EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
І. І. Божидай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.107

УДК: 330:334.7:631.1

І. І. Божидай

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Анотація

У статті автором досліджено сучасні існуючі наукові підходи вітчизняних науковців щодо теоретичних положень агропромислового комплексу України. У відповідності до чинного українського законодавства наведено визначення таких понять: "агропромисловий комплекс" та "сільськогосподарські підприємства". Проаналізовано наявні підходи до визначення структури АПК, виявлено законодавчу колізію щодо групування сільськогосподарських, мисливських, рибних та лісових господарств, що дозволило уточнити ці категорії підприємств у структурі агропромислового комплексу. Виявлено дефініцію поглядів науковців щодо понять "агропромислове підприємство" та "агрофірма", що дало змогу уточнити такі наукові поняття, навести їх спільні та відмінні риси. Грунтуючись на уточненій структурі АПК наведено трактування поняття "підприємства агропромислового комплексу", особливістю якого є охоплення всіх видів підприємств галузі.

Ключові слова: агропромисловий комплекс; агропромислове підприємство; агрофірма; підприємства агропромислового комплексу.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. Київ: КНЕУ, 2015. 783 с.
2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
3. Дусановський С.Л., Білан Є.М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах: Монографія. Тернопіль, "Збруч", 2003. 183 с.
4. Митяй О.В. Наукові підходи до конкурентоспроможності галузей АПК. Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015. № 1. С. 82—90.
5. Регіональна економіка: підручник / за ред. Є.П. Качана. К.: Знання, 2011. 670 с.
6. Техноекологія: підручник / М.С. Мальований, В.М. Боголюбов, Т.П. Шаніна, В.М. Шмандін, Т.А. Сафранов; за ред. М.С. Мальованого. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 616 с.
7. Ніценко В.С. Щодо уточнення змісту дефініції "агропромислове підприємство". Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 245—252.
8. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Качана Є.П. К.: Вища школа, 1998. 375 с.
9. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 352 с.
10. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учебник для академического бакалавриата / Р.Г. Ахметов [и др.]; под общей редакцией Р.Г. Ахметова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с.
11. Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років" від 18.01.2001 р. № 2238-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2238-14
12. Проект Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України" Проект Закону України від 03 листопада 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/npa/proekt-zakonu-ukraini-pro-stimulyuvannya-rozvitku-agropromislovogo-kompleksu-ukraini
13. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
14. Цілі сталого розвитку 2016—2030 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
15. Агропромисловий комплекс: правові питання / [В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник]; за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Урожай, 1992. 192 с.
16. Прокопенко К.О. Сільське господарство в системі макроекономічних пропорцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. Київ, 2006. 21 с.
17. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Спеціальна економічна теорія. К.: Ельга, 2002. 527 с.
18. Экономический словарь агропромышленного комплекса. Сост. А.В. Крисальный; под ред. чл.-корр. ВАСХНИЛ, д.э.н. А.А. Сторожука. К.: Урожай, 1986. 336 с.
19. Морозова Г. С. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України. Агросвіт. 2013, № 21. С. 3—9.
20. Іванух Р.А., Дусановський С.Л., Білан Є.М. Аграрна економіка і ринок. Тернопіль: "Збруч", 2003. 305 с.
21. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
22. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр "Академія", 2000. 864 с.
24. Економіка підприємств АПК: Навчальний посібник. За редакцією проф. Дусановського С.Л. Тернопіль: Горлиця, 2008. 257 с.
25. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://esu.com.ua

I. Bozhyday

AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: STRUCTURE AND BASIC CONCEPTS

Summary

In the study of authoritatively researched modern scientific researches were conducted scientific scientists on the theoretical provisions of the agro-industrial complex of Ukraine. The Agroindustrial Complex of Ukraine, as a priority component of the national economy, is defined as a single integrated production and economic system that unites a number of agricultural, industrial, scientific-industrial and educational industries aimed at obtaining, transporting, storing, processing and selling agricultural products. In accordance with the Ukrainian legislation, the terms "agro-industrial complex" and "agricultural enterprises" have been interpreted, and a legal conflict has been identified with respect to agricultural, hunting, fishery and forestry groups within the agro-industrial complex. Using the abstract-logical method, the most common three-factor model of the structure of agroindustrial complex in the category of agriculture by water enterprises and hunting was supplemented. The definition of the scientists' views on the interpretation of the concepts of "agro-industrial enterprise" and "agro-firm" has been revealed, their inaccuracy has been substantiated, their distinctive characteristics have been defined and author's interpretations have been given. Based on the conceptual categorical apparatus and structure of the agroindustrial complex, the following interpretation was provided: "an agro-industrial enterprise is an economic entity whose functional activity is related to any sphere of the agro-industrial complex. This type of enterprise can be integrated into more powerful associations, holdings, associations, clusters, etc. ". This concept is more capacious and directly covers all economic entities of the agro-industrial complex of Ukraine.
Thus, the agro-industrial complex, as a priority sector of the Ukrainian economy, which is the key to ensuring the food security of a country with high potential, covers all production, service and related business structures of the industry.

