EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Л. А. Костирко, Т. В. Соломатіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.54

УДК: 336.67

Л. А. Костирко, Т. В. Соломатіна

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти визначення ролі фінансової стратегії в розвитку майнового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Державної служби статистики України. Під час проведення дослідження для оцінки фінансово-економічних показників використано методи кореляційно-регресійного, трендового аналізу, методи групування, коефіцієнтів, середніх величин. Метою статті є визначення шляхів підвищення ролі фінансової стратегії у розвитку майнового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки.
Основний науковий результат дослідження полягає у визначенні статичних і динамічних оцінок порівняльного майнового потенціалу суб'єктів господарювання національної економіки і аграрного сектора економіки. З позицій динаміки — істотне скорочення вартості майна і виробничого потенціалу в сільському, лісовому та рибному господарстві на фоні його нарощування в економіці загалом. У статичному аспекті спільними ознаками є: позитивами — висока частка вартості основних засобів, негативами — превалювання дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів. Перевагами аграрного сектора економіки є: більша забезпеченість матеріальними оборотними активами і менший рівень зносу основних засобів. Плюсами структури майна у національній економіці загалом є: вища частка поточних фінансових інвестицій, які можна використовувати для регулювання ліквідності підприємства. Таким чином, для суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки можна рекомендувати стратегію подолання спаду майнового потенціалу та структурних зрушень на користь зростання частки виробничих активів, у т.ч. специфічних, та грошової ліквідності.

Ключові слова: фінансова стратегія; майновий потенціал; розвиток; суб'єкти господарювання; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Василішин С.І., Бабицька О.О. Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2017. № 4. С. 74—84.
2. Брик М. Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2017. Вип. 22. С. 56—60.
3. Близнюк O.В. Складові обліку деяких нематеріальних активів при інноваційній діяльності аграрних підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 8. С. 63—66.
4. Стоянова-Коваль С.С., Стоянова О.М. Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10 (2). С. 100—105.
5. Артеменко В.О. Характеристика чинників впливу на ефективність функціонування оборотних активів підприємств аграрного сектору. Фінансовий простір. 2014. № 1. С. 19—24.
6. Нога Д.Г. Кругообіг оборотних активів аграрних підприємств та ефективність їх використання в сучасних умовах господарювання. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 103—107.
7. Худякова Г.О. Раціональне співвідношення основних та оборотних активів аграрних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 3 (2). С. 273—276.
8. Худякова Г.О. Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2013. Вип. 12. С. 187—194.
9. Назаренко О.В. Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 43—46.
10. Лемішко О.О. Земельний капітал як об'єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2019. № 8. С. 19—25.
11. Нечитайло В.В. Аграрна реформа в Україні наприкінці ХХ — початку ХХІ століття: земельні активи і прорахунки. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2018. Т. 28. С. 411—419.
12. Тараненко Л.С. Про проблеми захисту прав на майнові і земельні паї членів аграрних підприємств з участю сільськогосподарської дорадчої служби. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2011. № 1. С. 71—74.
13. Косова Т. Д., Стеблянко І. О. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: євроінтеграційний аспект. Молодий вчений. 2019. № 4 (68). С. 178—181.
14. Череп О.Г., Глушенко Ю.М. Управління діловою активністю аграрно-промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. № 4. С. 41—46.
15. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

L. Kostyrko, T. Solomatina

FINANCIAL STRATEGY FOR DEVELOPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The subject of the research is theoretical principles, methodological bases and practical aspects of determining the role of financial strategy in the development of property potential of economic entities in the agricultural sector of the economy. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official data of the State Statistics Service of Ukraine. During the study, the methods of correlation-regression, trend analysis, methods of grouping, coefficients, average values were used to evaluate financial and economic indicators. The purpose of the article is to identify ways to enhance the role of financial strategy in the development of property potential of economic entities in the agricultural sector.
The main scientific result of the study is to determine the static and dynamic estimates of the comparative property potential of economic entities of the national economy and the agricultural sector of the economy. From the standpoint of dynamics — a significant reduction in property values and production potential in agriculture, forestry and fisheries, against the background of its growth in the economy as a whole. In the static aspect, the common features are: positives — a high proportion of the value of fixed assets, negatives — the prevalence of accounts receivable in the structure of current assets. The advantages of the agricultural sector of the economy are: greater availability of tangible current assets and less wear and tear on fixed assets. The advantages of the property structure in the national economy as a whole are: the higher proportion of current financial investments that can be used to regulate the liquidity of the enterprise. Thus, for economic entities in the agricultural sector, a strategy to overcome the decline in property potential and structural shifts in favor of increasing the share of productive assets can be recommended. specific, and monetary liquidity.

