EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.9

УДК: 338.43: 635 (477.72)

Л. М. Галат

ФАКТОРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті здійснено комплексну економічну оцінку сучасного стану розвитку галузі овочівництва у Херсонській області, виявлено особливості її функціонування та основні фактори зростання продуктивності.
Установлено, що серед регіонів України частка Херсонської області у виробництві овочів найбільша. За останні роки майже при незмінних площах, виробництво овочів як в Україні, так і у Херсонській області зростало. Проте темпи зростання обсягів виробництва у Херсонській області в двічі швидші.
Проведено аналіз факторів, які позитивно впливають на розвиток овочівництва у Херсонській області. Серед них сприятливі погодно-кліматичні умови, розгалужена мережа каналів зрошення, запровадження сучасних технологій виробництва овочів на підставі застосування, високопродуктивних сортів і гібридів, ефективних хімічних засобів захисту рослин, сучасних ресурсозберігаючих систем зрошення, розвинена переробна галузь, інфраструктура зберігання, ефективна логістика, оптові ринки та ін.
Розглянуто структуру виробництва за категоріями господарств, за основними видами овочів, картоплі та баштанних культур. Проведено порівняння обсягів виробництва, урожайності основних культур в Україні та Херсонській області. Визначено, що товаровиробники Херсонської області отримували більш високі врожаї овочевих культур, ніж середні по Україні: урожайність огірків вища майже у два рази, помідорів та моркви — у 1,5 рази, цибулі — у 1,2 рази. Спостерігається тенденція зростання обсягів виробництва овочевих культур не традиційних для південного регіону: валове виробництво огірків та капусти зросло майже у 4 рази, моркви у 6 разів.
Встановлено локальну концентрацію виробництва овочів, де у чотирьох районах області виробляється понад 80% валового збору овочів.
Визначено шляхи подальшого розвитку галузі овочівництва на Херсонщині, яке має здійснюватися шляхом формування доданої вартості на вирощені овочі через переробку, доробку, пакування, просування на більш дорогі ринки Європи та інших частин світу.
Обгрунтовано механізми удосконалення партнерських відносин між виробниками овочів усіх категорій з оптовими посередниками, торговельними мережами та підприємствами зберігання та переробки.

Ключові слова: овочівництво; господарства населення; сільськогосподарські підприємства; виробництво овочів; урожайність овочів; економічна ефективність; інфраструктура овочевого сектору; зберігання овочів.

Література

1. Хареба О.В., Рибак Я.Я. Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур // Економіка АПК. 2018. № 12. С. 31— 41.
2. Корнієнко С.І., Рудь В.П. Овочівництво. Історичний і сучасний аспекти розвитку: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: (26 липня 2017 р. сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Плеяда. 2017. С. 15—22.
3. Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 28—33.
4. Писаренко В.В. Маркетинг овощной продукции (методические и практические аспекты): Особенности продвижения овощной продукции. — Режим доступу: https://agromage.com/book.php?id=2
5. Пасічник В. Ранні овочі: виробництво, реалізація, ефективність. Овощеводство. 2017. № 5. С. 20—22.
6. Сич З. Об'єднання заради успіху: нові вимоги споживачів до овочівництва. Овочівництво. 2018. № 1 (153). С. 20—25.
7. Рослинництво України. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 30.10.2019).
8. Статистичний щорічник Херсонської області за 2018 р. / За ред. Вознюка В.А. Херсон. 2019. С. 221—231.
9. Рубан Н. Переробка овочів і фруктів — це не про 2 та 3 гатунки! https://uhbdp.org/ua/news/project-news/2015-pererobka-ovochiv-i-fruktiv-tse-ne-pro-2-ta-3-gatunok (дата звернення 31.10. 2019 р.).

L. Galat

FACTORS AND TENDENSHIS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN KHERSON REGION

Summary

The article provides a comprehensive economic assessment of the current state of development of the vegetable industry in the Kherson region, reveals the peculiarities of its functioning and the main factors of productivity growth.
It is established that among the regions of Ukraine the share of Kherson region in vegetable production is the largest. In recent years, in almost unchanged areas, vegetable production in both Ukraine and the Kherson region has increased. However, the growth rate of production in Kherson region is twice as fast.
The factors that positively influence the development of vegetable production in the Kherson region are analyzed. Among them are favorable weather and climatic conditions, an extensive network of irrigation channels, introduction of modern technologies of vegetable production on the basis of application, high-yielding varieties and hybrids, effective chemical means of plant protection, modern resource-saving irrigation systems, advanced processing industry, storage infrastructure, efficient logistics etc.
The structure of production by categories of farms, by main types of vegetables, potatoes and melons is considered. The production volumes, yields of the main crops in Ukraine and Kherson region are compared. It is determined that the producers of Kherson region received higher yields of vegetable crops than the average in Ukraine: the yield of cucumbers is higher almost twice, tomatoes and carrots — 1,5 times, onions — 1,2 times. There is a tendency of growth of production of vegetables not traditional for the southern region: gross production of cucumbers and cabbage has increased almost 4 times, carrots 6 times.
Local concentration of vegetable production is established, where in four regions of the region more than 80% of the gross harvest of vegetables is produced.
The ways of further development of the vegetable industry in Kherson region are determined, which should be implemented through the formation of added value for grown vegetables through processing, processing, packaging, promotion to more expensive markets in Europe and other parts of the world.
The mechanisms of improvement of partnerships between vegetable producers of all categories with wholesale intermediaries, trade networks and storage and processing enterprises are substantiated.

Keywords: vegetable-growing; economies of population; production of vegetables; yields of vegetables; economic efficiency; infrastructure of vegetable sector; storage of vegetables.

References

1. Khareba, O.V. and Rybak Ya.Ya. (2018), "An increase of economic efficiency of production of current used vegetables", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 31—41.
2. Korniienko, S.I. and Rud', V.P. (2017), "Vegetables", Istorychnyj i suchasnyj aspekty rozvytku: Zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Historical and Modern Aspects of Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAAN. Pleiada, Kharkiv, Ukraine, pp. 15—22.
3. Sievidova, I.O. and Leschenko, L.O. (2017), "State, problems and prospects of development of vegetable production in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 28—33.
4. Pysarenko, V.V. (2019), "Marketing of vegetable products (methodological and practical aspects): Features of the promotion of vegetable products", available at: https://agromage.com/book.php?id=2 (Accessed 31 Oct 2019).
5. Pasichnyk, V. (2017), "Early vegetables: production, sales, efficiency", Ovoschevodstvo, vol. 5, pp. 20—22.
6. Sych, Z. (2018). "Association for the sake of success: new requirements of consumers to the vegetable-growing", Ovochivnytstvo, vol. 1, pp. 20—25.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Vegetation of Ukraine", available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Oct 2019).
8. Vozniuk, V.A. (2019), Statystychnyj schorichnyk Khersons'koi oblasti za 2018 r. [Kherson Oblast Statistical Yearbook 2018], Kherson, Ukraine.
9. Ruban, N. (2015), "Vegetables and fruits processing is not about 2 and 3 varieties!", available at: https://uhbdp.org/ua/news/project-news/2015-pererobka-ovochiv-i-fruktiv-tse-ne-pro-2-ta-3-gatunok (Accessed 30 Oct 2019).

№ 22 2019, стор. 9 - 18

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3327

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Фактори та тенденції розвитку овочівництва у херсонській області. Агросвіт. 2019. № 22. С. 9–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.9

Galat, L. (2019), “Factors and tendenshis of development of vegetable production in kherson region”, Agrosvit, vol. 22, pp. 9–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.