EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Ю. В. Масюк, А. А. Мкртчян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.82

УДК: 336.64

Ю. В. Масюк, А. А. Мкртчян

ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Анотація

У статті розкрито актуальне питання напрямів покращення фінансового стану сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного стану економіки. Актуальність розкритої теми обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств, недосконалістю антикризового управління; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і економіки загалом. З огляду на саме підприємство, його фінансовий стан є важливим індикатором ефективності його діяльності. Аналіз фінансового стану дає можливість надати грамотну та адекватну оцінку фінансово-господарській діяльність підприємства за минулий період часу, підготувати інформацію необхідну для прогнозування, скласти план дій і уникнути зниження рівня прибутку і конкурентоспроможності господарства галузі економіки, що вивчається. Всі ці дії досягаються за умови застосування фінансового аналізу, що являє собою важливий елемент аналітичної роботи підприємства та є одним з головних інструментів управління діяльністю загалом. Метoю аналiзу фiнанcoвoгo cтану сільськогосподарського підприємства є не лише oцiнка йoгo пoтoчнoгo екoнoмічнoгo cтану, а такoж визначення тoгo, у яких напpямах пoтpiбнo веcти poбoту для пoлiпшення цьoгo cтану та отримання більшого фінансового результату.
Всі захoди, cпpямoванi на пoкpащення фiнанcoвoгo cтану пiдпpиємcтва, мicтять у coбi упpавлiння дoхoдами та витpатами, упpавлiння капiталoм та гpoшoвими кoштами.

Ключові слова: фінансовий стан; сільськогосподарське підприємство; ефективне управління; фінансовий результат; собівартість.

Література

1. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення / М.Ю Аверіна // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 92—100.
2. Городинська Д. Економічна стійкість підприємства / Д. Городинська // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 10 (42). — С. 141—146.
3. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств / Н.І. Демчук, С.М. Халатур, М.О. Хідірян // Економіка і суспільство. — 2017. — № 9. — С. 396—400.
4. Ладунка І.С., Кучеренко Є.А. Шляхи покращення фінансового стану підприємств в сучасних економічних умовах / І.С. Ладунка, Є.А. Кучеренко // Економіка і суспільство. — 2016. — № 15. — С. 185—188.
5. Обущак Т. Сутність фінансового стану підприємства / Т. Обущак // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 9. — С. 92—100.
6. Халатур С.М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми / С.М. Халатур / Вісник Дніпропетровськго державного аграрно-економічного університету. — 2015. — № 1. — С. 114—116.

Yu. Masiuk, A. Mkrtchian

FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

Summary

The article addresses the urgent issue of directions for improving the financial condition of agricultural enterprises in the current state of the economy. The urgency of the topic covered is due to the need for effective management of enterprises, imperfection of crisis management; improvement of the state policy in the sphere of improvement of the real sector of the economy, which will help to improve financial security of both individual domestic enterprises and the economy as a whole. The purpose of the analysis of the financial state of an agricultural enterprise is not only the estimation of its current economic position, but also the determination of the ones for which the most necessary result is to obtain a better financial result.
Since the company plays an important role in society, it is important to achieve sustainable development for each of them, which will ultimately provide support for the sustainable development of the state's economy as a whole. Under the conditions of a market economy, the independence of enterprises, their responsibility for the results of the activity there is an objective need to identify trends in the development of financial condition and promising financial capacity. The financial strategy makes it possible to address the main strategic issue of the company — it is an adequate assessment of its financial situation, which will enable you to choose the most important tools for the development and implementation of managerial decisions regarding the financial activity of the enterprise and obtaining positive financial results in particular. Comprehensive account of financial capabilities of enterprises, objectively assessing the nature of internal and external factors, assessment of the financial condition of the company ensures that its financial and economic opportunities to the conditions prevailing in the market of goods.
In the current economic conditions, the activity of each enterprise, organization is the subject of attention of a wide range of participants in market relations, who are interested in the results of its operation. Based on the available accounting information, you can evaluate the financial position of the company. The main tool for this is economic analysis, through which you can objectively evaluate the internal and external relations of an object, characterize its solvency, efficiency and profitability, development prospects, and then to make informed decisions on its results.
All measures aimed at enhancing the financial position of the enterprise are moved in the management of income and expenses, the management of capital and cash.

Keywords: financial position; agriculture; effective management; financial result; cost

References

1. Averina, M.Yu. (2012), "Analysis and evaluation of the financial condition of the enterprise: ways to improve", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 92—100.
2. Horodyns'ka, D. (2015), "Economic stability of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10 (42), pp. 141—146.
3. Demchuk N., Khalatur S. and Khidirian M. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 396—400.
4. Ladunka, I.S. and Kucherenko, Ye.A. (2016), "Ways to improve the financial condition of enterprises in modern economic conditions", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 15, pp. 185—188.
5. Obuschsak, T. (2016), " The essence of the financial condition of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 92—100.
6. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.

№ 21 2019, стор. 82 - 85

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1630

Відомості про авторів

Ю. В. Масюк

к. е. н., професор кафедри уінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. Masiuk

PhD in Economics, Professor of finance, banking and insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6445-806X


А. А. Мкртчян

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Mkrtchian

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-4294-112X

Як цитувати статтю

Масюк Ю. В., Мкртчян А. А. Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства та напрями його покращення. Агросвіт. 2019. № 21. С. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.82

Masiuk, Yu. and Mkrtchian, A. (2019), “Financial state of agricultural enterprise and directions for improvement”, Agrosvit, vol. 21, pp. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.