EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ТА НАПРЯМИ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Д. В. Ковальов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.42

УДК: 636.32/.38:338.43(477.72)

Д. В. Ковальов

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ТА НАПРЯМИ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті вивчається та аналізується стан галузі вівчарства у Херсонської області за період 2000 по 2018 роки. Розглянуто основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств усіх категорій, зокрема динаміки поголів'я, виробництва основних видів продукції, здійснено економічну оцінку сучасних особливостей розвитку галузі. Виявлено негативну динаміку виробництва основних видів продукції в господарствах усіх категорій. Встановлено, що сучасне вівчарство сконцентровано головним чином у господарствах населення, які виробляють 62% вовни та майже 100% баранини від загального виробництва області. Акцентовано увагу на унікальність біологічних властивостях овець та необхідності їх використання для рішення складних соціальних та економічних проблем розвитку регіону, для забезпечення народного господарства такими важливими продуктами, як вовна, овчини, смушки, баранина і молоко. Використовуючи результати дослідження, зроблено пропозиції щодо виведення з кризового стану та відродження галузі.

Ключові слова: вівчарство; сільськогосподарські підприємства; продуктивність; вовна; баранина.

Література

1. Фізіолого-біологічні основи живлення овець: посіб. / П.В. Стапай, І.А. Макар, В.В. Гавриляк, Н.М. Параняк, І.Я. Лико, В.М.Ткачук, Т.В. Чокан, Г.М. Седіло, Д.П. Періг, М. В.Мартищук. — Львів: Інститут біології тварин УААН, 2007. — 98 с.
2. Статистичний щорічник Херсонської області за 2018 / За ред. В.А. Вознюка. — Херсон: Головне управлення статистики у Херсонської області. 2019. — 426 с.
3. Сокол О.І. Шляхи відродження вівчарства України /О.І. Сокол. — Харьків: Вид-во "Бізнес-Інформ", 2001. — 208 с.
4. Вдовиченко Ю.В. Світові тенденції та стан вівчарства на сучасному етапі трансформування економічних відносин в Україні / Ю.В. Вдовиченко, В.М. Іовенко, П.Г. Жарук, Н.А. Кудрик // Вівчарство: міжвід. темат. наук. зб. — 2014. — Вип. 37. С. 3—13.
5. Новий курс: реформи в Україні. 2010—2015. Нац. доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. — К.: НВЦ НБУВ. — 2010. — 232 с.
6. Лохоня О.І. Вівчарство України: оцінка нинішнього стану та перспектив відродження / О.І. Лохоня [ Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // agrotimeteh.com.ua
7. "Вести.Экономика" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www. agroinvestor.ru
8. Горлова О.Д. Пути создания ресурсосберегающей технологии производства конкурентоспособной продукции овцеводства в Украине / Вівчарство: міжвід. темат. наук. зб. К.: Аграрна наука, 1998. — Вип. 30. — С. 53—58.

D. Kovalyov

SOCIAL AND ECONOMIC COMPONENT AND DIRECTIONS OF REVIVAL OF BRANCH OF SHEEP BREEDING IN KHERSON REGION

Summary

The article is studied and analyzed the situation of branch of sheep breeding in Kherson region for the period from 2000 to 2018 years. It is examined the main indicators of activity of agricultural enterprises of all categories, mainly dynamics of total number, production of the main kinds of production, it is done economic assessment of contemporary peculiarities in the development of this branch.
For the period from 2000 to 2018 years the total number of sheep in all categories of economies of Kherson region reduced by 35.5 thousands of heads (by 41.8%). Reduction of the total number is done because of agricultural enterprises by 35.1 thousands of heads (by 27.6%).
Sheep breeding charged into a small-scale commodity production where more than 50% of total number is located in economies of population. Average quantity of sheep in agricultural enterprises is only 6 heads.
Contemporary sheep breeding is concentrated mainly in economies of population that produce 62.1% of wool and almost 100% of mutton from general volume of production of wool in Kherson region.
According to the statistics in the year 2018 all categories of economies, there were produced 0.7 thousands of tons mutton in the final weight or at an average — 675 grams per capita per year and 2 grams per twenty-four hours.
During the researched period the level of loss of production of wool in agricultural enterprises of Kherson region was in the limits of 41.9 % in the year 2016 — 85.8% in the year 2010. The level of loss of mutton in the researched years was from 14.0 % in the year 2005 to 58.0 % in the year 214.
Rise of social and economic effectiveness of the branch of sheep breeding of region needs increase of production of goods on the base of growth of total number of sheep, their wool and meat productiveness, modernization of production of forage, technologies of keeping animals, precautions or inculcation of effective and relatively inexpensive schemes of treatment of illnesses.
Together with improvement of sheep of native breed it is necessary to import genotypes of meat and milk directions of productivity and to create own reproductions for its propagation and acclimatization. Thanks to increase of production of mutton Kherson region can be exporter of the mentioned kind of sheep production and can get considerable flows of money.

Keywords: sheep breeding; agricultural enterprises; productivity; wool; mutton.

References

1. Stapaj, P.V. Makar, I.A. Havryliak, V.V. Paraniak, N.M. Lyko, I.Ya. Tkachuk, V.M. Chokan, T.V. Sedilo, H.M. Perih, D.P. and Martyschuk, M.V. (2007), Fizioloho-biolohichni osnovy zhyvlennia ovets' [Physiological and biological basis of nutrition of sheep], Instytut biolohii tvaryn UAAN, L'viv, Ukraine.
2. Vozniuk, V.A. (2019), Statystychnyj schorichnyk Khersons'koi oblasti za 2018 [Kherson Oblast Statistical Yearbook 2018], Holovne upravlennia statystyky u Khersons'koi oblasti, Kherson, Ukraine.
3. Sokol, O.I. (2001), Shliakhy vidrodzhennia vivcharstva Ukrainy [Ways to Revive Ukraine's Sheep Breeding], Vyd-vo "Biznes-Inform", Khar'kiv, Ukraine.
4. Vdovychenko, Yu.V. Iovenko, V.M. Zharuk, P.H. and Kudryk, N.A. (2014), "World trends and the state of sheep farming at the present stage of transformation of economic relations in Ukraine", Vivcharstvo, vol. 37, pp. 3—13.
5. Hejets, V.M. (2010), Novyj kurs: reformy v Ukraini. 2010—2015 [The New Deal: Reforms in Ukraine. 2010—2015], NVTs NBUV, Kyiv, Ukraine.
6. Lokhonia, O.I. (2019), "Sheep breeding of Ukraine: assessment of the current state and prospects of revival", available at: http://agrotimeteh.com.ua (Accessed 01 Nov 2019).
7. Vesty.Ekonomyka (2019), available at: http://www.agroinvestor.ru (Accessed 01 Nov 2019).
8. Horlova, O.D. (1998), "Ways to create a resource-saving technology for the production of competitive sheep products in Ukraine", Vivcharstvo, vol. 30, pp. 53—58.

№ 23 2019, стор. 42 - 48

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1120

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000 — 0002 — 3672 — 7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Соціально-економічна складова та напрями відродження галузі вівчарства у херсонській області. Агросвіт. 2019. № 23. С. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.42

Kovalyov, D. (2019), “Social and economic component and directions of revival of branch of sheep breeding in kherson region”, Agrosvit, vol. 23, pp. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.