EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. В. Колеснік, А. М. Сергієнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.69

УДК: 336

Я. В. Колеснік, А. М. Сергієнко

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті виокремлено значення діагностики фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємства, розглянуто методологічні підходи щодо сутності і необхідності проведення аналізу фінансового стану підприємства. Розглянуто сутність поняття "фінансовий стан" та запропоновано авторське уточнення цього поняття. Визначено основні завдання аналізу фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємства. Також авторами було визначено, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства залежить від результатів його комерційної, виробничої та фінансової діяльностей. Було виділено основні чинники, що позитивно впливають на фінансовий стан підприємства: безперебійний випуск якісної продукції та її реалізація. Представлено основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Доведено, що фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, оскільки це одна з найважливіших характеристик результатів діяльності кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відносин підприємства, сукупністю усіх виробничо-господарських факторів.
У статті наявні розробки методики комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Вони можуть виступати основою для діагностики банкрутства підприємств. Обгрунтовано систему показників для аналізу фінансового стану підприємства з огляду ефективності використання фінансових ресурсів. Проведено оцінку важливості аналізу фінансового стану підприємства. Було проведено дослідження прогнозування банкрутства на прикладі сільськогосподарського підприємства на основі системи моделей, розроблених західними спеціалістами; зокрема Е. Альтманом, Спрінгейтом та О. Терещенко. Розраховано та викладено результати проведення оцінки за досліджуваними моделями у сільськогосподарському підприємстві.

Ключові слова: діагностика; фінансовий стан; управління; фінансова стійкість; ліквідність; сільськогосподарське підприємство.

Література

1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз [Текст]: монографія. — К.: КНЕУ, 2015. — Т. 206.
2. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, М.С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. — 2013. — № 1 (14). — С. 90—96.
3. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств [Текст]: підруч. / І.О. Бланк, Г.В. Ситник; Київський національний торговельно-економічний унт. — К.: [б.в.], 2016. — 780 с.
4. Воронкова А.Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика [Текст]: монографія / А.Е. Воронкова, Р.З. Вечерковські, Д.К. Воронков, Н.Г. Калюжна, Е.Н. Коренєв, І.В. Мажура; Харк. нац. екон. унт. — 2ге вид., переробл. і доповн. — Х.: ІНЖЕК, 2018. — 520 с.
5. Гудзь О.Є. Діагностика та управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах // Сталий розвиток економіки — 2011 р. — № 7 (10). — С. 171—175.
6. Дем'яненко М.Я. Фінансова криза в аграрному секторі АПК / М.Я.Дем'яненко, М.Й. Малік // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 408—414.
7. Жидяк О.Р. Фінансовий стан та вдосконалення контролю за фінансовими показниками аграрного підприємства / О.Р. Жидяк // Вісник Таврійського державного аграрного університету. — 2015. — № 10. — С. 138—142.
8. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент [Текст]: теория и практика / В.В. Ковалев. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Проспект, 2017. — 1024 с.
9. Кошельник В. М. Напрями зміцнення фінансового стану аграрних підприємств у пост кризовий період їх розвитку / В.М. Кошельник, Л.В. Побережна // Економічні науки. Сер.: Облік і фінанси. — 2013. — Вип. 10 (1). — С. 262—270.
10. Мельник О.Г. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади: Монографія // О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр / За наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого працівника народної освіти України О.Є. Кузьміна. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. — 212 с.
11. Островська О.А. Оцінкафінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. унт. — К., 2014. — 20 с.
12. Поддєрьогін А.М. Фінансова стійкість підприємств у економіці. України [Текст]: монографія / А.М. Поддєрьогін, Л.Ю. Наумова. — К.: КНЕУ, 2015. — 184 с.
13. Сокиринська І.Г. Аспекти стратегічного розвитку підприємства / І.Г. Сокиринська, О.В. Хохлова // Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка. — 2015. — № 4. — С. 165—168.
14. Фінансова звітність сільськогосподарських підприємств Житомирської області за 2012—2014 рр. / Гол. упр. агропром. Розвитку держ. адміністрації Житомир. обл. — Житомир, 2012—2014 рр.
14. Халатур С.М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми / С.М. Халатур // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. — м. Дніпро, 2015. — № 1. — С. 114—116.
15. Халатур С., Гудим К. Систематизація та аналіз моделей поведінки МНК для виходу на національний аграрний ринок / К. Гудим, С. Халатур // Економічний часопис-XXI, 2016. — № 5—6. — С. 34—37.
16. Черненко В.А. Антикризове управління [Текст]: підручник і практикум для академічного бакалаврату / В.А. Черненко, Н.Ю. Шведова. — М.: Видавництво Юрайт, 2015. — 409 с.
5. Чорний В.О., Колеснік Я.В. Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств / В.О. Чорний, Я.В. Колеснік // Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". — м. Київ, 2018. — № 21 (листопад). — С. 55—59.

