EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
О. М. Саковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.66

УДК: 338.436:338.43.02

О. М. Саковська

РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті проведено дослідження щодо визначення ролі та значення сільськогосподарських кооперативів у розвитку аграрного сектора економіки. Проаналізовано світовий, європейський та український досвід використання кооперативного руху у сфері сільського господарства. Досліджено процеси кооперації у сфері аграрного бізнесу України. Визначено рівень впливу та значення кооперативних утворень у структурі розвитку аграрного сектора економіки.
У ході дослідження з'ясовано, що кооперативні формування відіграють вагому роль у розвитку сільського господарства, виконуючи функції постачання, збуту, обслуговування, кредитування та вносять великий вклад у регулювання міжгалузевого обміну у сфері агропромислового бізнесу.
Встановлено, що характерною ознакою сучасного сільськогосподарського кооперативного сектора є зростання вертикальної інтеграції, наближення сільгоспвиробника до споживача, але водночас з'являються нові складнощі, пов'язані з посиленням конкуренції на світових ринках, а тому слід пошукувати інноваційні форми ведення агробізнесової діяльності, зокрема на засадах кооперації. Визначено чинники сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні та вказано на фактори, що перешкоджають її подальшій інтеграції в аграрний сектор економіки.
У підсумку зазначено, що організація та формування аграрного сектору економіки України на основі кооперації має пріоритетне значення, оскільки дає змогу покращити рівень виробництва і переробки продукції, а також підвищити прибутковість сільськогосподарських виробників, і, як наслідок, сприятиме розвитку сфери сільського господарства та країни загалом.

Ключові слова: економіка; кооперація; аграрний сектор; сільськогосподарський кооператив; розвиток; прибуток.

Література

1. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р, Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
2. Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р, Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80
3. The International Cooperative Alliance. 2019. (Official Website). Retrieved from: https://www.ica.coop/en/eight-sectors-global-business-network
4. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Аналітичне дослідження. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.zerno.org.ua/download/file/53-dosvid-kanady-ta-krain-ies-u-sferi-polity ky-z-pidtrymky-rozvytku-silskohospodarskykh-obsluhovuiuchykh-kooperatyviv
5. Мосійчук Н.O. Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Біоекономіка і аграрний бізнес (Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес), 2018. Вип. 284. С. 24—33.
6. Клокар О.О. Сільськогосподарська кооперація в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз ефективного розвитку. Сталий розвиток економіки. 2013. № 6. С. 16—23.
7. Скидан О.В. Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Ефективна економіка. 2010. № 7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_7_6
8. Фінашина Г.В. Економічна оцінка досконалості механізму сільськогосподарської кооперації. Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, серія "Економічні науки". 2011. № 5. С. 47—52.
9. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 3—9.
10. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.
11. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України № 469/97/ВР від 17.07.1997 р. у редакції від 19.01.2013, підстава — 5495-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2 %D1%80
12. Динаміка зареєстрованих сільськогосподарських кооперативів. 2019. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/silskogospodarski-kooperativi
13. В Україні зростає кількість обслуговуючих кооперативів. 2019. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyu chih-kooperativiv-viktor-sheremeta
14. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=1127&lang=1

