EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
І. М. Кирилюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.32

УДК: 338.43:637.05/.07(477)

І. М. Кирилюк

РОЗВИТОК НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

У статті систематизовано етапи еволюції теорії і методології управління якістю. Виявлено передумови та ключові чинники розвитку нормативних підходів до управління якістю. Розкрито специфіку розвитку систем управління якістю продукції тваринництва. Представлено ієрархічну структуру стандартів якості, які включають довідкові стандарти, стандарти подібності, стандарти сумісності та стандарти етикету. Виявлено, що процес розвитку нормативного управління якістю бере свій початок від застосування метрологічних стандартів. Потреба у них з'явилась із розвитком товарного виробництва. Поширення метрологічних стандартів зумовило виникнення перших стандартів подібності. Їх застосування дозволило уніфікувати вимоги до якості продукції, поглибити поділ праці та знизити витрати виробництва. Показано особливості застосування нормативів подібності у сфері стандартизації робочих операцій. Підкреслено важливість підприємницької ініціативи в установленні стандартів шляхом узагальнення кращих практик. Визначено методичні засади сучасної концепції управління якістю. Обгрунтовано ключові елементи переходу від принципів контролю якості до принципів управління якістю. Викладено ідею взаємозалежності трьох аспектів процесу забезпечення якості: планування якості, покращення якості та управління якістю. Сформульовано базові засади економічного підходу до забезпечення якості продукції тваринництва. Доведено, що підвищення якості одночасно зумовлює і вищу продуктивність праці. Розкрито основні аспекти нормативного управління якістю у сфері виробництва й переробки продукції тваринництва. Викладено основний зміст та період набуття чинності в Україні останніх версій міжнародних стандартів ISO серії 9000. Удосконалено методичні аспекти економіки якості в напрямі ідентифікації витрат і втрат унаслідок споживання населенням низькоякісної продукції тваринництва та продуктів харчування тваринного походження. Авторський підхід до формування систем управління якістю продукції тваринництва базується на комплексному підході, який забезпечує раціональне співвідношення таких елементів: ресурси — ефект — якість життя — стан навколишнього середовища. Відзначено, що ключовим елементом якості продукції тваринництва є її безпечність. Небезпечна для здоров'я людини продукція не може вважатися якісною. Охарактеризовано останні стандарти серії ISO 22000 та показано специфіку їх застосування в Україні. Висвітлено ключові положення стандарту ISO 22002-3:2011 "Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 3. Сільське господарство", застосування якого стає базовою передумовою гарантування безпечності продукції тваринництва. Оскільки цей стандарт ще не затверджено в Україні як національний, то залишаються не регламентованими процеси розроблення і впровадження програм-передумов безпечності продукції у вітчизняному тваринництві.

Ключові слова: якість; система управління якістю; продукція тваринництва; стандарт; безпечність; програма-передумова.

Література

1. David P. Some New Standards for the Economics of Standardization in the Information Age. Economic Policy and Technological Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 206—234.
2. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. Москва: Изд-во стандартов, 1991. 104 с.
3. Форд Г. Моя жизнь. Мои достижения. Москва: АСТ, 2013. 349 с.
4. Лапідус В.А. Гуру менеджменту якості та їх концепції: В. Демінг, Дж. Джуран, Ф. Кросбі, К. Ісікава, А. Фейгенбаум, Г. Тагуті. URL: http://www.management.com.ua/ qm/qm009.html (дата звернення: 14.05.2015).
5. Барсалоу М. Летопись качества: качество сегодня. URL: http://1cert.ru/stati/letopis-kachestva-chast-chetvertaya-kachestvo-segodnya/ #YA_WP_RP (дата звернення: 17.05.2015).
6. Кросби Ф. Качество и я: Жизнь бизнесмена в Америке. Москва: Стандарты и качество, 2003. 263 с.
7. Кирилюк І.М. Управління стандартизацією та сертифікацією. Черкаси: ЧНУ, 2017. 438 с.
8. Кампанелла Дж. Экономика качества: основные принципы и их применение. Москва: Стандарты и качество, 2005. 232 с.
9. Безус Р.М. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку органічного агровиробництва: монографія. Дніпро: "Лізунов Пресс". 380 с.
10. Folaron J. The Evolution of Six Sigma. URL: http://asq.org/pub/sixsigma/past/vol2_issue4/folaron.html (Last accessed: 26.05.2015).
11. Національний стандарт України ДСТУ ISO 22000:2007 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)". Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 30 с.
12. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12 (дата звернення: 15.08.2017).