Keywords: financial strategy; property potential; development; economic entities; agrarian sector; economy.

References

1. Vasylishyn, S. I. and Babyc'ka, O. O. (2017). "Methodical approaches to management of circulating assets of agricultural enterprises", Visnyk HNAU. Serija: Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 74—84.
2. Bryk, M. (2107), "Assessment of biological assets and peculiarities of determining the financial result of agricultural enterprises in the region", Regional'ni aspekty rozvytku produktyvnyh syl Ukrai'ny, vol. 22, pp. 56—60.
3. Blyznjuk, O. V. (2014), "Components of accounting of some intangible assets in the innovation activity of agricultural enterprises", Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, vol. 8, pp. 63—66.
4. Stojanova-Koval', S. S. and Stojanova, O. M. (2016), "Current assets of agricultural enterprises: economic nature and scientific and methodological approaches to the specifics of their classification", Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, vol. 10 (2), pp. 100—105.
5. Artemenko, V. O. (2014), "Characteristics of factors influencing the functioning of circulating assets of agricultural enterprises", Finansovyj prostir, vol. 1, pp. 19—24.
6. Noga, D. G. (2013), "Circle of circulating assets of agricultural enterprises and efficiency of their use in modern conditions of management", Produktyvnist' agropromyslovogo vyrobnyctva. Ekonomichni nauky, vol. 23, pp. 103—107.
7. Hudjakova, G. O. (2013), "The rational ratio of fixed and current assets of agricultural enterprises", Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3 (2), pp. 273—276.
8. Hudjakova, G. O. (2013), "Analysis and optimization of the structure of circulating assets of agricultural enterprises", Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija: Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 187—194.
9. Nazarenko, O. V. (2017), "Land component of non-current assets of agrarian enterprise: domestic and foreign approach", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 43—46.
10. Lemishko, O.O. (2019), "Land capital as an object of financial policy in the agrarian sector of the economy", Agrosvit, vol. 8, pp. 19—25.
11. Nechytajlo, V. V. (2018), "Agrarian reform in Ukraine at the end of XX — beginning of XXI century: land assets and miscalculations", Naukovi praci Kam'janec'-Podil's'kogo nacional'nogo universytetu imeni Ivana Ogijenka. Istorychni nauky, vol. 28, pp. 411—419.
12. Taranenko, L. S. (2011), "On problems of protection of rights to property and land shares of members of agricultural enterprises with the participation of agricultural advisory service", Jurydychnyj visnyk. Povitrjane i kosmichne parvo, vol. 1, pp. 71—74.
13. Kosova, T. D. and Stebljanko, І. O. (2019), "Financial policy in the agrarian sector of the economy: the European integration aspect", Molodij vchenij, vol. 4 (68), pp. 178—181.
14. Cherep, O. G. and Glushenko, Ju. M. (2018), "Management of business activity of agro-industrial enterprises", Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 41—46.
15. Regulation (Standard) of Accounting 30 "Biological Assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 18.11.2005 No. 790, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 25 Oct 2019).

№ 23 2019, стор. 54 - 61

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1556

Відомості про авторів

Л. А. Костирко

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

L. Kostyrko

Doctor of Economics Professor, V. Dahl East-ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3447-2343


Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277

Як цитувати статтю

Костирко Л. А., Соломатіна Т. В. Фінансова стратегія розвитку майнового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Агросвіт. 2019. № 23. С. 54–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.54

Kostyrko, L. and Solomatina, T. (2019), “Financial strategy for developing the economic potential of economic entities of the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 23, pp. 54–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.