EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
О. Б. Пелех

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.62

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех

ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті сформовано власні пропозиції щодо формування адекватної державної структурної політики в Україні на шляху здійснення постіндустріальних структурно-технологічних зрушень та істотного підвищення ефективності економіки. З цією метою ми зупинилися на двох аспектах — формулюванні цілей і напрямів структурної політики, а також визначенні механізмів її реалізації.
Базові цілі структурної політики формулюються так: підвищення економічної ефективності економіки шляхом швидкого переміщення необхідних засобів / ресурсів з галузей менш продуктивних і ефективних у галузі високорентабельні та високотехнологічні; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції й послуг на світових ринках шляхом формування сучасної економічної структури та її про-експортної орієнтації; використання процесу структурних змін з метою обмеження впливу різного роду бар'єрів розвитку, насамперед ресурсних, енергетичних, екологічних, демографічних; модернізація економіки шляхом підтримки галузей, для яких характерним є високий рівень технічного, технологічного й організаційного розвитку, інноваційна активність; прискорення економічного зростання, забезпечення високого рівня економічної активності / зайнятості та належного соціального захисту населення.
Щодо механізмів реалізації структурної політики, то в дослідженні показано необхідність вибору активної структурної політики, визначено стримуючі чинники її впровадження й оговорено питання стосовно засобів реалізації. Акцентовано на тому, що політика забезпечення структурних зрушень має бути обов'язково доповнена заходами інноваційного впливу.

Ключові слова: трансформаційні процеси; структурна політика; цілі структурної політики; механізми реалізації структурної політики.

Література

1. Пелех О.Б. Структурні зміни ВВП України з позиції зайнятості за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 128—134. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 (Index Copernicus і Google Scholar).
2. Пелех О.Б., Юськів Б.М. Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 10—18. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10 (Index Copernicus і Google Scholar).
3. Пелех О.Б. Динаміка макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54 (Index Copernicus і Google Scholar).
4. Пелех О.Б. Зміни у структурі валового регіонального продукту і сукупна продуктивність праці [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2018. № 19. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ (Index Copernicus і Google Scholar).
5. Свінцов О.М., Скірка Н.Я., Гаврилко П.П. Національна економіка: теоретичні аспекти оптимізації структури. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 187—196.
6. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання-Прес, 2007. 719 с.
7. Державне регулювання реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації / За заг. ред. Л.А. Кравченко. Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2013. 312 c.
8. Krajewski S. Polityka strukturalna w Polsce w okresie transformacji. Zeszyty Naukowe Ostroleckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chetnika. 1999. Nr 12. S.297—304.
9. Про Основні напрями економічної політики в умовах незалежності: Постанова Верховної Ради України №1698-XII від 25.10.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698а-12 (дата звернення: 30.12.2018).
10. Молдован О. Двадцять років реформ і хаосу. Економічна правда. 15 серпня 2011. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/15/294948/ (дата звернення: 30.12.2018).
11.Unijne Programy Strukturalne / Polityka strukturalna. URL: http://www.uwm.edu.pl/kpros/images/pracownicy/brodzinska/2017/Unijne_Programy_Strukturalne_mat.edu_2017.docx (дата звернення: 30.12.2018).
12. Бодров В., Шепетько Р. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції. Міжнародна економічна політика. 2014. №2. С. 78—98.
13. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. К.: НІСД, 2012. С. 15—16.
14. Кавтиш О. П. Структурна політика як основа модернізації національного господарства в сучасних умовах. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2013. №10. С. 16—22.
15. Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України. Регіональна економіка. 2014. №1. С. 175—183.
16. Polityka gospodarcza / Pod red. H. Сwiklinskiego. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2004. 313 s.
17. Polityka gospodarcza / Pod red. B. Winiarskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 584 s.
18. Шинкарук Л.В., Луцков В.О. Структурна політика: підходи та особливості реалізації в Україні. К.: Міленіум, 2016. 178 с.
19. Луцков В.О. Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка. 2015. № 1. С. 54—66.
20. Луцков В.О. Особливості реалізації політики структурних змін в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 238—243.
21. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. К.: КНЕУ, 1999. 384 с.
22. Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике: монография. Саратов: Изд-во СГУ, 2001. 161 с.
23. Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: автореф. дис… докт.екон.наук: спец. 08.01.01. Львів, 2005. 38 с.
24. Вардомский Л.Б., Пылин А.Г., Шурубович А.В. Модернизация экономики в странах СНГ: типы, ресурсы, инструменты. Економіка і прогнозування. 2009. № 1. С. 70—77.
25. Україна-2015: національна стратегія розвитку. К.: Український Форум, 2008. 73 с.
26. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. К.: НІСД, 2011. 66 с.
27. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина перша. Ключові тренди структурних змін у світовій економіці та в Україні. Економіка і прогнозування. 2018. № 1. С. 37—57. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/EP_18_1_37_uk.pdf
28. Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення / А.Ф. Мельник та ін.; за наук. ред. А.Ф. Мельник. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 532 с.
29. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін.; ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. 848 с.
30. Hyclak K. Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w strefie euro na przykladzie krajow PIGS. Uniwersytet Rzeszowski. Wydzial Ekonomii. Rzeszow, 2015. 38 s.

