EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Т. О. Мулик, В. В. Кожухар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75

УДК: [657:332.33]:004

Т. О. Мулик, В. В. Кожухар

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглянуто ефективне ведення обліку земельних ресурсів із застосуванням комп'ютерних технологій та програм. Проаналізовано інформацію щодо формування в системі управлінського обліку, що широко використовується для потреб планування, прогнозування та розробки тактики діяльності підприємства. Вивчено комп'ютеризацію управлінського обліку земельних ресурсів, яке слід здійснювати на основі використання сукупності пов'язаних АРМ структурних підрозділів. Зображено та охарактеризовано організацію автоматизованої системи управлінського обліку земельних ресурсів на основі використання комплексу АРМ, а також запропоновано систему управлінського обліку земельних ресурсів в умовах застосування комплексу локальних АРМ. Представлено у таблиці програмне забезпечення щодо використовування автоматизації бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Доведено, що організація управлінського обліку земельних ресурсів в умовах застосування комп'ютерних технологій та її інтегрований зв'язок із інформаційною системою фінансового обліку забезпечують здійснення управлінським персоналом безперервного контролю за показниками стану та ефективності використання земельних ресурсів, проведення аналітичних розрахунків виконання бюджетних показників.

Ключові слова: ефективність; облік; земельні ресурси; інформація; комп'ютеризація; автоматизоване робоче місце бухгалтера.

Література

1. Королович О.О. Впровадження управлінського обліку як інтегрованої інформаційної системи. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 722. С. 116—120.
2. Бондарчук Н.В. Управлінський облік, як основа для створення нових і ефективних систем управління підприємством. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип 2. С. 42—48.
3. Ночовна Ю.О. Сутність управлінського обліку: процесно функціональний та системний підходи. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18. Ч. ІІ. С. 159—166.
4. Волошин Д.А. Проблемы организации систем управленческого учета. Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 22. С. 52—57.
5. Лепетан І.М., Химич Г.М. Управлінський облік в системі стратегічного управління. Регіональна економіка та управління. 2014. № 1 (01). С. 187—189.
6. Бєлоусова І. Роль управлінського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 4. С. 34.
7. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: конспект лекцій. Львів: ЛДФА. 2013. С. 92.
8. Ткаль Я.С. Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 2 (26). С. 127—130.
9. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. Київ: А.С.К. 1998. С. 768.
10. Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва в Україні в ринкових умовах. Київ: ІАЕ УААН. 1996. С. 159.
11. Головченко Н.Ю. Особливості автоматизованого обліку житлового фонду у підприємств-балансоутримувачів. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград: КНТУ. 2008. Вип. 13. С. 131—137.
12. Взаємозв'язок управлінського і фінансового обліку. URL: https://pidruchniki.com/91388/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/vzayemozvyazok_upravlinskogo_finansovogo_obliku (дата звернення: 28.10.2019).
13. Чернікова І.Б., Якуба Є.В. Про особливості вибору інформаційних програм бухгалтерського обліку в управлінні ринковими структурами. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. Вип. 1. С. 40—51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2015_1_6 (дата звернення: 30.10.2019).
14. Зозуляк М. М. Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством. Економічний аналіз. 2015. Т. 19 (2). С. 201—206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19(2)__30 (дата звернення: 29.10.2019).
15. Павелчак-Данилюк, О. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Вісник ТНТУ. 2014. Том 73. № 1. С. 209—218.
16. Грабчук І.Л., Ляхович Г.І. Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 3. С. 32—36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_3_7 (дата звернення: 30.10.2019).
17. Черножукова А.М., Лободзинська А.М. Порівняльний аналіз автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України. Ефективна економіка. 2017. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5661 (дата звернення: 29.10.2019).

T. Mulyk, V. Kozhukhar

AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING DISPLAY OF LAND RESOURCES IN THE CONDITIONS OF USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES: MANAGEMENT ASPECT