О. Sakovska

THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: A COMPARATIVE ASPECT

Summary

In the modern world, the process of development of the cooperative movement, particularly in the agricultural sector, allows to increase the level of production and processing of agricultural products, as well as to earn greater profits for cooperative entities and farms.
In developed countries there is a tendency of reducing the total number of farms by eliminating small ones while increasing large cooperative entities and increasing their economic efficiency.
In view of the above, a comprehensive study of theoretical and practical aspects of the development of agricultural cooperatives in the agrarian sector of the economy in the current economic conditions, as well as determining the directions of improving the efficiency of their activities is a genuine pressing problem, which has led to the choice of research topics.
The purpose of the article is to investigate the processes of cooperative activity
in the field of agriculture and to determine its impact on the development of the agricultural sector of the economy.
The role and importance of agricultural cooperatives in the development of the agricultural sector of the economy is investigated in the article. The world, European and Ukrainian experience of using cooperative movement in the field of agriculture is analyzed.
The processes of cooperation in the sphere of agrarian business of Ukraine are investigated. The level of influence and importance of cooperative entities in the structure of development of the agrarian sector of economy is determined.
During the research was found that cooperative entities play a significant role in the development of agriculture, performing the functions of supply, sale, servicing, lending and make a major contribution to the regulation of inter-sectoral exchanges in the agro industrial business.
It is established that the characteristic feature of the modern agricultural cooperative sector is the growth of vertical integration and the approach of the agricultural producer to the consumer but at the same time, there are new difficulties associated with increasing competition in the world markets and therefore it is necessary to look for innovative forms of agribusiness, particularly on a cooperative basis. The factors of assistance to the development of agricultural cooperation in Ukraine are identified and the factors that impede further integration into the agricultural sector of the economy are pointed out.
As a result, the organization and formation of the agrarian sector of the Ukrainian economy on the basis of cooperation has a significant value as it allows to improve the level of production and processing of products, as well as to increase the profitability of agricultural producers and, as a consequence, allows to promote the development of the agricultural sector and the country as a whole.

Keywords: economy; cooperation; agrarian sector; agricultural cooperative; development; profit.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "On approval of the Strategy for the development of the agricultural sector for the period up to 2020", available at: http: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (Accessed 25 October 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "The concept of the state target program for the development of the agricultural sector for the period until 2022", available at: http: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80 (Accessed 25 October 2019).
3. The International Cooperative Alliance (2019), available at: https://www.ica.coop/en/eight-sectors-global-business-network (Accessed 26 October 2019).
4. PRISM (2019), "Experience Canada and EU policy in support of agricultural service cooperatives. Analytical research", available at: http://www.zerno.org.ua/download/file/53-dosvid-kanady-ta-krain-ies-u-sferi-polity ky-z-pidtrymky-rozvytku-silskohospodarskykh-obsluhovuiuchykh-kooperatyviv (Accessed 25 October 2019).
5. Mosiichuk, N.O. (2018), "Current state of development of agricultural cooperation in Ukraine", Bioekonomika i agrarnij biznes (Naukovij visnik NUBiP Ukrayini, Vol. 284, pp. 24—33.
6. Klokar, A. A. (2013), "Agricultural cooperatives in Ukraine: a retrospective and prospective analysis of effective development", Stalij rozvitok ekonomiki, Vol. 6, рр. 16—23.
7. Skydan, O.V. (2010), "Institutionalization of agricultural cooperatives in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_7_6 (Accessed 26 October 2019).
8. Finashyna, H.V. (2011), "Economic assessment of the perfection of the mechanism of agricultural cooperation", Visnyk Kharkivskoho NAU im. V.V. Dokuchaieva, Vol. 5, рр. 47—52.
9. Malik, M.Y. and Luzan, Yu.Yа. (2010), "Problems of cooperation and integration relations in agroindustrial complex", Ekonomika APK. Vol. 3. pp. 3—9.
10. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agrarian sector", Ahrosvit, Vol. 11, рр. 12—15.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 26 October 2019).
12. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), "Dynamics of registered agricultural cooperatives", available at: https://minagro.gov.ua/ua/ napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/silskogospodarski-kooperativi (Accessed 26 October 2019).
12. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), "In Ukraine, a growing number of service cooperatives", available at: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/silskogospodarski-kooperativi (Accessed 26 October 2019).
13. Main Department of Statistics in Kyiv region (2019), "Key economic indicators of agricultural enterprises", available at: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=1127&lang=1 (Accessed 26 October 2019).

№ 21 2019, стор. 66 - 73

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1713

Відомості про авторів

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2676-6170

Як цитувати статтю

Саковська О. М. Роль сільськогосподарських кооперативів у розвитку аграрного сектора економіки: порівняльний аспект. Агросвіт. 2019. № 21. С. 66–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.66

Sakovska, О. (2019), “The role of agricultural cooperatives in the development of the agricultural sector of the economy: a comparative aspect”, Agrosvit, vol. 21, pp. 66–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.