Yа. Kоlеsnik, А. Sеrhiiеnkо

DIАGNОSTIСS ОF FINАNСIАL СОNDITIОN ОF АGRIСULTURАL ЕNTЕRРRISЕ

Summary

Nowadays, in the course of economic activity, enterprises of all forms of ownership and branch affiliation tend to find indicators that adversely affect the operation of the enterprise and worsen its financial status. This аrtiсlе idеntifiеs thе imроrtаnсе оf diаgnоsing а finаnсiаl stаtе оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе. Thе еssеnсе оf thе соnсерt оf "finаnсе оf stаtеs" is соnsidеrеd аnd thе аuthоr's сlаrifiсаtiоn оf this соnсерt is оffеrеd. Thе mаin tаsks оf thе аnаlysis оf thе finаnсiаl situаtiоn оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе аrе dеtеrminеd. The authors also determined that the financial condition of an agricultural enterprise depends on the results of its commercial, production and financial activities. It is possible to distinguish the following main factors that positively affect the financial condition of the enterprise: uninterrupted production of quality products and its sale. It is proved that the financial condition of the enterprise should be systematically and comprehensively evaluated using different methods, techniques and methods of analysis, because it is one of the most important characteristics of the results of the activity of each enterprise, which is determined by the interaction of all components of the financial relations of the enterprise, the totality of all production and economic factors. The basic methods of analysis of the financial state of the enterprise are presented. The system of indicators for analysis of the financial state of the enterprise in view of the efficiency of use of financial resources is substantiated. The importance of the analysis of the financial condition of the enterprise was evaluated.This article presents the development of a methodology for comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise. They can serve as a basis for the diagnosis of bankruptcy of enterprises. Bаnkruрtсy fоrесаsting studiеs wеrе саrriеd оut оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе оn thе bаsis оf а systеm оf mоdеls, similаr tо thоsе with similаr sресiаltiеs; in раrtiсulаr Е. Аltmаn, Sрrinhеаd and O. Tereshenko. Thе rеsults оf еstimаtiоn оf thе mоdеls undеr study in thе аgriсulturаl еntеrрrisе аrе саlсulаtеd аnd рrеsеntеd.

Keywords: diаgnоstiсs; finаnсiаl stаtus; mаnаgеmеnt; finаnсiаl sustаinаbility; liquidity; аgriсulturаl еntеrрrisе.

