EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
І. М. Лепетан, Ю. І. Рязанцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.92

УДК: 657: [332.28+3.073.513]

І. М. Лепетан, Ю. І. Рязанцева

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

Анотація

У статті конкретизовано економіко-правовий зміст оренди як об'єкт обліку. Розглянуто методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду. Уточнено сутність орендних операцій, досліджено методичні основи обліку орендних операцій, розроблено рекомендації щодо удосконалення методики синтетичного та аналітичного обліку необоротних активів в оренді, розрахунків, доходів та витрат з оренди. Визначено предмет організації орендних операцій. Розкрито сутність фінансової та операційної оренди. Досліджено зміст термінів "ризики" та "вигоди" відповідно до нормативно-правових документів, що виникають при операційній та фінансовій оренді. Таким чином, зроблено висновок, що в більшості випадків ці терміни співпадають, незалежно від виду оренди. Також у статті було здійснено критичний аналіз базових положень обліку орендних операцій як за міжнародними, так і національними стандартами обліку. Викладено алгоритм основних методологічних підходів до обліку орендних операцій відповідно до міжнародного стандарту. Досліджено ототожнення процесів реалізації власних необоротних активів, щодо надання їх у фінансову оренду. Було зроблено висновок, що організація аналітичного обліку об'єктів оренди має здійснюватися як за кожним об'єктом, так і за напрямами їх використання, адже це забезпечить точність та достовірність інформації, необхідної для аналізу, контролю та управління. Тому отримані об'єкти основних засобів в оренду слід відображати на рахунках аналітичного обліку в орендаря та орендодавця. Деталізація рахунків, які ми навели підвищить ефективність бухгалтерського обліку на підприємстві та дасть змогу визначити частку переданих в оренду основних засобів у загальній їх вартості. Тому було досліджено проблемні питання щодо оцінки орендованого об'єкта на дату балансу, відображення об'єкта та витрат по орендній угоді в обліку орендаря та встановлення фактичної вартості орендованого активу за міжнародними та національними стандартами. Прийняття викладених пропозицій сприятиме забезпеченню якісних характеристик облікової інформації щодо окремого відображення активів і зобов'язань, і як наслідок, підвищать ефективність прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: оренда; фінансова оренда; операційна оренда; бухгалтерський облік; орендар; орендодавець; майно; витрати; основні засоби; необоротні активи; дохід.

Література

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS) 17 "Оренда" у редакції від 01.01.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_018
2. Ніколенко Н.В. Методологічні підходи до обліку операцій фінансової оренди, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2014. № 3. С. 108—123.
3. Горемикін В.А. Лізинг. Навчальний підручник. Інформаційно-видавничий дім "Філтн'"; Інформцентр ХХI століття. 2005. С. 944.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": наказ Міністерства фінансів України від 28. 07. 2000 № 181,[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0487-00
5. Романченко Ю.О. Облік орендних операцій та оподаткування орендних платежів у бюджетній сфері. Ефективна економіка. 2016. № 7. С. 15—18.
6. Федоренко В.Г. Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 17. С. 3—5.
7. Головченко Н.В. Теоретико-методичні аспекти обліку орендних операцій — Вісник криворізького національного університету, вип. 35, 2013, С. 299.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 № 291, із змінами та доповненнями (у редакції від 29.10.2019 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 ( дата звернення 09.11.2019).
9. Топішко Т.І. Життєвий цикл оренди як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. №2. 2009. С. 96—98.

I. Lepetan, Y. Ryazantseva

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR LEASE TRANSACTIONS

Summary

The article specifies the economic and legal content of the lease as an object of accounting. The methodological principles of the formation of lease information in accounting are considered. The essence of the lease transactions has been clarified, the methodological bases of the lease transaction accounting have been investigated, the recommendations for the improvement of the synthetic and analytical accounting of fixed assets in the lease, calculations, income and expenses from the lease have been developed. The subject of organization of lease operations is determined. The essence of financial and operating lease is disclosed. The content of the terms "risks" and "benefits" in accordance with the legal documents arising from operating and financial leases is investigated. Thus, it is concluded that in most cases these terms are the same regardless of the type of lease. The article also made a critical analysis of the basic provisions of accounting for lease transactions both by international and national accounting standards. The algorithm of the main methodological approaches to the accounting of lease transactions in accordance with the international standard is presented. Identification of the processes of realization of own non-current assets is considered. It was concluded that the organization of the analytical accounting of rental objects should be carried out both for each object and the directions of their use, since this will ensure the accuracy and reliability of the information needed for analysis, control and management. Therefore, the received property, plant and equipment for rent should be reflected in the analytical accounts of the tenant and the lessor. The detailing of the accounts we have given will increase the efficiency of accounting at the enterprise and will allow us to determine the share of the leased fixed assets in their total value. Therefore, the problematic issues of assessing the leased asset at the balance sheet date, reflecting the leased asset and the cost of the leaseholder account and determining the actual value of the leased asset by international and national standards were investigated. Adopting the above proposals will help to ensure the quality of accounting information regarding the individual display of assets and liabilities and, as a consequence, will increase the effectiveness of management decisions

Keywords: lease; financial lease; operating lease; accounting; tenant; landlord; property; expenses; fixed assets; fixed assets; income.

References

1. IAS (2012), "International Accounting Standards (IAS) 17 "Lease" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_018 (Accessed 29 Oct 2019).
2. Nikolenko, N. V. (2014), "Methodological approaches to accounting for financial leasing operations", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 108—123.
3. Goremykin, V.A. (2005), Lizynh: navch. posib. [Leasing: textbook], 2nd ed, Informatsijno-vydavnychyj dim "Filtn'"; Informtsentr XXI stolittia, Kyiv, Ukraine.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Accounting Standard 14 Lease", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z048700 (Accessed 1 Nov 2019).
5. Romanchenko, Y. O. (2016), "Accounting of lease transactions and taxation of lease payments in the budget sphere", Еfektyvna ekonomika, vol. 7, pp. 15—18.
6. Fedorenko, V. G. (2011), "Improving the structure of financial support for investment and innovation activity of enterprises, Investments: practice and experience", vol. 17, pp. 3—5.
7. Golovchenko, N.V (2013), Theoretical and Methodological Aspects of Accounting for Lease Operations, Visnyk kryvoriz'koho natsional'noho universytetu, vol. 35, pp. 299.
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on application of the Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations, approved by the order", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 9 Nov 2019).
9. Topishko, T.I (2011), "The life cycle of the lease as a financial product: world evolution and the current stage in Ukraine", Naukovyj visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu im. Lesi Ukrainky, vol. 2, pp. 96—98.

№ 22 2019, стор. 92 - 97

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1995

Відомості про авторів

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

I. Lepetan

PhD in Economics., Associate Professor of Accounting Department,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1135-4755


Ю. І. Рязанцева

магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

Y. Ryazantseva

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9342-5056

Як цитувати статтю

Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І. Методологічні підходи до обліку орендних операцій. Агросвіт. 2019. № 22. С. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.92

Lepetan, I. and Ryazantseva, Y. (2019), “Methodological approaches to accounting for lease transactions”, Agrosvit, vol. 22, pp. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.