EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ
Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.3

УДК: 334.732

Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ

Анотація

У статті обгрунтовано можливості забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств на основі впровадження технологічних інновацій, які стосуються безпосередньо виробничих процесів як основи агропромислового відтворення. Серед них виділяються такі складники біотехнологій, як вирощування нових видів рослин і тварин, виробництво біогумусу, органічних добрив. Також виявлено групи конкурентних переваг, які вони забезпечують, — торгівельні, технологічні, економічні. У сукупності, вони здійснюють значний вплив на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Підвищення інноваційної біотехнологічної активності аграрних підприємств розглядається як один із критеріїв формування їх конкурентних переваг на ринку органічної продукції зокрема. Система формування конкурентних переваг має провідне значення для управління підприємством як суб'єктом конкурентних та суспільних відносин. До того ж конкурентні переваги на глобальному ринку стають основою міжнародного поділу праці. Отже, основними аргументами інноваційного розвитку аграрних підприємств та застосування біотехнологій є забезпечення економічного зростання, диверсифікації й інтенсифікації виробництва та формування системи конкурентних переваг вищого рівня; досягнення максимізації економічної ефективності за мінімізації витрат, підвищення обсягів виходу продукції з 1 га площі; оптимізація співвідношення галузей виробництва, що забезпечують синергетичний ефект господарювання; удосконалення системи розподілу та страхування ризиків; зростання економічної безпеки підприємства та його фінансової стабільності.

Ключові слова: аграрні підприємства; конкурентні переваги; інноваційні біотехнології; конкурентоспроможність; впровадження; виробничі процеси.

Література

1. Боришкевич І.І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2017. Вип. 12. T.1. С. 6—11.
2. Стельмащук Н.А. Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 125—132.
3. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.
4. Близнюк С.В., Остапенко А.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 7. С. 41—42.
5. Грановська В.Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності. Агросвіт. № 6. 2018. С. 32—39.
6. Діденко Є.О., Даніленко А.К. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (дата звернення 20 листопада 2019).
7. Ігнатенко М.М. Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності. Агросвіт. № 8. 2019. С. 3—6.
8. Пилипенко Н.М., Пилипенко В.В. Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник СНАУ. № 1 (67). 2016. С. 73—78.
9. Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.
10. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 33—36.
11. Левицька А.О. Конкурентні переваги підприємства: сутність та джерела формування. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4. T. 1. С. 51—54.
12. Мармуль Л.О. Принципи та механізми управління й регулювання розвитку трудових ресурсів аграрних підприємств. Економічний вісник університету. Вип. 40. 2019. С. 25—31.

Yu. Kyrylov, V. Hranovska

ENSURING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BY INTRODUCING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN PRODUCTION PROCESSES

Summary

The article substantiates the possibility of providing competitive advantages of agricultural enterprises on the basis of technological innovations that relate directly to production processes as the basis of agro-industrial reproduction. Among them are such components of biotechnology as the cultivation of new species of plants and animals, the production of biohumus, organic fertilizers. The groups of competitive advantages that they provide — trade, technological, economic-are also identified. Together, they have a significant impact on improving the competitiveness of agricultural enterprises. The increase of innovative biotechnological activity of agricultural enterprises is considered as one of the criteria for the formation of their competitive advantages in the market of organic products in particular. The system of formation of competitive advantages has the leading value for management of the enterprise as the subject of competitive and public relations. In addition, competitive advantages in the global market become the basis of the international division of labor. So, the main arguments for innovative development of agricultural enterprises and the application of biotechnology is ensuring economic growth, diversification and intensification of production and the formation of competitive advantages of the highest level; the achievement of maximising economic efficiency while minimizing costs, increase volumes of output of production from 1 ha area; optimization of the ratio of industries that provide a synergistic effect of management; improving the system of distribution and insurance risks; the growth of enterprise economic security and its financial stability. Technological innovations are an important factor in ensuring the competitive advantages of agricultural enterprises. They are represented by a significant number of new developments in the field of production processes as the basis of agro-industrial reproduction. However, they provide competitive advantages not only in the sphere of production, but also in trade, Finance and the economy as a whole.

Keywords: agricultural enterprises; competitive advantages; innovative biotechnologies; competitiveness; implementation; production processes.

References

1. Boryshkevych, I.I. (2017), "Strategic directions for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises". Visnyk Kam yanets — Podil s koho natsional noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Ekonomichni nauky, vol. 12, no. 1, pp. 6—11.
2. Stel mashchuk, N.A. (2013), "Diagnosis of competitive advantages of agricultural enterprises", Stalyy rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 125—132.
3. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agricultural sector", Ahrosvit, vol. 11, рр. 12—15.
4. Blyznyuk, S.V. and Ostapenko, A.V. (2011), "Competitive potential of entrepreneurship as a category of modern economic research", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 41—42.
5. Hranovs ka, V.H. (2018), "Export potential of agricultural enterprises of Ukraine as an indicator of their competitiveness", Ahrosvit, vol. 6, рр. 32—39.
6. Didenko, Ye.O. and Danilenko, A.K. (2016), "The process of achieving competitive advantages for the company", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (Accessed 20 November 2019).
7. Ihnatenko, M.M. (2019), "Financial and investment activities of agricultural enterprises in the format of social responsibility", Ahrosvit, vol. 8, рр. 3—6.
8. Pylypenko, N.M. and Pylypenko, V.V. (2016), "Scientific and practical aspects of the assessment of the competitiveness of agricultural enterprises", Visnyk SNAU, vol. 1 (67), pp. 73—78.
9. Kyrylov, Yu.Ye. (2015), Kontseptual ni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [Conceptual bases of competitive development of agrarian sector of economy of Ukraine in the conditions of globalization], OLDI-PLYUS, Kherson, Ukraine.
10. Nepochatenko, O.O. Ptashnyk, S.A. and Mel nyk, K.M. (2016), "Theoretical aspects of the competitiveness of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 33—36.
11. Levyts ka, A.O. (2012), "Competitive advantages of the enterprise: essence and sources of formation", Visnyk Khmel nyts koho natsional noho universytetu, vol. 4, no. 1, pp. 51—54.
12. Marmul , L.O. (2019), "Principles and mechanisms of management and regulation of development of labor resources of agricultural enterprises", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 40, рр. 25—31.

№ 23 2019, стор. 3 - 7

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1471

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Departmenof Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0001-5061-2644


В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0003-0348-9692

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси. Агросвіт. 2019. № 23. С. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.3

Kyrylov, Yu. and Hranovska, V. (2019), “Ensuring competitive advantages of agricultural enterprises by introducing technological innovations in production processes”, Agrosvit, vol. 23, pp. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.