O. Pelekh

TASKS FOR STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AT THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT

Summary

It has been identified in the research that today Ukraine has two fundamental tasks: to implement post-industrial structural and technological changes and to significantly improve the efficiency of the economy. These tasks should be ensured by an adequate state structural policy. The role of the state in the implementation of this policy is to develop priorities and "corridors" of growth to formulate a long-term policy focused on achieving sustainable development based on ensuring food, energy and economic security of the state. The result should be the formation of the optimal structure of the economy, adequate socially oriented market system of post-industrial type and strategic national interests of the country.
We focused on two aspects — the formulation of goals and directions of structural policy, as well as the definition of mechanisms for its implementation.
The basic objectives of the structural policy are formulated as follows: — increasing the economic efficiency of the economy by moving rapidly the necessary funds / resources from the less productive and efficient sectors to the high-profitability and high-tech industries; — enhancing the competitiveness of domestic products and services in the world markets by forming a modern economic structure and its pro-export orientation; — use of the process of structural change in order to limit the impact of various barriers to development, especially resource, energy, environmental, demographic ones; — modernization of the economy by supporting industries characterized by high levels of technical, technological and organizational development, innovative activity; — accelerating of economic growth, ensuring a high level of economic activity / employment and adequate social protection of the population.
Regarding the mechanisms of structural policy implementation, the need to choose an active structural policy has been shown in the research, constraints on its implementation have been identified, and the question of implementation tools has been discussed. It is emphasized that structural change policies must be complemented by innovative impact measures.

Keywords: transformation processes; structural policy; goals of structural policy; mechanisms of implementation of structural policy.