References

1. Andriychuk, V.G. (2015), Efektyvnist' diial'nosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The effectiveness of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis], K.: KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Belomistna, I.I and Kramskaya, M.S.(2013), Finansovo kredytna diial'nist': problemy teorii i praktyky: zb. nauk. prats [Financial credit activity: problems of theory and practice: Coll. Sciences. wash], Kyiv, Ukraine.
3. Blank, I.O. and Sitnik, G.V.(2016), Upravlinnia finansamy pidpryiemstv [Enterprise Finance Management], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj unt., Kyiv, Ukraine.
4. Voronkova, A.E. Vecherkovsky, R.Z. Voronkov, D.K. Kolyuzhna, N.G. Korenev, E.N. and Magura, I.V. (2018), Diahnostyka stanu pidpryiemstva: teoriia i praktyka [Diagnosis of the state of the enterprise: theory and practice], 2ne ed, Kh.: INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
5. Gudz, O.E. (2016), Diahnostyka ta upravlinnia platospromozhnistiu v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh. Stalyj rozvytok ekonomiky [Diagnostics and Management in Agricultural Enterprises. Sustainable Economic Development], Kyiv, Ukraine.
6. Demyanenko, N.Ya. and Malik, M.Yа. (2015), Finansova kryza v ahrarnomu sektori APK. Ekonomichni nauky [The financial crisis in the agrarian sector of the agroindustrial complex. Economic Sciences], Kyiv, Ukraine.
7. Zhidyak, O.R. (2011), "Financial status and improvement of control over financial indicators of agrarian enterprise", Visnyk Tavrijs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 10, pp. 138—142.
8. Kovalev, V.V. (2017), Fynansovyj menedzhment [Financial management], 2ne ed, Kyiv, Ukraine.
9. Koshelnik, V.M. (2013), Napriamy zmitsnennia finansovoho stanu ahrarnykh pidpryiemstv u post kryzovyj period ikh rozvytku [Directions of strengthening the financial condition of agricultural enterprises in the post-crisis period of their development], Ekonomichni nauky, Kyiv, Ukraine.
10. Melnyk, O.G. Alexey, I.B. Podolchak, N.Yu. and Shulyar, R.V.(2016), Innovatsijni systemy ekonomichnoi diahnostyky pidpryiemstv na zasadakh indykatoriv [Innovative systems of economic diagnostics of enterprises on the basis of indicators], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
11. Ostrovskaya, O.A. (2014), Otsinkafinansovoho stanu pidpryiemstv ta shliakhy ii udoskonalennia [Estimation of financial condition of enterprises and ways of its improvement], Kyiv, Ukraine.
12. Poddyrogin, A.M. and Naumova, L.Yu. (2016), Finansova stijkist' pidpryiemstv u ekonomitsi [Financial sustainability of enterprises in the economy], Kyiv, Ukraine.
13. Sokirinskaya, I.G. and Khokhlov, O.V. (2016), "Aspects of strategic enterprise development", Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu, vol. 4, pp. 165—168.
14. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of the agro-industrial complex of Ukraine in the conditions of the global food problem", Visnyk Dniprovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
15. Khalatur, S. Hudym, K. (2016), "Systematization and analysis of MNC behavior patterns to enter the national agrarian market", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 5—6, pp. 34—37.
16. Chernenko, V.A. (2015), Antykryzove upravlinnia [Crisis Management], Vydavnytstvo Yurajt, Kyiv, Ukraine.
17. Chornyj, V. and Kolesnіk, Ya. (2018), "Strategy of development of tax management of agricultural enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 55—59.

№ 22 2019, стор. 69 - 74

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1983

Відомості про авторів

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yа. Kоlеsnik

РhD in Есоnоmiсs, Аssосiаtе Рrоfеssоr оf thе Dераrtmеnt оf Finаnсе, Bаnking аnd Insurаnсе, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

ORCID:

000-0001-8364-1396


А. М. Сергієнко

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. Sеrhiiеnkо

mаstеr's dеgrее, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

ORCID:

0000-0002-4788-8233

Як цитувати статтю

Колеснік Я. В., Сергієнко А. М. Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства. Агросвіт. 2019. № 22. С. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.69

Kоlеsnik, Yа. and Sеrhiiеnkо, А. (2019), “Diаgnоstiсs оf finаnсiаl соnditiоn оf аgriсulturаl еntеrрrisе”, Agrosvit, vol. 22, pp. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.