EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА КВАСОЛІ В УКРАЇНІ
О. О. Петрова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.74

УДК: 635.65:338.432

О. О. Петрова

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА КВАСОЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

Впродовж останніх років нішеві зернобобові культури представляють значний економічний інтерес для малого та середнього аграрного бізнесу, оскільки вони надають важливу конкурентну перевагу на ринку в ціні реалізації та за собівартістю вирощування. Ринок нішевих зернобобових культур в останні роки демонструє стійке зростання як внутрішнього, так і зовнішнього попиту, і, як наслідок, щороку збільшуються посівні площі під цими культурами. Метою статті є дослідження економічного потенціалу виробництва нішевих зернобобових культур, зокрема, квасолі, а також аналіз стану та динаміки ринку збуту нішевої продукції. Квасоля є стратегічно необхідною культурою рослинництва, оскільки це основне джерело збалансованого за амінокислотним складом і вмістом екологічно чистого білка. В зерні квасолі вміст білка коливається в широких межах і насамперед залежить від генетики сорту, природно-кліматичних і технологічних умов вирощування. Так, вміст білка в зерні квасолі коливалася від 17,87 до 23,38%.
Світове виробництво бобових культур, згідно з оцінками аналітиків та експертів аграрного ринку, досягає приблизно 75 млн т на рік. Через високий попит для експорту в Європу українські фермери активно нарощують площі під квасолею. Загалом площі посів під бобові культури в Україні лише зростають. Станом на 1 вересня 2017 року зернобобові культури зібрали з площі 477,6 тис. га. А в 2018 році зернобобовими культурами було засіяно 568,4 тис. га, що є найкращим показником за останні 15 років. Затребуваність культури і постійний попит спонукають все більшу кількість підприємців почати свій бізнес з вирощування квасолі. Квасоля представляє значний інтерес для малого і середнього агробізнесу, оскільки дозволяє із малими вкладенням отримати високий дохід та зменшує залежність від цінової волативності і кон'юнктури світового ринку.

Ключові слова: нішеві маржинальні культури; зернобобові культури; квасоля; ефективність виробництва; прибуток.

Література

1. Черенков А.В., Шевченко М.С. Зернобобові культури — стратегічний фактор регулювання білкового балансу та родючості грунтів. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України № 11, 2016. С. 5—11.
2. Нікішина О.В. Ефективність дворівневого механізму стимулювання виробництва зернобобових культур для внутрішньої переробки і споживання в Україні. Економіка харчової промисловості. №2 (26), 2015. С. 31—40.
3. Бахмат М.І., Овчарук О.В., Овчарук О.В. Вплив різної норми висіву квасолі звичайної за широкорядного способу сівби на врожайність зерна та економічну ефективність технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу. Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. Інститут кормів УААН. Вінниця: Тезис, 2016. Вип. 82. С. 92—95.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 23.09.2019).
5. Україна і бобове стебло: аграрії завойовують лідируючі позиції за обсягами експорту бобових у світі. URL: https://vezha.net.ua/business/ukrayina-i-bobove-steblo-agrariyi-zavojovuyut-lidiruyuchi-poziciyi-za-obsyagami-eksportu-bobovix-u-sviti/ (дата звернення 24.07.2019).
6. 7Бізнес на вирощуванні квасолі https://dumka.biz/biznes-na-viroshhuvanni-kvasoli/ (дата звернення 24.09.2019).
7. Овчарук О. В. Перспективи вирощування квасолі в Україні // О.В. Овчарук, О.В. Овчарук // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації". 17—18 листопада 2015 p. — Вінниня, 2015. — С. 282—284.

О. Petrova

ECONOMIC POTENTIAL OF BEAN PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

In recent years, niche legumes have been of considerable economic interest to small and medium-sized agrarian businesses, as they provide an important competitive advantage in the market in terms of sales and cultivation costs. The legume niche market in recent years has shown a steady increase in both domestic and external demand. The area under these crops is increasing every year. The purpose of the article is to study the economic potential of niche legume production, in particular beans, as well as to analyze the status and dynamics of the niche market. The use of the potential of this type of production could be an alternative in solving the problem of providing the population with economically cheap and environmentally friendly protein, high quality animal feed, problems of organic fertilizers, significant increase of soil fertility, formation of sound crop rotation systems, etc.
Beans are a strategically needed crop because they are the main source of balanced protein content and environmentally friendly protein content. In beans, the protein content varies greatly and depends primarily on the genetics of the variety, climatic and technological conditions of cultivation. Thus, the protein content of beans was 17.87 to 23.38%.
According to analysts and experts of the agrarian market, the world production of legumes reaches about 75 million tons a year. Due to high demand for export to Europe, Ukrainian farmers are actively expanding their bean area. In general, the area under bean crops in Ukraine is only growing. As of September 1, 2017, legumes were harvested from an area of 477.6 thousand hectares.
In 2018, 568.4 thousand hectares were sown, which is the best indicator in the last 15 years. The demand for culture and the constant demand are driving more and more entrepreneurs to start their bean-growing business. Beans are of great interest to small and medium-sized agribusinesses because they make high returns with low investment and reduce the dependence on price volatility and global market conditions.
Overall, the bean-growing business is low-cost. Basically, the costs are to buy planting material, care of crops, to pay for plantation, to pay for the services of hired workers (at large scale crops), transportation costs associated with the sale of beans.

Keywords: niche marginal crops; legumes; beans; production efficiency; profit.

References

1. Cherenkov, A.V. and Shevchenko, M.S. (2016), "Cereals — a strategic factor in regulating protein balance and soil fertility", Biuleten' Instytutu sil's'koho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy, vol. 11, pp. 5—11.
2. Nikishyna, O.V. (2015), "Effectiveness of a two-level mechanism for stimulating the production of legumes for internal processing and consumption in Ukraine", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2 (26), pp. 31—40.
3. Bakhmat, M.I. Ovcharuk, O.V. and Ovcharuk, O.V. (2016), "Influence of different norms of sowing of common beans in the wide-row sowing method on grain yield and economic efficiency of cultivation technology in the conditions of the Right-bank Forest Steppe", Kormy i kormovyrobnytstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. Instytut kormiv UAAN, vol. 82, pp. 92—95.
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Oct 2019).
5. Pryshliak Ya. (2018), "Ukraine and legume: agrarians gain leading position in the volume of leguminous exports in the world", available at: https://vezha.net.ua/business/ukrayina-i-bobove-steblo-agrariyi-zavojovuyut-lidiruyuchi-poziciyi-za-obsyagami-eksportu-bobovix-u-sviti/ (Accessed 25 Oct 2019).
6. dumka.biz (2019), "Business for growing beans", available at: https://dumka.biz/biznes-na-viroshhuvanni-kvasoli/ (Accessed 25 Oct 2019).
7. Ovcharuk, O.V. (2015), "Prospects for growing beans in Ukraine", Materialy vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii "Suchasni ahrotekhnolohii: tendentsii ta innovatsii" [Materials of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Modern Agro-Technologies: Trends and Innovations"], Vinnytsia, Ukraine, 17-18 November, pp. 282—284.

№ 21 2019, стор. 74 - 81

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1525

Відомості про авторів

О. О. Петрова

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

О. Petrova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8639-3615

Як цитувати статтю

Петрова О. О. Економічний потенціал виробництва квасолі в Україні. Агросвіт. 2019. № 21. С. 74–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.74

Petrova, О. (2019), “Economic potential of bean production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 74–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.