References

1. Pelekh, O.B. (2018), "Ukrainian GDP structural changes in terms of employment upon the types of economic activity", Infrastruktura rynku, vol. 25, available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 (Accessed 06 December 2018).
2. Pelekh, O. B. Yuskiv, B.M. (2018), "Migrants' money transfers as an element of the ukkrainian GDP structure", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 10—18.
3. Pelekh, O. B. (2018), "Microeconomic changes dynamics in the Ukrainian GDP structure", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10 (Accessed 14 October 2018).
4. Pelekh, O. B. (2018), "Gross regional labor output in Ukraine and gross regional product", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 19, available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/2018 (Accessed 7 November 2018).
5. Svintsov, O. M. Skirka, N. Ya. and Havrylko P. P. (2012), "National economy: theoretical aspects of optimization of structure", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.4, pp. 187—196.
6. Bazylevych, V. D. (2007), Ekonomichna teoriia: Politekonomiia: pidruchnyk [Economic theory: Political economy], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
7. Kravchenko, L. A. (2013), Derzhavne rehuliuvannia realizatsii ekonomichnoho potentsialu Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [State regulation of realization of economic potential of Ukraine in the conditions of globalization], PP "Pidpryiemstvo Fieniks", Simferopol', Ukraine.
8. Krajewski, S. (1999), "Structural policy in Poland in the period of transformation", Zeszyty Naukowe Ostroleckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chetnika, vol. 12, pp. 297—304.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), "Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 1698-XII of October 25, 1991 "About the Basic directions of economic policy in the conditions of independence"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698а-12 (Accessed 30.12.2018).
10. Moldovan, O. (2011), "Twenty years of reform and chaos", Ekonomichna Pravda, 15 serpnia 2011, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/15/294948/ (Accessed 30.12.2018).
11. EU Structural Programs (2017), "Structural Policy", available at: http://www.uwm.edu.pl/kpros/images/pracownicy/brodzinska/2017/Unijne_Programy_Strukturalne_mat.edu_2017.docx (Accessed 30.12.2018).
12. Bodrov, V. and Shepet'ko R. (2014), "Structural policy in the context of aggravated international competition", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2, pp. 78—98.
13. Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2012", NISD, Kyiv, Ukraine.
14. Kavtysh, O. P. (2013), "Structural policy is basis of modernization of national economy in modern terms", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 10, pp. 16—22.
15. Popadynets', N. M. (2014), "Strategic objectives of the state structural policy of Ukraine", Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 175—183.
16. Cwiklinskiego, H. (2004), Polityka gospodarcza [Economic policy], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, Polska.
17. Winiarskiego, B. (1999), Polityka gospodarcza [Economic policy], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska.
18. Shynkaruk, L. V. Lutskov, V. O. (2016), Strukturna polityka: pidkhody ta osoblyvosti realizatsii v Ukraini [Structural policy: approaches and features of implementation in Ukraine], Milenium, Kyiv, Ukraine.
19. Lutskov, V. O. (2015), "Algorithm of structural policy based on the EU countries experience", Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomika, vol. 1, pp. 54—66.
20. Lutskov, V. O. (2014), " Features of the structural changes policy implementation in Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 238—243.
21. Shershn'ova, Z. Ye. and Obors'ka, S. V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
22. Krasyl'nykov, O. Yu. (2001), Strukturnye sdvyhy v ekonomyke: monohrafyia [Structural Shifts in the Economy: Monograph], Yzd-vo SHU, Saratov, Russia.
23. Panchyshyn, S. M. (2005), "Macroeconomic analysis of commodity form of production", Ph.D. Thesis, Economic theory and history of economic thought, Lviv, Ukraine.
24. Vardomskyj, L. B. Pylyn, A. H. Shurubovych, A. V. (2009), "Modernization of the economy in the CIS countries: types, resources, tools", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 70—77.
25. Ukraina-2015: natsional'na stratehiia rozvytku [Ukraine-2015: National Development Strategy] (2008), Ukrains'kyj Forum, Kyiv, Ukraine.
26. Pisliakryzovyj rozvytok ekonomiky Ukrainy: zasady stratehii modernizatsii [The post-crisis development of the Ukrainian economy: principles of the modernization strategy] (2011), NISD, Kyiv, Ukraine.
27. Sidenko, V. R. (2018) "Global structural transformations and trends of the Ukrainian economy. Part One. Key trends Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 37—57, available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/EP_18_1_37_uk.pdf (Accessed 4 Aug 2019).
28. Mel'nyk, A. F. (2012), Strukturni transformatsii v natsional'nij ekonomitsi: problemy diahnostyky ta instytutsijnoho zabezpechennia [Structural transformations in the national economy: problems of diagnostics and institutional support], TNEU, Ternopil', Ukraine.
29. Amosha, O. I. Aptekar, S. S. Bilopol's'kyj, M. H. and Yurij S. I. (2011), Strukturni reformy ekonomiky: svitovyj dosvid, instytuty, stratehii dlia Ukrainy [Structural reforms of the economy: world experience, institutions, strategies for Ukraine], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil', Ukraine.
30. Hyclak, K. (2015), Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w strefie euro na przykladzie krajow PIGS [Causes and effects of the economic crisis in the euro area on the example of PIGS countries], Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Ekonomii, Rzeszow, Polska.

№ 23 2019, стор. 62 - 72

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 2009

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Pelekh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

ORCID:

0000-0002-5657-6717

Як цитувати статтю

Пелех О. Б. Завдання структурної політики України на сучасному етапі розвитку. Агросвіт. 2019. № 23. С. 62–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.62

Pelekh, O. (2019), “Tasks for structural policy of Ukraine at the current stage of development”, Agrosvit, vol. 23, pp. 62–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.