EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТИПУ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ
Ю. М. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.25

УДК: 338.439.223

Ю. М. Марчук

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТИПУ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ

Анотація

Встановлено, що наявний фінансово-економічний механізм лісогосподарювання охоплює низку рудиментів командно-адміністративної економіки та перехідного періоду, тому потребує трансформації у механізм стимулюючого типу, який функціонує у високорозвинених країнах та країнах постсоціалістичного табору. У статті обгрунтовується доцільність формування фінансово-економічного механізму лісогосподарювання стимулюючого типу, який оперуватиме набором методів, важелів та інструментів, що спонукатиме державні та комунальні лісогосподарські підприємства максимальною мірою забезпечувати у виробничо-господарській діяльності дотримання принципів невиснажливого та збалансованого лісокористування.
Встановлено, що основними методами такого механізму мають виступати: цільове бюджетне фінансування, фіскальне стимулювання, бюджетне та позабюджетне відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, створення фондів розвитку лісового господарства, застосування програмно-цільового методу фінансування розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу.
Обгрунтовано, що важливим завданням фінансово-економічного механізму лісогосподарювання стимулюючого типу є застосування комплексу інструментів, які закладуть необхідні стимули для постійних лісокористувачів стосовно введення додаткових потужностей глибокої переробки деревини та збільшення виробництва готової продукції, яка користується підвищеним попитом на ринку виробів з деревини. У статті встановлено, що одним з основних завдань такого механізму виступає створення відповідних інституціональних та інвестиційних умов для відновлення лісових ресурсів, особливо у лісодефіцитних регіонах, а також збереження видового та ландшафтного біорізноманіття лісів
Доведено, що в умовах децентралізації важливою складовою фінансово-економічного механізму лісогосподарювання є наявність інструментів, які стимулюватимуть органи місцевого самоврядування виділяти кошти на ведення лісового господарства. Встановлено, що доцільність нарощення обсягів фінансування лісогосподарської діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів також пов'язана з відсутністю в останні роки видатків Державного бюджету України на вказані цілі.

Ключові слова: фінансово-економічний механізм; фіскальне стимулювання; програмно-цільовий метод; інвестиції; місцеві бюджети.

Література

1. Бойко Я.М. Фінансово-економічний механізм розвитку лісового господарства регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2011. № 33. Ч 3. С. 16—19.
2. Дзюбенко О.М., Рошкевич В.Ф. Диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення лісового сектору України: секторальні особливості. Наукові праці НДФІ. 2016. Вип. 4. С. 113—123.
3. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Г.Я. Ільницька-Гикавчук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне, 2009. 20 с.
4. Карпук А.І. Економічне регулювання лісокористування в ринкових умовах: [монографія] / А.І. Карпук. — Луцьк: Твердиня, 2012. — 492 с.
5. Карпук А.І., Дзюбенко О.М. Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу. Агросвіт. 2017. № 7. С. 3—11.
6. Шубалий О.М. Тенденції та механізм стимулювання поглибленої лісопереробки. Економічний форум. 2016. № 1. С. 115—123.
7. Шумлянський Б.В. Фінансове забезпечення як підгрунтя формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектора. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. 2015. №15. С. 61—66.

Yu. Marchuk

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FOREST MANAGEMENT OF STIMULATING TYPE: TASKS, FUNCTIONS AND METHODS

Summary

It is established that the existing financial and economic mechanism of forestry management covers a number of rudiments of the command and administrative economy and the transition period. Therefore, it requires transformation into a mechanism of stimulating type, which operates in highly developed countries and countries of the post-socialist camp. The article substantiates the expediency of forming a financial and economic mechanism of a stimulating type, which will operate with a set of methods, levers and tools, which will encourage state and municipal forestry enterprises to ensure compliance with the principles of sustainable and balanced forest management in the production and economic activities to the maximum extent.
It is established that the main methods of such a mechanism should be: targeted budget financing, fiscal incentives, budgetary and extra-budgetary compensation of losses of forestry production, the creation of funds for the development of forestry, the application of the program-target method of financing the expanded reproduction of the resource potential.
It is proved that an important task of financial and economic mechanism of forest management of stimulating type is the use of a set of tools that will provide the necessary incentives for permanent forest users in relation to the introduction of additional capacities for deep processing of timber and increase production of finished products which is in high market demand of wood products. The article establishes that one of the main tasks of such a mechanism is the creation of appropriate institutional and investment conditions for the restoration of forest resources, especially in the forest-deficit regions, as well as the preservation of species and landscape biodiversity of forests.
It is proved that in the conditions of decentralization, an important component of the financial and economic mechanism of forestry is the availability of tools that will stimulate local governments to allocate funds for forestry. It is established that the expediency of increasing the volume of financing of forestry activity at the expense of local budgets is also connected with the absence in the last years of expenditures of the State Budget of Ukraine for the stated purposes.

Keywords: financial and economic mechanism; fiscal stimulation; program-targeting method; investments; local budgets.

References

1. Boyko, Ya.M. (2011), "Financial and economic mechanism of forestry development in the region", Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu Seriya ekonomika, vol. 33, no. 3, pp. 16—19.
2. Dziubenko, O.M. and Roshkevych, V.F. (2016), "Diversification of Ukrainian forestry investment sources: sectoral features", Naukovi pratsi NDFI, vol. 4, pp. 113—123.
3. Il'nytska-Hykavchuk, H.Ya. (2009), "Financial mechanism of ecologically balanced forest management", Ph.D. Thesis, Economy, Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Rivne, Ukraine.
4. Karpuk, A.I. (2012), Ekonomichne rehulyuvannya lisokorystuvannya v rynkovykh umovakh [Economic regulation of forest management under the market conditions], Tverdynya, Luts'k, Ukraine.
5. Karpuk, A.I. and Dziubenko, O.M. (2017), "Financial and economic regulation of forestry management key factor to increase investments in forest and resource potential restoration", Ahrosvit, vol. 7, pp. 3—11.
6. Shubalyj, O.M. (2016), "Trends and mechanism for stimulating in-depth forest processing", Ekonomichnyj forum, vol. 1, pp. 115—123.
7. Shumlians'kyj, B.V. (2015), "Financial support as a basis formation of investment environment forest sector", Investytsii: praktyka ta dosvid: naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 15, pp. 61—66.

№ 23 2019, стор. 25 - 31

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1407

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1184-261X

Як цитувати статтю

Марчук Ю. М. Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання стимулюючого типу: завдання, функції та методи. Агросвіт. 2019. № 23. С. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.25

Marchuk, Yu. (2019), “Financial and economic mechanism of forest management of stimulating type: tasks, functions and methods”, Agrosvit, vol. 23, pp. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.