EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.3

УДК: 338.43:316.422

Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

Визначено роль та напрями впливу інвестиційного середовища функціонування аграрних підприємств, проаналізовано пріоритети у розподілі інвестицій та встановлено залежність між інноваційною активністю, інтенсивністю та обсягами інвестицій, що залучає підприємство. Доведено необхідність трансформації системи управління аграрними підприємствами на основі удосконалення методів стратегічного планування та із врахуванням сили впливу факторів середовища функціонування. Визначено роль інвестицій в аграрну сферу як чинника структурної перебудови економіки підприємств, стабілізатора фінансово-економічного стану та фактора формування інноваційного потенціалу і конкурентних переваг суб'єкта господарювання. Напрямами інвестування доцільними визнано експортоорієнтовані та наукомісткі галузі що дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності й зміцнити конкурентні позиції на світовому ринку. На державному рівні варто створити умови, за яких регіон мав би реальний доступ до інвестиційних ресурсів і мав змогу на конкурсних засадах пропонувати реальні проекти ефективного використання. Доведено, що пріоритетним є створення привабливих умов інноваційного інвестування, а саме: — розвиток правових основ інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств з метою створення ефективного правового механізму гарантій захисту інвестицій, стабілізації та розвитку економічних процесів, сприяння розвитку банківської системи через широке залучення іноземного капіталу, застосування сучасних банківських технологій та інструментів для забезпечення якості банківських послуг та спрямування банківського капіталу до інноваційного інвестування, — сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної інфраструктури (фондових, товарних та аграрних бірж, депозитаріїв, інститутів спільного інвестування, інноваційних та інвестиційних фондів, технопарків, бізнес-інкубаторів, страхових компаній, науково-консультаційних центрів), реформа податкової системи та поетапне зниження податкового навантаження, державна фінансова підтримка інноваційних проектів, що пройшли відбір за встановленими критеріями. Здійснено узагальнення теоретичних підходів, систематизовано та сформовано сучасну парадигму інвестиційного середовища аграрних підприємств та запропоновано формування раціональних моделей залучення та розподілу інвестицій в аграрний сектор.

Ключові слова: аграрні підприємства; інвестиції; інвестиційне середовище; управління підприємствами; система управління; конкурентоспроможність.

Література

1. Агробізнес України [Електронний ресурс] // Інфографічний довідник. — Режим доступу: http://agrex.gov.ua/wpcontent/uploads/Infografika silskogogospodarstvaUkrainividBakerTillytaLatifundist.pdf
2. Бабенко А.Г. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/
3. Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 420 с.
4. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — 2015. — № 2. — С. 30—34.
5. Лупенко Ю.О., Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Результати і проблеми реформування сільського господарства України Економіка АПК. — 2014. — № 7. — С. 26—38.
6. Мельник Ю.Ф. Актуальні проблеми аграрної реформи в Україні в умовах системної кризи світової економіки / За ред. І.Г. Кириленка. — К., 2009. — 135 с.
7. Павлова В.А., Кузьменко О.В., Гончар Л.А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія. — Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. — 152 с.
8. Павловська Л.Д., Ходаківський В.М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. — Житомир: Вид-во "Полісся", 2015. — 236 с.
9. Сергєєва О.Р. Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективи Соціальноекономічні проблеми і держава: Електронне наукове фахове видання. — ТОВ "СтереоАрт" м. Тернопіль. — Вип. 2 (13). — 2015. — С. 254—261.
10. Статистичний щорічник України за 2018 рік Державна служба статистики України. — Київ 2019. — 482 с.

