EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ
Н. О. Аверчева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.19

УДК: 339.137: [637.12:006.015.5]

Н. О. Аверчева

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Анотація

Висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі, виробництва молока за категоріями господарств в Україні, визначено проблеми забезпечення населення молочними продуктами на рівні раціональних норм харчування. На основі дослідження структури надходження молока на переробні підприємства та його гатункових якісних характеристик, обгрунтовано нормативно-правові та економічні аспекти підвищення якості молока як основи конкурентоспроможності продукції на європейському ринку. Наведено основні чинники, що перешкоджають виходу українських виробників молока на єропейський і світовий ринки. Запропоновано напрями підвищення якості молока на основі кооперування господарств населення у його збуті. Економічно обгрунтовано прямий вплив підвищення якості молока на формування доданої вартості та ціни і, відповідно, доходів виробників молока, рівень їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: молоко та молочні продукти; якість; ціна; конкурентоспроможність; гатунок; стандарти.

Література

1. Україна може потрапити до ТОП-10 виробників молока світу. URL: https://agronews.ua/node/135523?fbclid=IwAR1e8y1GcGy0-N7g6iXY50nuFR26GQGRB8lPrIQ_C9RN-_VDgojolwYlkMI
2. Воляк Л.Р., Галіцька А.С. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні. Економіка і суспільство. Вип. 19. 2018. С. 1393—1399. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/208.pdf
3. Россоха В.В., Петриченко О.А. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 27—36.
4. Згурська О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 113—119.
5. Капась О. М. Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 92—97.
6. Харіна О. О.Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 119—123.
7. Ткачук С.П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог європейського союзу. Біоресурси і природокористування. Том 7, №1/2. 2015. С. 145—151. URL: journals.nubip.edu.ua › index.php › Bio › article › download
8. Фоміна А.С. Розвиток молочної промисловості в Україні. Проблемы материальной культуры — Экономические науки. С. 79-81. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65060/23-Fomina.pdf?sequence=1
9. Микитюк В.М., Чугаєвська С.В. Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти. Економіка АПК. 2018. № 8 С. 68—76.
10. В Україні — нові вимоги до якості молока. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741627-v-ukraini-novi-vimogi-do-akosti-moloka.html
11. Сільське господарство України у 2018 р.: статистичний збірник. Відп. за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
12. Гвоздь М.Я., Мороз Ю.А. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі України. Cхідна європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 6 (17). 2018. С. 779—786. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/137.pdf
13. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України 2018 р.: статистичний збірник. Відп. за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2019. 58 с.
14. Эксперт рассказала, что мешает развиваться молочной отрасли в Украине. URL: https://latifundist.com/novosti/45967-ekspert-rasskazala-chto-meshaet-razvivatsya-molochnoj-otrasli-v-ukraine?fbclid=IwAR1XNlqPyF_aGffHi9vd-tHof3ojVOCiITow7d65FRMslr7uspi81Lp6FJQ
15. Тези доповіді Бондаренка В.М. — голови правління Укрмолпрому [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ images/arj/seminar/17.01.18/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96.pdf
16. Право експорту до ЄС мають 308 українських підприємств. https://agropolit.com/news/13424-pravo-eksportu-v-yes-mayut-308-ukrayinskih-pidpriyemstv?fbclid=IwAR1rRAyeUdIJouZBf0p1q20ZPFza4QtVMaIQoUXCSAp3L6s53Ec17qlMKuk
17. ТОП-10 українських виробників молочної продукції. URL: https://agroreview.com/news/top-10-ukrayinskyh-vyrobnykiv-molochnoyi-produkciyi
18. Надходження молока на переробні підприємства у 2018 р.: статистичний бюлетень. Відп. за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2019. 10 с.
19. Як населенню перейти на виробництво якісного молока? URL: https://www.segodnya.ua/opinion /marchukcolumn/yak-naselennyu-pereyti-na-virobnictvo-yaksnogo-moloka-1107634.html
20. Другосортний продукт: до чого призведе відмова від молока "від населення". URL: http://avm-ua.org/uk/post/drugosortnij-produkt-do-cogo-prizvede-vidmova-vid-moloka-vid-naselenna
21. Микитюк В.М., Чугаєвська С.В. Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти. Економіка АПК. 2018. № 8 С. 68—76.
22. В Україні зростає кількість обслуговуючих кооперативів. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyuchih-kooperativiv-viktor-sheremeta/
23. Інформація щодо сімейних молочних ферм створених у рамках проектів міжнародної технічної допомоги на території Херсонської області. URL: http://khoda.gov.ua/informaciya-shhodo-simejnix-molochnix-ferm-stvorenix-u-ramkax-proektiv-mizhnarodno%25d1%2597-texnichno%25d1%2597-dopomogi-na-teritori%25d1%2597-xersonsko%25d1%2597-oblasti
24. Херсонщина бере участь в міжнародному проекті з розвитку молочарства. URL: http://apk-kherson.gov.ua/khersonshchyna-bere-uchast-v-mizhnarodnomu-proekti-z-rozvytku-molocharstva.html?fbclid=IwAR1EN2sbwZW9eiCHZCgG2qSk-nSs_xX31H3i85FKKarXrfdPQ1PRzX1P8ps
25. Пояснювальна записка до проекту першої редакції ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови". URL: http://iprkyiv.com/index.php/87-poyasnyuvalna-zapyska-do-proektu-pershoi-redaktsii-dstu-36622015-moloko-syrovyna-korov-iache-tekhnichni-umovy
26. Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими. URL: https://agropolit.com/news/13047-ukrayinski-virobniki-moloka-ne-vitrimuyut-konkurentsiyi-z-yevropeyskimi
27. Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів: Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 12.03.2019. № 118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19
28. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України 771/97-ВР. Редакція від 06.08.2019, підстава — 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.
29. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин 2042-VIII. Закон України Редакція від 06.08.2019, підстава — 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
30. Про молоко та молочні продукти: Закон України 1870-IV. Редакція від 05.04.2015, підстава — 191-VIII. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15

