозведення, лісовирощування, переробки деревини та утилізації відходів. Дослідження показали, що магістральним елементом інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора виступає інституціональне підгрунтя інвестиційної та інноваційної політики, яке охоплює базові інститути лісового господарства (форми власності на лісові та лісогосподарські активи, організаційно-правові форми лісогосподарювання та систему державного управління лісовим господарством), інституціональних інноваторів та інших суб'єктів інноваційної діяльності, а також інститути інвестування.
Обгрунтовано, що необхідною передумовою формування сучасної системи інвестиційно-інноваційного забезпечення лісового сектора є доповнення базових інститутів ведення лісового господарства певною специфікацією інститутів інвестування, які дадуть можливість: сприяти залученню у лісопродуктовий ланцюг інституціональних інвесторів; перезавантажити роль держави та місцевого самоврядування у фінансуванні лісогосподарських та лісоохоронних проектів; забезпечити нарощення внутрішніх джерел інвестування проектів відновлення, відтворення та охорони лісоресурсного потенціалу, а також модернізації лісогосподарської інфраструктури; стимулювати суб'єкти переробної ланки, де спостерігається вищий ніж у лісовому господарстві рівень концентрації фінансового потенціалу, інвестувати проекти комплексного використання деревних відходів; залучати вітчизняні та міжнародні фінансово-кредитні установи до інвестування проектів збереження лісової спадщини, примноження біорізноманіття лісів, заліснення малопродуктивних земель; консолідувати фінансові ресурси урядів іноземних держав для реалізації проектів низьковуглецевого розвитку в контексті використання лісосировинного потенціалу; сприяти залученню іноземних підприємницьких структур до спільного інвестування проектів нарощення лісоресурсного потенціалу, в тому числі і в енергетичних цілях, через надання державних гарантій в частині забезпечення лісосировиною.
Встановлено, що значного поштовху інноваційній діяльності у переважній більшості ланок лісопродуктового ланцюга може надати створення спеціалізованих підприємств-інституціональних інноваторів, які будуть генерувати трансфер лісівничих, лісоексплуатаційних та деревообробних технологій і прискорюватимуть модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення основного капіталу лісогосподарських та деревообробних підприємств.

Ключові слова: інституціональне середовище; лісовий сектор; інвестиційна діяльність; інституціональні інноватори; додана вартість; лісоресурсний потенціал.

Література

1. Дребот О.І. Сутність інституціонального середовища лісового сектору економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. С. 187—193.
2. Дребот О.І., Задачина С.О. Методологічні основи інституціонального забезпечення збалансованого розвитку лісового сектора економіки. Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 10—16.
3. Синякевич І., Соловій І., Дейнека А. Лісове господарство України в ХХІ ст.: сценарії розвитку. Економіка України. 2007. № 9. С. 72—81.
4. Ступень М., Шумлянський Б. Оцінка інвестиційної привабливості лісового сектору. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2015. № 22 (2). С. 117—123.
5. Фурдичко О., Дребот О. Лісовий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку. Економіка України. 2012. № 3. С. 70—80.

A. Karpuk, O. Dzyubenko, O. Kvatyrko

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR IN THE CONTEXT OF INCREASING ITS COMPETITIVENESS: NATURAL RESOURCES AND ECOLOGICAL AND ECONOMIC PREREQUISITES

Summary

It is established that the institutional environment of investment and innovative development of the forest sector covers a set of institutional prerequisites, institutions-rules and institutions-organizations that will ensure the attraction of financial flows in the modernization and reconstruction of fixed capital and the introduction of process innovations, as well as form the basis for the transfer of modern technologies in the field of afforestation, forest cultivation, wood processing and waste disposal. Studies have shown that the main element of the institutional environment of investment and innovation development of the forest sector is the institutional framework of investment and innovation policy, which covers the basic institutions of forestry (ownership of forest and forestry assets, organizational and legal forms of the state forest management system), institutional innovators and other subjects of innovation, as well as investment institutions.
It is proved that a necessary condition for the formation of a modern system of investment and innovation support of the forest sector is to supplement the basic institutions of forestry with a certain specification of investment institutions, which will enable: to promote the involvement of institutional investors in the forest products chain; to reset the role of the state and local government in the financing of forestry and forest protection projects; to provide increase of internal sources of investment of projects of restoration, reproduction and protection of forest resorce potential, and also modernization of forestry infrastructure; to stimulate subjects of processing industry where the level of concentration of financial potential is higher, than in forestry, to invest projects of complex use of wood waste; to involve domestic and international financial and credit institutions to investment of projects preservation of forest heritage, increase of biodiversity of the woods, afforestation of unproductive lands; to consolidate the financial resources of foreign governments to implement the projects of low-carbon development in the context of using forest resources; to promote the attraction of foreign entrepreneurial structures to joint investing of projects to increase forest resource potential, including for energy purposes, through the provision of state guarantees in providing timber.
It is established that the creation of specialized enterprises-institutional innovators, which will generate the transfer of forestry, forest exploitation and woodworking technologies and will accelerate the modernization and reconstruction.
It is established that the creation of specialized enterprises-institutional innovators, which will generate the transfer of forestry and woodworking technologies and will accelerate the modernization, reconstruction and technical re-equipment of the fixed capital of forestry and woodworking enterprises, can provide a significant impetus to innovation in the vast majority of links of the forest product chain.

Keywords: institutional environment; forest sector; investment activity; institutional innovators; value added; forest resource potential.

References

1. Drebot, O.I. (2012), "The essence of the institutional environment of the forest sector of the economy", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.10, pp. 187—193.
2. Drebot, O.I. and Zadachyna, S.O. (2013), "Methodological foundations of institutional support for balanced development of the forest sector of the economy", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 10—16.
3. Synyakevych, I. Soloviy, I. and Deyneka, A. (2007), "Forestry management in Ukraine in the XXI century" Ekonomika Ukrayiny, vol. 9, pp. 72—81.
4. Stupen', M. and Shumlians'kyj, B. (2015), "Assessment of the investment attractiveness of the forest sector", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 22 (2), pp. 117—123.
5. Furdychko, O. and Drebot, O. (2012), "Forestry sector of Ukraine's economy: problems and prospects for development", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 70—80.

№ 24 2019, стор. 9 - 22

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

ORCID:

0000-0001-9837-696X


О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності: природно-ресурсні та еколого-економічні передумови. Агросвіт. 2019. № 24. С. 9–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.9

Karpuk, A., Dzyubenko, O. and Kvatyrko, O. (2019), “Formation of the institutional environment of investment and innovative development of the forest sector in the context of increasing its competitiveness: natural resources and ecological and economic prerequisites”, Agrosvit, vol. 24, pp. 9–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.