EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. Є. Гринишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.107

УДК: 351.746.1

В. Є. Гринишин

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Продовольча безпека є запорукою стратегічного розвитку України. Розробка та застосування методичного інструментарію для оцінки продовольчого забезпечення є детермінантою формування стратегії подальшого зростання країни за принципами сталості й інклюзивності. В статті аргументовано, що оцінювання й аналіз рівня продовольчої безпеки країни слід проводити як на макро- (загальнодержавному рівні), так й на мезорівні (на рівні адміністративних областей України). У контексті зазначеного, розроблений методичний підхід щодо оцінки рівня продовольчої безпеки передбачає урахування чотирьох типів показників та індикаторів, а саме — ресурсного потенціалу, виготовлення продовольства, розподілу та споживання продуктів харчування. До індикаторів продовольчої безпеки, з позицій її ресурсного потенціалу, віднесено ступінь його реалізації (відображає відхилення вартості фактично виготовленої сільськогосподарської продукції від потенційно можливої), а в основу виготовлення продовольчої продукції покладено сільськогосподарську продукцію, яку визначено платформою оцінювання ступеня реалізації ресурсного потенціалу (у розрізі земельних, людських і капітальних ресурсів). Аналітичною базою для апробації методики визначено такі ключові дані по Україні: обсяги виробництва продовольства; рівень самозабезпеченості України продовольством; співвідношення обсягів виробництва та споживання сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; рівень рентабельності виробництва сільгосппродукції; забезпечення потреб людини в основних продуктах харчування; забезпеченість населення України інфраструктурними об'єктами. Зроблено висновок про те, що, використовуючи досвід максимально продуктивних регіонів України, стає можливим збільшення загальних обсягів та вартості валової продукції сільського господарства на 70—80 % за рахунок підвищення ефективності використання земельних ресурсів та у 2—4 раза — за рахунок збільшення ефективності використання трудових і капітальних ресурсів.

Ключові слова: продовольча безпека; ресурсний потенціал; норма споживання продуктів харчування; сільськогосподарське виробництво.

Література

1. Залізнюк В. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №. 2. С. 128—133.
2. Киш Л.М. Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 59—63.
3. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 03.09.2017 № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17?lang=en#n14 (дата звернення: 21.09.2019).
4. Одінцов М.М., Одінцов О.М. Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки. Ефективна економіка. 2011. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=509. (дата звернення: 21.09.2019).
5. Рудич А. Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. Т. 27. № 4. С. 75—82.
6. Скидан О.В. Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: проблеми інституціоналізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Duur_2010_7_5.pdf. (дата звернення: 14.10.2019).
7. Споживання основних продуктів харчування в Україні залишається нижчим раціональних норм. Інфоіндустрія. URL: https://infoindustria.com.ua/spozhivannya-osnovnih-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-zalishayetsya-nizhchim-ratsionalnih-norm/ (дата звернення: 21.09.2019).
8. Ульянченко А.В., Прозорова Н.В. Продовольча безпека — основа національної безпеки держави. URL: http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5 (дата звернення: 14.10.2019).
9. Яремова М.І., Тарасович Л.В. Щодо проблематики підтримки продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 5—6 вер. 2017. Житомир: Полісся, 2017. С. 328—332.
10. Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L. Рroviding the food security of Ukraine. Сучасні питання економіки і права: Зб. наук. пр. 2017. Вип. 1—2 (5, 6). Сер.: екон. Науки. С. 173—178.

V. Hrynyshyn

MONITORING THE LEVEL OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

Summary

Food security is essential for the strategic development of Ukraine. Development and use of an effective methodological toolset for a qualitative and quantitative assessment of food provision is a determinant in the formation of the strategy for further development of the country based on the principles of sustainability and inclusion. The article provides reasoning for the idea that assessment and analysis of the level of food security of the country should be carried out both at the macro-level (at the national level) and meso-level (at the level of administrative regions of Ukraine). In this context, the developed methodological approach for assessing the level of food security takes into account four types of indicators and indices, namely resource potential, food production, distribution and consumption of food products. Indicators of food security from the standpoint of its resource potential include the level of its realization (reflects the deviation of the cost of actual agricultural output from the potential output). Production of food products is based on agricultural products which, in turn, are defined as a platform for assessing the extent of the realization of resource potential (in the context of land, human and capital resources). A number of key data in Ukraine were the analytical basis for testing the methodology. Such data includes volumes of food production; level of self-sufficiency of Ukraine with food; correlation of the production volumes and the consumption of agricultural and food products; level of profitability of agricultural food production; meeting the minimum needs of people for staple food; provision of population in Ukraine with infrastructure objects. It is concluded that the use of the experience of the most productive regions of Ukraine makes it possible to increase the total volumes and value of gross agricultural output by 70—80%. It can be done by virtue of the increase in the efficiency of land use by 2—4 times — by means of the increase in the efficiency of using labor and capital resources.

Keywords: food security; resource potential; standard rate of food consumption; agricultural production.

References

1. Zalizniuk, V. (2019), "Assessment of the indicators of food security of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 128—133.
2. Kysh, L.M. (2018), "Ukraine's Food Security: Topical Issues of Food Quality and Availability", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 27, pp. 59—63.
3. Ministry of Healthcare of Ukraine (2017), Order "Norms of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17?lang=en#n14 (Accessed 10 Nov 2019).
4. Odintsov, M.M. and Odintsov, O.M. (2011), "Self-sufficiency as an indicator of food security", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=509 (Accessed 10 Nov 2019).
5. Rudych, A. (2017), "Assessment of the dynamics and trends of food security indicators in the regions of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 27, no. 4, pp. 75—82.
6. Skydan, O.V. (2010), "The food security as a priority of agrarian policy: problems of institualization", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=154 (Accessed 10 Nov 2019).
7. Infoindustria (2018), "Consumption of staple foods in Ukraine remains below rational norms", available at: https://infoindustria.com.ua/spozhivannya-osnovnih-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-zalishayetsya-nizhchim-ratsionalnih-norm/ (Accessed 10 Nov 2019).
8. Ul'ianchenko, A.V. and Prozorova, N.V. (2017), "Food security — the basis of national security of the state", available at: http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5 (Accessed 10 Nov 2019).
9. Yaremova, M.I. and Tarasovych, L.V. (2017), "Concerning the issues of support for Ukraine's food security", Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka: zb. materialiv dop. uchasn. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Organic production and food security: Coll. materials of reports of participants of the 5th International Scientific and Practical Conference], Zhytomyr, Ukraine, 5—6 Sept, pp. 328—332.
10. Tkachuk, V. Yaremova, M. and Tarasovych, L. (2017), "Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr. Ser.: ekon. Nauky, vol. 1—2 (5, 6), pp. 173—178.

№ 23 2019, стор. 107 - 114

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 2905

Відомості про авторів

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Hrynyshyn

applicant, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-3719-377X

Як цитувати статтю

Гринишин В. Є. Моніторинг рівня продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2019. № 23. С. 107–114. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.107

Hrynyshyn, V. (2019), “Monitoring the level of food security in Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 107–114. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.