N. Avercheva

IMPROVING THE QUALITY OF MILK AS THE BASIS OF PRODUCT COMPETITIVENESS ON THE EUROPEAN MARKET

Summary

The main factors that determine the negative processes in dairy farming, the current trends of development of the industry and milk production by categories of farms in Ukraine are presented in the article. On the basis of the index analysis, the economic assessment of the level of the domestic market provision of dairy products is carried out and the problems of providing the population with dairy products at the level of rational nutrition are determined. The study of the structure of milk flow to processing enterprises and its qualitative characteristics are indicative of the legal and economic aspects of improving the quality of milk as a basis for the products competitiveness on the European market. It is proved that the problem of quality provision of milk, which is supplied to processing enterprises, arises in the small farms, which are not able to provide primary purification and cooling of milk. Cooperation is a guarantee and a prerequisite for the implementation of measures to improve the quality of milk and compliance with the new legislation. On the basis of integration of households and small farms into cooperatives, the issues of purchase and commissioning of the necessary equipment, establishment of effective distribution channels, and provision of appropriate sanitary and veterinary control will be solved. Prospects for European integration of the dairy industry of Ukraine and supply of products to the EU depend on the fulfillment of a set of requirements at the state and individual producer levels. For each category of producers it is necessary to develop and implement measures that can improve the quality parameters of raw milk. The main factors that prevent the entry of Ukrainian milk producers to the European and world markets are given in the article. Directions of improvement of quality of milk on the basis of cooperation of households in its sale are offered. The direct impact of improving the milk quality on the formation of added value and price and, accordingly, the income of milk producers and their level of competitiveness is economically substantiated. In order to ensure the competitive position of Ukrainian milk on the European market, it is necessary to bring it to high quality standards.

Keywords: milk and dairy products; quality; price; competitiveness; variety; standards.

