EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. Я. Максименко, Г. П. Питиляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.87

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, Г. П. Питиляк

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті узагальнено особливості обліку придбання продажу та іноземної валюти.
Встановлено, що сфера ЗЕД визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними партнерами в іноземній валюті, які знаходять своє відображення в системі бухгалтерського обліку з врахуванням вимог як чинного законодавства, так і інформаційних запитів зацікавлених осіб — власників, менеджерів, інвесторів тощо.
Доведено, облік розрахункових операцій в іноземній валюті ускладнюється необхідністю: врахування коливання курсів національної грошової одиниці відносно валюти контрагентів, відображення в обліку курсових різниць, а також моніторингу порядку купівлі та своєчасності продажу іноземної валюти.
Визначено, що всі операції, пов'язані із торгівлею іноземною валютою, підприємство здійснює лише через банки та фінансові установи, що мають відповідну ліцензію.
Визначено, що під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, кожне підприємство постає перед необхідністю відображення в обліку курсових різниць, що виникають у результаті розбіжності курсів валют на дату здійснення господарської операції і фактичного перерахування коштів.
Доведено, що для того щоб врахувати коливання валютного курсу і забезпечити достовірну оцінку активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат, необхідно правильно розрахувати курсові різниці, які можуть впливати на фінансовий результат підприємства.

Ключові слова: валюта; валютний курс; валютні операції; іноземні партнери; курсові різниці; зовнішньоекономічна діяльність; транзитний розподільчий рахунок.

Література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 18.09.2019).
2. Наказ Міністерства Фінансів України від 10 серпня 2000 р. N 193 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів". URL: https://https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0515-00 (дата звернення: 22.11.2019).
3. Maksymenko I., Melikhova Т. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing. 2017. P. 268—275.
4. Максименко І. Я., Питиляк Г. П. Особливості організації роботи з готівкою на підприємстві. Zbiоr artykulow naukowych recenzowanych. 2019. № 21. С. 33—36. URL: http://конференция.com.ua/pages/view/1289 (дата звернення: 22.11.2019)
5. Максименко І.Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 294—296.
6. Максименко І.Я., Філатова О.І. Особливості оподаткування та структура соціального пакету як інструмента матеріальної мотивації виплат працівникам. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 350—353. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/83.pdf (дата звернення: 22.11.2019).
7. Максименко І. Я., Васильченко Е.В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю. Молодий вчений. — 2018. — № 9 (61). C. 253—256. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/57.pdf (дата звернення: 22.11.2019).
8. Максименко І.Я. Особливості організації обліку розрахунків за заробітною платою в процесі управління підприємcтвом. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5806 (дата звернення: 22.11.2019).

I. Maksуmenko, H. Pytyliak

FEATURES OF ACCOUNTING DISPLAY OF PURCHASE AND SALE OF CURRENCY AT THE EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITIES

Summary

The features of accounting for the purchase of foreign currency sales are summarized in the article
It is established that the sphere of FEA determines the need for settlements with foreign partners in foreign currency, which are reflected in the accounting system, taking into account the requirements of both current legislation and information requests of stakeholders — owners, managers, investors, etc.
It is proved that the accounting for settlement operations in foreign currency is complicated by the need to take into account fluctuations of the national currency against the counterparty currency, to reflect in the accounting of exchange differences, and to monitor the order of purchase and timely sale of foreign currency.
It is determined that all transactions related to foreign currency trading are carried out by the enterprise only through banks and financial institutions licensed.
It is determined that in carrying out foreign economic activity, each enterprise is confronted with the need to reflect in the accounting for exchange differences that arise as a result of differences in exchange rates at the date of the economic transaction and the actual transfer of funds.
It is proved that in order to take into account the fluctuations in the exchange rate and to provide a reliable estimate of assets, liabilities, equity, income and expenses, it is necessary to correctly calculate the exchange differences that may affect the financial result of the enterprise.
It is proved that a transaction in foreign currency is an economic transaction, the value of which is determined in foreign currency or which causes payments in foreign currency.
It is determined that the purchased currency, including in a small amount, the enterprises are obliged to use for the intended purpose within 10 working days after the day of its transfer to the current account (not later than 2 working days, if the currency is purchased to fulfill obligations before the authorized person the lender bank under the credit agreement).
It is proved that foreign exchange receipts from abroad, as well as from the territory of Ukraine (from current accounts of non-resident legal entities, except investment ones) for the benefit of non-resident residents and individual entrepreneurs, are compulsory sales.

Keywords: currency; exchange rate; foreign exchange transactions; foreign partners; foreign exchange differences; foreign economic activity; transit distribution account.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed: 22.11.2019).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order "Accounting Standard 21 The impact of changes in exchange rates", available at: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0515-00 (accessed: 22.11.2019).
3. Maksymenko, I. and Melikhova, Т. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 268—275.
4. Maksy`menko, I.Ya. and Pytyliak H.P. (2019), "Features of the organization of work with cash at the enterprise", Zbior artykulow naukowych recenzowanych, vol. 21, pp. 33—36, available at: URL: http://конференция.com.ua/pages/view/1289 (accessed: 22.11.2019).
5. Maksy`menko, I. Ya. (2013), "Internal audit: improving the efficiency and profitability of the enterprise", Staly`j rozvy`tok ekonomiky, vol. 1, pp. 294—296.
6. Maksy`menko, I.Ya. and Fisun, Y. O. (2018), "Features of taxation and structure of the social package how to instrument material motivation payments to workers", Molodyi Vchenyi, vol. 10 (62), pp. 350—353, available at: URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/83.pdf
7. Maksy`menko, I.Ya. and Vasylchenko E.V. (2018), "Features of accounting and taxation of goods through online commerce", Molodyi Vchenyi, vol. 9 (61), pp. 253—256, available at: URL: URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/57.pdf (accessed: 22.11.2019).
8. Maksy`menko, I.Ya. (2017), "Features of the organization of accounting of payments in the process of management of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5806 (accessed: 22.11.2019).

№ 23 2019, стор. 87 - 91

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1307

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-2362-6183


Г. П. Питиляк

магістрантка кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

H. Pytyliak

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-7722-7014

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Питиляк Г. П. Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Агросвіт. 2019. № 23. С. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.87

Maksуmenko, I. and Pytyliak, H. (2019), “Features of accounting display of purchase and sale of currency at the external economic activities”, Agrosvit, vol. 23, pp. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.