EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Н. О. Шишпанова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.59

УДК: 338

Н. О. Шишпанова

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Анотація

Інвестиції є джерелом розвитку підприємств, страхових компаній, окремих галузей та економіки загалом. В умовах обмеженості ресурсів одним із головних джерел формування капіталу страхової компанії є саме інвестиційна діяльність. Тому особливо важливим є дослідження тенденцій та напрямів активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України.
Метою статті є обгрунтування теоретичних і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України.
Розглянуто інвестиційні можливості вітчизняних страхових компаній на основі аналізу обсягів сформованих ними страхових резервів за видами протягом 2017—2019 рр., які є основним джерелом формування інвестиційного доходу. Встановлено, що страхові компанії змінили свої пріоритети інвестування в банківські установи через високий ризик втрати коштів, внаслідок цього напрями інвестування страховиків перейшли до облігацій внутрішньо державної позики.
Визначено, що роль страхового ринку величезна в питанні формування інвестиційних ресурсів, бо страхові компанії акумулюють довгострокові фінансові ресурси, які безпосередньо можуть бути використані в економіці.
Запропоновано напрями удосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній з позиції самих страховиків, з позиції держави та з позиції клієнтів страхових компаній. Відмічено, що важливим напрямом у сфері регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків є запровадженні Нацкомфінпослуг нових вимог щодо інвестиційної діяльності страхових компаній України. Доведено, що дотримання цих вимог удосконалить систему пруденційного нагляду, сприятиме підвищенню рівня капіталізації, фінансової стійкості та стабільності страховиків, забезпечить запобігання неплатоспроможності, посилить захист прав споживачів фінансових послуг та довіру страхувальників до страхових компаній та дозволить регулятору мати реальну картину фінансового стану та платоспроможності страховиків.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; страхова інвестиційна діяльність; страхові резерви.

Література

1. Europiean insurance in Figures URL: https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata (дата звернення: 15.10.2019).
2. Василенко А. Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети / А. Василенко // Страхова справа. — 2014. — № 3. — С. 38—46.
3. Денисенко М. П., Токачева А. В. Інвестиційна діяльність страхової компанії: проблеми та напрями активізації. Ефективна економіка. — 2018. — № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6640 (дата звернення: 20.09.2019).
4. Майданченко І.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній — шлях до економічного зростання / І.В. Майданченко // Науково-технічна інформація. — 2012. — № 3. — С. 41—44.
5. Мілошевич Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні / Н.В. Мілошевич // Економіка і суспільство. — 2018. — №16. — С. 758—763.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 13.09.2019).
7. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://nfp.gov.ua (дата звернення 13.09.2019).
8. Пікус Р. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Пікус Р., Нестерова Д. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2014. — № 156. — С. 6—11.
9. Поплавський О. О. Аналіз інвестиційного потенціалу страхових компаній в умовах фінансової нестабільності. Ефективна економіка. — 2016. — №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5347 (дата звернення: 05.10.2019).
10. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII зі змінами та доповненнями URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
11. Про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Положення від 06 липня 2018 р. № 782/32234. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n25 (дата звернення 13.10.2019).
12. Про страхування [Електронний ресурс]: закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями N 2095-VIII (2095-19) від 08.06.2017. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560— 12 (дата звернення: 05.10.2019).
13. Рекуненко І.І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І.І. Рекуненко, С.В. Чорна // Економіка і суспільство. — 2017. — № 8. — С. 667—672.
14. Соловйова О. Обгрунтування інвестиційної стратегії страхової компанії в Україні / О. Соловйова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — C. 69—76.

N. Shyshpanova

AREAS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES OF UKRAINE

Summary

Investments are a source of development for enterprises, insurance companies, individual industries and the economy as a whole. In conditions of limited resources, investment activity is one of the main sources of capital formation of an insurance company. Therefore, it is especially important to study trends and trends of activation of investment activity of insurance companies of Ukraine.
The purpose of the article is to substantiate theoretical and develop practical recommendations on directions of activation of investment activity of insurance companies of Ukraine.
The investment opportunities of domestic insurance companies are considered on the basis of the analysis of the volume of insurance reserves formed by them by types during 2017—2019, which are the main source of formation of investment income. It was found that insurance companies changed their priorities for investing in banking institutions because of the high risk of loss of funds, as a result of which the directions of investing insurers switched to government bonds.
It is determined that the role of the insurance market is huge in the formation of investment resources, because insurance companies accumulate long-term financial resources that can be directly used in the economy.
The directions of improvement of investment activity of insurance companies from the position of the insurers themselves, from the position of the state and from the position of clients of the insurance companies are offered. It is noted that an important trend in the sphere of regulation of investment activity of domestic insurers is the introduction of new requirements for the investment activity of insurance companies of Ukraine by the National Financial Services Commission. Observance of these requirements will improve the system of prudential supervision, will increase the level of capitalization, financial stability and stability of insurers, ensure the prevention of insolvency, strengthen the protection of consumers of financial services and the confidence of insurers in insurance companies and will allow the regulator to have a real estate status.

Keywords: investments; investment activity; insurance investment activity; insurance reserves.

References

1. Insurance Europe (2017), "Europiean insurance in Figures", available at: https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata (Accessed 15 Oct 2019).
2. Vasilenko A. (2014), "Investment activity of insurance companies: strategy and priorities, Strahova sprava, vol. 3, pp. 38—46.
3. Denisenko, M. P. and Tokacheva, A. V. (2018), "Investment activity of an insurance company: problems and directions of activation", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6640 (Accessed 20 Sept 2019).
4. Majdanchenko, I.V. (2012), "Investment activity of insurance companies is the way to economic growth", Naukovo-tehnichna informaciya, vol. 3, pp. 41—44.
5. Miloshevich, N.V. (2018), "Investment activity of insurance companies in Ukraine", Ekonomika i suspilstvo, vol. 16, pp. 758—763
6. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 13 Sept 2019).
7. The official site of National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2019), available at: http://nfp.gov.ua (Accessed 13 Sept 2019).
8. Pikus, R. and Nesterova, D. (2014), "Experience of investment activity of foreign insurance companies", Visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 156, pp. 6—11.
9. Poplavskij, O. O. (2016), "Analysis of investment potential of insurance companies in conditions of financial instability", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5347 (Accessed 05 Oct 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "Pro investicijnu diyalnist", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 05 Oct 2019).
11. National Commission for Regulation of Financial Services Markets (2018), "Approval of the Regulations on Mandatory Criteria and Ratios for Capital Adequacy and Solvency, Liquidity, Profitability, Asset Quality and Risk of Insurer Operations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n25 (Accessed 13 Oct 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Pro strakhuvannya", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 05 Oct 2019).
13. Rekunenko, I.I. and Chorna, S.V. (2017), "Features of investment activity of insurance companies", Economy and Society, vol. 8, pp. 667—672.
14. Solovjova, O. (2011), "Substantiation of investment strategy of insurance company in Ukraine", Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Seriya "Ekonomika", vol. 5(4), pp. 69—76.

№ 21 2019, стор. 59 - 65

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 2964

Відомості про авторів

Н. О. Шишпанова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

N. Shyshpanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8347-5682

Як цитувати статтю

Шишпанова Н. О. Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України. Агросвіт. 2019. № 21. С. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.59

Shyshpanova, N. (2019), “Areas of activization of investment activity of insurance companies of Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.