Keywords: agro-industrial complex; agro-industrial enterprise; agro-firm; enterprises of agro-industrial complex.

References

1. Andriichuk, V.H. (2015), Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economic enterprises of agro-industrial complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Andriichuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of Agrarian Enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Dusanovskyi, S.L. and Bilan, Ye.M. (2003), Ekonomichni osnovy rozvytku APK v rynkovykh umovakh [Economic bases of development of agroindustrial complex in market conditions], Zbruch, Ternopil, Ukraine.
4. Mytiai, O.V. (2015), "Scientific approaches to the competitiveness of agro-industrial sectors", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, pp. 82—90.
5. Kachan, Ye.P. (2011), Rehionalna ekonomika [Regional economy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Malovanyi, M.S. Boholiubov, V.M. Shanina, T.P. Shmandin, V.M. and Safranov, T.A. (2014), Tekhnoekolohiia [Technoecology], OLDI-PLIuS, Kherson, Ukraine.
7. Nitsenko, V.S. (2015), "Concerning the clarification of the content of the definition of "agro-industrial enterprise", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 161, pp. 245—252.
8. Kachan, Ye.P. (1998), Rozmishchennia produktyvnykh syl Ukrainy [Deployment of Ukraine's productive forces], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
9. Mynakov, Y.A. (2014), Ekonomika selskogo hozyaystva [Economics of agriculture], 3rd ed, NYTs YNFRA-M, Moscow, Russia.
10. Akhmetov, R.H. (2019), Ekonomika predpriyatiy agropromyishlennogo kompleksa [Economics of agricultural enterprises], Yzdatelstvo Yurait, Moscow, Russia.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On stimulating the development of agriculture for the period 2001-2004", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2238-14 (Accessed 10 September 2019).
12. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2015), The Draft Law of Ukraine "On stimulating the development of the agro-industrial complex of Ukraine", available at: https://minagro.gov.ua/ua/npa/proekt-zakonu-ukraini-pro-stimulyuvannya-rozvitku-agropromislovogo-kompleksu-ukraini (Accessed 3 September 2019).
13. Decree of the President of Ukraine (2015), "On the Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 22 November 2018).
14. The United Nations in Ukraine (2015), "Sustainable Development Goals 2016—2030", available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 8 December 2018).
15. Semchyk, V.I. Kulynych, P.F. Pohribnyi, O.O. and Oliinyk, V.O. (1992), Ahropromyslovyi kompleks: pravovi pytannia [Agroindustrial complex: legal issues], Urozhai, Kyiv, Ukraine.
16. Prokopenko, K.O. (2006), "Agriculture in a system of macroeconomic proportions", Ph.D. in Economics, agricultural economics and agro-industrial complex, State Institution "Institute of Economics and Forecasting NASU", Kyiv, Ukraine.
17. Bashnianyn, H.I. Lazur, P.Iu. and Medvediev, V.S. (2002), Spetsialna ekonomichna teoriia [Special economic theory], Elha, Kyiv, Ukraine.
18. Krisalnyiy, A.V. (1986), Ekonomicheskiy slovar agropromyishlennogo kompleksa [Economic Dictionary of Agriculture], Urozhai, Kyiv, Ukraine.
19. Morozova, H.S. (2013), "Modern tendencies of development of agriculture of Ukraine", Ahrosvit, vol. 21, pp. 3—9.
20. Ivanukh, R.A. Dusanovskyi, S.L. and Bilan, Ye.M. (2003), Ahrarna ekonomika i rynok [Agrarian economy and market], Zbruch, Ternopil, Ukraine.
21. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 September 2019).
22. National Classifier of Ukraine. Classification of economic activities DK 009: 2010 (2019), available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 (Accessed 30 September 2019).
23. Mochernyi, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Vydavnychyi tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
24. Dusanovskyi, S.L. (2000), Ekonomika pidpryiemstv APK [Economics of agricultural enterprises], Horlytsia, Ternopil, Ukraine.
25. Encyclopedia of modern Ukraine (2019), available at: http://esu.com.ua (Accessed 13 September 2019).

№ 21 2019, стор. 107 - 113

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 4168

Відомості про авторів

І. І. Божидай

асистент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

I. Bozhyday

Assistant Professor, Department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2227-219X

Як цитувати статтю

Божидай І. І. Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття. Агросвіт. 2019. № 21. С. 107–113. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.107

Bozhyday, I. (2019), “Agricultural complex of Ukraine: structure and basic concepts”, Agrosvit, vol. 21, pp. 107–113. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.