Summary

The article deals with the effective management of land accounting using computer technologies and programs. The information on formation in the management accounting system, which is widely used for the needs of planning, forecasting and development of tactics of the enterprise activity, is analyzed. Computerization of management accounting of land resources, which should be made on the basis of using a set of related AWUs of structural units, has been studied. The organization of the automated system of land management accounting on the basis of the use of the ARM complex is presented and characterized, as well as the system of the management of the land accounting in the conditions of use of the complex of the ARM are proposed. The table shows the software for the use of automation of accounting of land resources. It is proved that the organization of management accounting of land resources in the conditions of use of computer technologies and its integrated connection with the information system of financial accounting provide for the implementation of continuous monitoring of the performance and use of land resources by the management personnel, analytical calculations of budget performance.
The practice of management accounting shows that to ensure prompt processing of information, to avoid its asymmetry, as well as to exercise effective control over the provision of information for the needs of management personnel at minimal cost of resources allows the use of modern computer technologies. Implementation of information technologies for creation of a single information sphere and automation of activities related to the management of land accounting will avoid the emergence of technical errors caused by human factors and ensure the establishment of proper communication links between individual structural units and contractors.
The purpose of an automated accounting system at an enterprise should be to provide interested parties with financial information to make informed decisions when choosing alternative uses of scarce resources.
The organization of the system of strategic management of land resources of the enterprise is complicated by the lack of proper scientific and practical developments in the field of use of computer technologies in the management of land accounting

Keywords: efficiency; accounting; land; information; computerization; the automated workplace of the accountant.

References

1. Korolovych, O.O. (2012), "Implementation of management accounting as an integrated information system". Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 722, pp. 116—120.
2. Bondarchuk, N.V. (2011), "Management accounting as a basis for creating new and effective enterprise management systems", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol 2, pp. 42—48.
3. Nochovna, Yu.O. (2010), "The essence of management accounting: process functional and systematic approaches", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.18., no. II., pp. 159—166.
4. Voloshyn, D.A. (2006), "Problems of organization of management accounting systems", Ekonomycheskyj analyz: teoryia y praktyka, vol. 22. pp. 52—57.
5. Lepetan, I.M. and Khymych, H.M. (2014), "Management accounting in the strategic management system", Rehional'na ekonomika ta upravlinnia, vol. 1(01), pp. 187—189.
6. Bielousova, I. (2005), "The role of management accounting", Bukhhalters'kyj oblik i audit, vol. 4. pp. 34.
7. Shevtsiv, L.Yu. (2013), Upravlins'kyj oblik: konspekt lektsij [Management accounting: lecture notes], LDFA, L'viv, Ukraine.
8. Tkal', Ya.S. (2014), "Features of using information systems and technologies in accounting", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (26), pp. 127—130.
9. Zavhorodnij, V.P. (1997), Avtomatyzatsiia bukhhalters'koho obliku, kontroliu, analizu i audytu [Automation of accounting, control, analysis and audit], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
10. Kropyvko, M.F. (1996), [Information support of agricultural production in Ukraine in market conditions], IAE UAAN. Kyiv: pp. 159.
11. Holovchenko, N.Yu. (2008), "Features of the automated accounting of housing stock of balance-holding companies", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr., vol. 13, pp. 131—137.
12. Tsal-Tsalko, Yu. S. Moroz, Yu. Yu. and Tsehel'nyk, N. I. (2019), "The relationship between management and financial accounting", available at: https://pidruchniki.com/91388/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/vzayemozvyazok_upravlinskogo_finansovogo_obliku (Accessed 28 Oct. 2011).
13. Chernikova, I.B. and Yakuba, Ye.V. (2015) "On the peculiarities of choosing accounting information programs in the management of market structures", Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 1, pp. 40—51, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2015_1_6 (Accessed 30 Oct. 2011).
14. Zozuliak, M. M. (2015), "Relationship between management accounting and analysis in the context of strategic enterprise management", Ekonomichnyj analiz, vol. 19(2), pp. 201—206, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19(2)__30 (Accessed 29 Oct. 2011).
15. Pavelchak-Danyliuk, O. (2014), "Justification of software for accounting automation at enterprises", Visnyk TNTU, vol. 73, no.1, pp. 209—218.
16. Hrabchuk, I. L. and Liakhovych, H.I. (2017) "Accounting software: issues of selection and use during outsourcing", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3, pp. 32—36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_3_7 (Accessed 30 Oct. 2011).
17. Chernozhukova, A. M. and Lobodzyns'ka, A. M. (2017), "Comparative analysis of automated accounting systems at Ukrainian enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5661 (Accessed 29 Oct. 2011).

№ 22 2019, стор. 75 - 83

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1363

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor Department manager of Analysis and Statistics,Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265


В. В. Кожухар

магістр факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

V. Kozhukhar

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-6697-2126

Як цитувати статтю

Мулик Т. О., Кожухар В. В. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект. Агросвіт. 2019. № 22. С. 75–83. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75

Mulyk, T. and Kozhukhar, V. (2019), “Areas of improvement of accounting display of land resources in the conditions of use of computer technologies: management aspect”, Agrosvit, vol. 22, pp. 75–83. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.