EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК
С. С. Кіпоренко, О. В. Мороз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.104

УДК: 338.2:631.11

С. С. Кіпоренко, О. В. Мороз

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття "економічна безпека" з точки зору трактування науковців. Проаналізовано системність механізму управління економічною безпекою підприємств АПК. Досліджено підходи науковців до визначення сутності та подано узагальнене поняття економічної безпеки підприємства. Принципи та функції управління, етапи реалізації загальної схеми механізму.
Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю комплексного підходу до здійснення забезпечення економічної безпеки, що дозволить розробити її адекватну систему, визначити та врахувати вплив дестабілізуючих чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ, використати можливості, які створюються цими середовищами, для досягнення інтересів суб'єкта господарювання.
Наголошується, що створення надійної системи економічної безпеки забезпечує стабільний розвиток та функціонування підприємства аграрно-промислового комплексу і створює умови для реалізації його економічного потенціалу. У сучасних умовах проблема економічної безпеки є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних зовнішніх і внутрішніх ризиків, а конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Ця обставина вимагає від суб'єктів управління підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення рівня економічної безпеки.
Запропоновані та обгрунтовані у роботі механізми управління економічною безпекою підприємства можуть бути використані на практиці вітчизняними підприємствами в аграрному секторі.
Поняття економічної безпеки підприємства включає в себе фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, екологічну, інформаційну та силову складові. До них також слід додати ринкову, а також інтерфейсну складову, що характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства. Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кожною з функціональних складових і розробку на їх основі системи протидіють і попереджувальних заходів.
У сучасних умовах проблема економічної безпеки є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних зовнішніх і внутрішніх ризиків, а конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Ця обставина вимагає від суб'єктів управління підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення рівня економічної безпеки.

Ключові слова: підприємство; АПК; управління; економічна безпека; механізм; система; підходи; цілі економічної безпеки.

Література

1. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. — 2010. — № 2.
2. Зелінська О.В. Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесів. Тези доповідей — Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід, 2016. С. 25—26.
3. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы // Бизнес Информ. — 2011. — № 11—12.
4. Коляденко С.В. Удосконалення консультаційного обслуговування підприємств АПК. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011 — № 15 (52).
5. Ладыко Л.Н. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность и структура. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. — 2014. — № 3. — С. 123—126
6. Лактионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Социально-экономические явления и процессы. — 2013 — № 3 (049). — С. 93—99.
7. Лучик М.В. Методико методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі // Економічні науки. Cерія "Облік і фінанси". — 2013. — Вип. 10 (3). — С. 455—463.
8. Поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення: [Електронний ресурс]. — Навчальні матеріали онлайн // Основні функціональні цілі економічної безпеки — Режим доступу: http://pidruchniki.com/13290311/ekonomika/tema_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva
9. Ткачук В.І., Прокопчук О.А., Яремова М.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. — Житомир: "Видавництво "Волинь", 2013. — 276 с.
10. Трофимова Л.Н. Экономическая безопасность эффективности деятельности организаций торговли: ситуационно-характеристические параметры. Российское предпринимательство. — 2012. — № 11 (209). — С. 55—60.

S. Kiporenko, O. Moroz

MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF AIC ENTERPRISES

Summary

The article deals with the essence of the concept of "economic security" in terms of the interpretation of scientists. The systematic mechanism of the economic security management of agricultural enterprises is analyzed. The approaches of scientists to the definition of the essence are investigated and the general concept of economic security of the enterprise is presented. Principles and functions of management, stages of implementation of the general scheme of the mechanism.
The relevance of the research topic is due to the need for a comprehensive approach to the implementation of economic security, which will develop its adequate system, identify and take into account the impact of destabilizing factors of the internal and external environment, use the opportunities created by these environments to achieve the interests of the entity.
It is emphasized that the creation of a reliable economic security system ensures the stable development and functioning of the enterprise of the agro-industrial complex and creates the conditions for realizing its economic potential. In today's environment, the problem of economic security is urgent, as businesses operate under various external and internal risks, and the competitive economic environment hides numerous threats. This circumstance requires the entities managing the enterprise to build a comprehensive system aimed at improving the level of economic security.
Proposed and substantiated in the work mechanisms of economic security management of enterprises can be used in practice by domestic enterprises in the agricultural sector.
The concept of economic security of the enterprise includes financial, intellectual, personnel, technological, legal, environmental, information and power components. They should also be added the market component, as well as the interface component, which characterizes the reliability of interaction with economic counterparties of the enterprise. Economic security involves the identification, analysis and evaluation of existing threats for each of the functional components and the development of a system of counteracting and preventive measures.
In today's environment, the problem of economic security is urgent, as businesses operate under various external and internal risks, and the competitive economic environment hides numerous threats. This circumstance requires the entities managing the enterprise to build a comprehensive system aimed at improving the level of economic security.

Keywords: enterprise; agribusiness; management; economic security; mechanism;system; approaches; goals of economic security.

References

1. Bendykov, M. (2010), "Economic safety of an industrial enterprise (organizational and methodological aspect)", Konsul'tant dyrektora, vol 2.
2. Zelinska, O. V. (2016), "A systematic approach to the most efficient economic processes", Tezy dopovidei — Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" [Abstracts of the — International Scientific and Methodological Conference of the Young Cybernetics Economists Forum "Modeling the Economy: Problems, Trends, Experience"], pp. 25—26.
3. Kapustyn, N. (2011), "Economic security of the industry and the company", Byznes Ynform, vol. 11—12.
4. Koliadenko, S.V. (2011), "More attentive consulting services for agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, vol. 15.
5. Ladiko, L. N. (2014), "The mechanism for ensuring the economic security of an enterprise: essence and structure", Science Newsletter of Poltava University of Economics and Trade. Seriya: Economic science, vol. 3, pp. 123—126.
6. laktyonova, Yu.A. (2013), "The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise", Socio-economic phenomena and processes, vol. 3, pp. 93—99.
7. Luchyk, M.V. (2013), "Methodological and methodological approach to securing the economic safety of agricultural galuz", Economic science, vol. 10, pp. 455—463.
8. Ivanilov, O.S. (2010), "Understanding about the economic security of enterprises and third-party payments", available at: https://pidruchniki.com/13290311/ekonomika/tema_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva (Accessed 25 Oct 2019).
9. Tkachuk, V.I. Prokopchuk, O.A. and Yaremova, M.I. (2013), Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospo— darskykh pidpryiemstv [the economy of the bezpeka and the style of the state of the parships], Volyn, Zhytomyr, Ukraine.
10. Trofimova, L.N. (2017), "Economic security of the effectiveness of trade organizations: situational-characteristic parameters", Rossyjskoe predprynymatel'stvo, vol. 11, рp. 55—60.

№ 22 2019, стор. 104 - 108

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3480

Відомості про авторів

С. С. Кіпоренко

асистент, кафедра комп'ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

S. Kiporenko

assistant, departments of computer sciences and economic cybernetics,Vinnytsia National agrarian university

ORCID:

0000-0001-5045-5052


О. В. Мороз

магістр, Вінницький національний аграрний університет

O. Moroz

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

ORCID:

0000-0002-0356-8780

Як цитувати статтю

Кіпоренко С. С., Мороз О. В. Механізм економічної безпеки підприємств апк. Агросвіт. 2019. № 22. С. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.104

Kiporenko, S. and Moroz, O. (2019), “Mechanism of economic security of aic enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.