Yu. Kyrylov, V. Hranovska

INVESTMENT ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING AS A BASIS FOR THEIR COMPETITIVENESS FORMATION

Summary

The role and directions of influence of the investment environment of functioning of agrarian enterprises are determined, the priorities in the distribution of investments are analyzed and the relationship between innovative activity, intensity and volume of investments attracting the enterprise is established. The necessity of transformation of the management system of agricultural enterprises on the basis of improvement of methods of strategic planning and taking into account the force of influence of factors of the functioning environment is proved. The role of investments in agrarian sphere as a factor of structural restructuring of enterprise economy, stabilizer of financial and economic status and factor of formation of innovative potential and competitive advantages of the economic entity is determined. Export-oriented and knowledge-intensive industries have been recognized as investment destinations, which will help to increase the level of competitiveness and strengthen competitive positions in the world market. At the state level, it is necessary to create conditions under which the region would have real access to investment resources and be able to submit on a competitive basis real projects of effective use. It is proved that the priority is to create attractive conditions for innovative investment, namely, development of the legal bases for investment and innovation activity of enterprises with the aim of creating an effective legal mechanism for safeguarding investment, stabilization and development of economic processes, promoting the development of the banking system through the wide involvement of foreign capital application of modern banking technologies and tools for ensuring the quality of banking services and directing banking capital to innovation other investment, promoting the development of innovation and investment infrastructure (stock, commodity and agricultural exchanges, depositories, joint venture, innovation and investment funds, technoparks, business incubators, insurance companies, scientific and advisory centers), tax system reform and taxation reduction of tax burden, state financial support for innovative projects that have been selected according to the established criteria.
The theoretical approaches are generalized, the modern paradigm of agrarian enterprises' investment environment is systematized and formed, and rational models of attraction and distribution of investments in the agrarian sector are proposed.

Keywords: agricultural enterprises; investment; investment environment; enterprise management; management system; competitiveness.

References

1. Ahrobiznes Ukrainy (2019), "Agribusiness of Ukraine", available at: http://agrex.gov.ua/wpcontent/uploads/InfografikasilskogogospodarstvaUkrainividBakerTillytaLatifundist.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
2. Babenko, A.H. (2011), "Investment activity of agricultural enterprises", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/ (Accessed 10 Nov 2019).
3. Kyrylov, Yu.Ye. (2015), Kontseptual'ni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Conceptual foundations of competitive development of the agrarian sector of the Ukrainian economy in the context of globalization], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
4. Lupenko, Yu.O. (2015), "Development of the agrarian sector of the Ukrainian economy: forecasts and prospects", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 30—34.
5. Lupenko, Yu.O. Sabluk, P.T. Mesel'-Veseliak, V.Ya. and Fedorov, M.M. (2014), "Results and problems of reforming Ukrainian agriculture", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 26—38.
6. Mel'nyk, Yu.F. (2009), Aktual'ni problemy ahrarnoi reformy v Ukraini v umovakh systemnoi kryzy svitovoi ekonomiky [Actual problems of agrarian reform in Ukraine in the conditions of systemic crisis of the world economy], Kyiv, Ukraine.
7. Pavlova, V.A. Kuz'menko, O.V. and Honchar, L.A. (2014), Stratehichne upravlinnia resursnym potentsialom: kontseptsiia, mekhanizm, stratehiia [Strategic management of resource potential: concept, mechanism, strategy], Dnipropetrovs'kyj universytet imeni Al'freda Nobelia, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
8. Pavlovs'ka. L.D. and Khodakivs'kyj. V.M. (2015), Investytsijne zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Investment support for economic development of agricultural enterprises], Vyd-vo "Polissia", Zhytomyr, Ukraine.
9. Serhieieva, O.R. (2015), "Investment climate in Ukraine: realities and prospects", Sotsial'no ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2 (13), pp. 254—261.
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1082

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Yu. Kyrylov

Yu. Kyrylov, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0001-5061-2644


В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

V. Hranovska

V. Hranovska,Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0003-0348-9692

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як базис формування їх конкурентоспроможності. Агросвіт. 2019. № 24. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.3

Kyrylov, Yu. and Hranovska, V. (2019), “Investment environment of agricultural enterprises functioning as a basis for their competitiveness formation”, Agrosvit, vol. 24, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.