References

1. Agronews (2019), "Ukraine can get to the TOP-10 milk producers of the world", available at: https://agronews.ua/node/135523?fbclid=IwAR1e8y1GcGy0-N7g6iXY50nuFR26GQGRB8lPrIQ_C9RN-_VDgojolwYlkMI (Accessed 31 Oct 2019).
2. Voliak, L.R. and Halits'ka, A.S. (2018), "Analysis of milk and milk products production in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 1393—1399, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/208.pdf (Accessed 31 Oct 2019).
3. Rossokha, V.V. and Petrychenko, O.A. (2018), "Production and distribution of milk by volume and quality and price characteristics", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 27—36.
4. Zghurs'ka, O.M. (2014), "Ways to increase the competitiveness of dairy products", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 113—119.
5. Kapas', O.M. (2013), "Actual problems of dairy subcomplex development of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 92—97.
6. Kharina, O.O. (2013), "The state of production and processing of milk and dairy products in modern conditions", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 119—123.
7. Tkachuk, S.P. (2015), "Development of the market of milk and milk products of Ukraine in terms of its adaptation to the requirements of the European Union", Bioresursy i pryrodokorystuvannia, vol. 7, no. 1/2, pp. 145—151.
8. Fomina, A.S. (2011), "Development of dairy industry in Ukraine", Problemy materyal'noj kul'tury — Ekonomycheskye nauky, pp. 79-81, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65060/23-Fomina.pdf?sequence=1 (Accessed 31 Oct 2019).
9. Mykytiuk, V.M. and Chuhaievs'ka S.V. (2018), "Adaptation of Ukrainian dairy subcomplex enterprises to international standards of food quality and safety: regulatory and statistical aspects", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 68—76.
10. Ukrinform (2019), "New requirements for milk quality in Ukraine", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2741627-v-ukraini-novi-vimogi-do-akosti-moloka.html (Accessed 31 Oct 2019).
11. Prokopenko, O.M. (2019), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy u 2018 r. [Agriculture of Ukraine in 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. Hvozd', M.Ya. and Moroz, Yu.A. (2018), "Current status and trends of the dairy industry in Ukraine", Ckhidna ievropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6 (17), pp. 779—786, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/137.pdf (Accessed 31 Oct 2019).
13. Prokopenko, O.M. (2019), Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy 2018 r. [Balances and Consumption of Major Foodstuffs of the Population of Ukraine 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
14. Latifundist (2019), "The expert said that prevents the development of the dairy industry in Ukraine", available at: https://latifundist.com/novosti/45967-ekspert-rasskazala-chto-meshaet-razvivatsya-molochnoj-otrasli-v-ukraine?fbclid=IwAR1XNlqPyF_aGffHi9vd-tHof3ojVOCiITow7d65FRMslr7uspi81Lp6FJQ (Accessed 31 Oct 2019).
15. Ukrmolprom (2018), "Abstracts of the Bondarenko V.M. — Chairman of the Board of Ukrmolprom", available at: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/images/arj/seminar/17.01.18/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96.pdf (Accessed 31 Oct 2019).
16. Agropolit (2019), "308 Ukrainian enterprises have the right to export to the EU", available at: https://agropolit.com/news/13424-pravo-eksportu-v-yes-mayut-308-ukrayinskih-pidpriyemstv?fbclid=IwAR1rRAyeUdIJouZBf0p1q20ZPFza4QtVMaIQoUXCSAp3L6s53Ec17qlMKuk (Accessed 31 Oct 2019).
17. Agroreview (2018), "TOP-10 Ukrainian dairy producers", available at: https://agroreview.com/news/top-10-ukrayinskyh-vyrobnykiv-molochnoyi-produkciyi (Accessed 31 Oct 2019).
18. Prokopenko, O.M. (2019), Nadkhodzhennia moloka na pererobni pidpryiemstva u 2018 r. [Milk receipts for processing plants in 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
19. Marchuk, D. (2018), "How to move the population to the production of quality milk?", available at: https://www.segodnya.ua/opinion/marchukcolumn/yak-naselennyu-pereyti-na-virobnictvo-yaksnogo-moloka-1107634.html (Accessed 31 Oct 2019).
20. Agravery (2018), "Second-class product: what will result in rejection of milk "from the population"", available at: http://avm-ua.org/uk/post/drugosortnij-produkt-do-cogo-prizvede-vidmova-vid-moloka-vid-naselenna (Accessed 31 Oct 2019).
21. Mykytiuk, V.M. and Chuhaievs'ka, S.V. (2018), "Adaptation of Ukrainian dairy subcomplex enterprises to international standards of food quality and safety: regulatory and statistical aspects", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 68—76.
22. Sheremeta, V. (2019), "The number of serving cooperatives is increasing in Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyuchih-kooperativiv-viktor-sheremeta/ (Accessed 31 Oct 2019).
23. Kherson Regional State Administration (2017), "Information on family dairy farms created in the framework of international technical assistance projects in the territory of Kherson region", available at: http://khoda.gov.ua/informaciya-shhodo-simejnix-molochnix-ferm-stvorenix-u-ramkax-proektiv-mizhnarodno%25d1%2597-texnichno%25d1%2597-dopomogi-na-teritori%25d1%2597-xersonsko%25d1%2597-oblasti (Accessed 31 Oct 2019).
24. Department of Agroindustrial Development of Kherson Regional State Administration (2019), "Kherson participates in an international dairy development project", available at: http://apk-kherson.gov.ua/khersonshchyna-bere-uchast-v-mizhnarodnomu-proekti-z-rozvytku-molocharstva.html?fbclid=IwAR1EN2sbwZW9eiCHZCgG2qSk-nSs_xX31H3i85FKKarXrfdPQ1PRzX1P8ps (Accessed 31 Oct 2019).
25. Institute for Food Resources (2017), "Explanatory Note to Draft First Edition of DSTU 3662: 2015 "Cow's milk raw material. Specifications"", available at: http://iprkyiv.com/index.php/87-poyasnyuvalna-zapyska-do-proektu-pershoi-redaktsii-dstu-36622015-moloko-syrovyna-korov-iache-tekhnichni-umovy (Accessed 31 Oct 2019).
26. Agropolit (2019), "Ukrainian milk producers do not compete with European milk producers", available at: https://agropolit.com/news/13047-ukrayinski-virobniki-moloka-ne-vitrimuyut-konkurentsiyi-z-yevropeyskimi (Accessed 31 Oct 2019).
27. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), Order "On approval of the Requirements for the safety and quality of milk and dairy products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19 (Accessed 05 Nov 2019).
28. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On Quality and Safety of Food Products and Food Raw Materials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Nov 2019).
29. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On State Control of Compliance with Food, Feed, Animal By-Products, Animal Health and Welfare", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 (Accessed 05 Nov 2019).
30. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On Milk and Dairy Products", available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15 (Accessed 05 Nov 2019).

№ 22 2019, стор. 19 - 30

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1732

Відомості про авторів

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

ORCID:

0000-0003-4534-639X

Як цитувати статтю

Аверчева Н. О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку. Агросвіт. 2019. № 22. С. 19–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.19

Avercheva, N. (2019), “Improving the quality of milk as the basis of product competitiveness on the european market”, Agrosvit, vol. 22, pp. 19–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.