I. Kyryliuk

DEVELOPMENT OF REGULATORY APPROACHES TO THE FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR LIVESTOCK PRODUCTS

Summary

In this scientific article the stages of evolution of the theory and methodology of quality management have been systematized. Preconditions and key factors of the development of normative approaches to quality management have been revealed. The specificity of the development of the systems of quality management of livestock products have been revealed. The hierarchical structure of quality standards, which include Reference Standards, Similarity Standards, Compatibility Standards, and Etiquette Standards, is presented. It has been revealed that the process of development of normative quality management originates from the application of metrological standards. The need for them came with the development of commercial production. The proliferation of metrological standards led to the emergence of the first standards of similarity. Their application made it possible to unify the requirements for product quality, to deepen the division of labor and to reduce production costs. The specific aspects of application of similarity standards in the field of standardization of work operations have been shown. The importance of entrepreneurial initiative in setting standards by generalizing best practices is emphasized. Methodical foundations of modern concepts of quality management have been defined. The key elements of the transition from quality control principles to quality management principles have been substantiated. We have presented the idea of the interdependence of three aspects of the quality provision process: quality planning, quality improvement and quality management. The basic principles of economic approach to quality provision of livestock products have been formulated. It has been proved that quality improvement at the same time causes higher productivity. The basic aspects of normative quality management in the sphere of production and processing of livestock products have been revealed. The main content and the period of the latest versions of international standards of the ISO 9000 series taking effect in Ukraine have been outlined. The methodological aspects of the economics of quality concerning the identification of costs and losses due to consumption of low quality livestock products and animal products by the population have been improved. The author's approach to the formation of livestock production quality management systems is based on a comprehensive approach that provides a rational correlation of the following elements: resources — effect — quality of life — state of the environment. It has been noted that the key element of the quality of livestock products is their safety. Products that are dangerous to human health cannot be considered of high quality. The latest standards of the ISO 22000 series have been described and the specific aspects of their application in Ukraine have been shown. We have identified the key provisions of ISO 22002-3: 2011 "Food safety prerequisites. Part 3. Agriculture", the application of which is the basic prerequisite for provision of the safety of livestock products. As this standard has not yet been approved in Ukraine at the national level, the processes of developing and implementing prerequisites for the safety of products in domestic livestock is not being regulated.

Keywords: quality; quality management system; livestock products; standard; safety; prerequisite program.

References

1. David, P. (1987), "Some New Standards for the Economics of Standardization in the Information Age", Economic Policy and Technological Performance, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 206—234.
2. Teilor, F. (1991), Principy nauchnogo menedzhmenta [Principles of Scientific Management], Izd-vo standartov, Moscow, Russia.
3. Ford, H. (2013), Moja zhizn'. Moi dostizhenija [My life. My achievements], AST, Moscow, Russia.
4. Lapidus, V. (2011), Huru menedzhmentu iakosti ta ikh kontseptsii: V. Deminh, Dzh. Dzhuran, F. Krosbi, K. Isikava, A. Fejhenbaum, H. Tahuti [Quality management gurus and their concepts: V. Deming, J. Juran, F. Crosby, K. Ishikawa, A. Feigenbaum, G. Taguti], [Online], available at: http://www.management.com.ua/qm/qm009.html (Accessed 14 May 2015).
5. Barsalou, M. (2012), Letopis' kachestva: kachestvo segodnja [Chronicle of quality: quality today], [Online], available at: http://1cert.ru/stati/letopis-kachestva-chast-chetvertaya-kachestvo-segodnya/ #YA_WP_RP (Accessed 17 May 2015).
6. Krosbi, F. (2003), Kachestvo i ja: Zhizn' biznesmena v Amerike [Quality and Me: The Life of a Businessman in America], Standarty i kachestvo, Moscow, Russia.
7. Kyryliuk, I. (2017), Upravlinnia standartyzatsiieiu ta sertyfikatsiieiu [Standardization and certification management], ChNU, Cherkasy, Ukraine.
8. Kampanella, Dzh. (2005), Jekonomika kachestva: osnovnye principy i ih primenenie [Quality Economics: Basic Principles and Their Application], Standarty i kachestvo, Moscow, Russia.
9. Bezus, R. (2014), Orhanizatsijno-ekonomichni zasady efektyvnoho rozvytku orhanichnoho ahrovyrobnytstva: monohrafiia [Organizational and economic principles of effective development of organic agro-production: a monograph], Lizunov Press, Dnipro, Ukraine.
10. Folaron, J. (2004), The Evolution of Six Sigma, [Online], available at: http://asq.org/pub/sixsigma/past/vol2_issue4/folaron.html (Accessed 26 May 2015).
11. National Standard of Ukraine DSTU ISO 22000:2007 "Food safety management systems. Requirements for any food chain organization (ISO 22000: 2005, IDT)", Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2012), "Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "On approval of the Requirements for the development, implementation and application of permanent procedures based on the principles of the Food Safety Management System (НАССР)", [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12 (Accessed 15 August 2017).

№ 23 2019, стор. 32 - 41

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1408

Відомості про авторів

І. М. Кирилюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Kyryliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0003-3365-7239

Як цитувати статтю

Кирилюк І. М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва. Агросвіт. 2019. № 23. С. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.32

Kyryliuk, I. (2019), “Development of regulatory approaches to the formation of quality management systems for livestock products”, Agrosvit, vol. 23, pp. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.