EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.36

УДК: 330.332

В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Анотація

Для соціально-економічного розвитку України має важливе значення не стільки ріст економіки, а його характер, зростання на інвестиційно-інноваційній основі. Одним із найважливіших напрямів взаємовигідного міжнародного економічного співробітництва є залучення та ефективне використання прямих іноземних інвестицій в економіку регіонів України. Обгрунтовано актуальність проведення дослідження в сучасних реаліях іноземного інвестуванні в базову галузь — сільське, лісове та рибне господарство за регіонами України.
Проаналізовано аналіз динаміки надходження сум ПІІ в економіку регіонів України (у тому числі в сільське, лісове та рибне господарство) в 2015—2019 рр. Встановлено, що лідерами за припливом сум ПІІ в сільське, лісове та рибне господарство стабільно є м. Київ, Київська, Івано-Франківська області. Останні три місця посідали Кіровоградська, Луганська, Донецька області. В п'яти областях спостерігався темп приросту надходження сум ПІІ в сільське, лісове та рибне господарство від 2,5% до 16,1%. В двадцяти регіонах спостерігався темп скорочення надходження сум ПІІ від 0,4% до 37,3%. Встановлено, що за найбільшими частками сум ПІІ у загальному обсязі інвестицій за регіонами України в 2015 — 2019 рр. лідерами є Вінницька, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Херсонська, Івано-Франківська області. Останні три місця посідали Одеська, Луганська, Донецька області. Здійснено економетричне моделювання взаємозв'язку між ВРП на одну особу населення та сумою ПІІ на одну особу населення в економіку за регіонами України у 2017 р.
За результатами дослідження обгрунтовано висновок, що іноземне інвестування є одним з важливих показників-важелів рівня економічного розвитку регіонів. ПІІ впливає, зокрема, на можливості структурної перебудови сільського господарства, впровадження сучасних інноваційних технологій, зростання обсягів виробництва одночасно з покращенням якості продукції.

Ключові слова: регіони України; валовий регіональний продукт; прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; сільське; лісове та рибне господарство.

Література

1. Кундєєва Г.О., Андреюк Н.В. Стан та тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України / Г.О. Кундєєва, Н.В. Андреюк // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Вінниця: ВНТУ, 2013. — 368 с. — С. 180—182.
2. Полєтаєв О.О. Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України / О.О. Полєтаєв // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 10. — С. 21—27.
3. Зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року / Статистика зовнішнього сектору // Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693528
4. Рябошлик В. Незручні думки щодо НБУ та Уряду. Україні давно переходити на валюту євро. Навіщо економічне зростання, коли є доларові надвідсотки / В. Рябошлик // Економіст. — 2019. — № 6. — С. 13—16.
5. Патика Н.І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток [Електронний ресурс] / Н.І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 5. — С. 26—31. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/7.pdf
6. Корж Н.В., Бондарчук С. Проблеми регіонального економічного розвитку в контексті ринкових реформ / Н.В. Корж, С. Бондарчук // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/2008/09/page/3/
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Пашков М., Машовець К., Гончар М. [та ін.] Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання / М. Пашков, К. Машовець, М. Гончар [та ін.] // Національна безпека і оборона. — 2019. — № 1 — 2. — С. 2—109.
9. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. / За ред. І.М. Нікітіної // Державна служба статистики України. — Київ, 2019. — 158 с. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_vrp_2017.pdf
10. Статистичний щорічник України за 2017 рік / За ред. І.Є. Вернера // Державна служба статистики України. — Київ, 2018. — 541 с. — Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf
11. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 / [відп. за вип. М.Б. Тімоніна] // Державна служба статистики України. — 2019. — 83 с. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_chnn2019.pdf
12. Безус Р.М., Маніло А.В. Особливості банківського фінансування аграрних підприємств / Р.М. Безус, А.В. Маніло // Агросвіт. — 2014. — № 1. — С. 27 — 30. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2014/7.pdf
13. Павлов О.І. Без розвинутого сільського розвитку Україна не має майбутнього! / О.І. Павлов // Економіст. — 2019. — № 2. — С. 2—6. — Режим доступу:http://ua-ekonomist.com/17953-oleksandr-pavlov-bez-rozvinutogo-slskogo-rozvitku-ukrayina-ne-maye-maybutnogo.html
14. Голян В.А. Сфера природокористування у технологічно периферійній Україні. Які інституціональні перетворення на часі / В.А. Голян // Економіка. — 2018. — № 12. — С. 11—12.
15. Голян В.А. Яким буде новий цикл у лісовій політиці України? / В.А. Голян // Економіст. — 2019. — № 6. — С. 1—12.
16. Жаліло Я.А., Жук В.І., Снігова О.Ю., Філіпенко А.О., Шевченко О.В. Нова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь / Я.А. Жаліло, В.І. Жук, О.Ю.Снігова, А.О. Філіпенко, О.В. Шевченко // Ін-т суспільно-економічних досліджень. — Київ, 2017. — 76 с. — Режим доступу: https://iser.org.ua/uploads/pdf/big%20Reg%20politic%20na%20sayt__.pdf
17. Чернишев В.Г., Окара Д.В., Ковальова І.Л. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку Одеської області / В.Г. Чернишев, Д.В. Окара, І.Л. Ковальова // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. — 2019. — № 9. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=7125. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.53
18. Програма діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] / Урядовий портал. — Режим доступу: https://program.kmu.gov.ua

V. Chernyshev, D. Okara, I. Kovalova

THE ACTUAL STATUS OF FOREIGN INVESTMENT IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES IN THE REGIONS OF UKRAINE

Summary

It is not so much the growth of the economy that is important for the socio-economic development of Ukraine, but its nature, development on an investment and innovation basis. One of the most important areas of mutually beneficial international economic cooperation is the attraction and effective application of foreign direct investment in the economy of the regions of Ukraine. There has been substantiated the relevance of performing research activities in modern realities of foreign investment in the basic industry — agriculture, forestry and fisheries throughout the regions of Ukraine.
The dynamics of the FDI receipt in the economy of the regions of Ukraine (including agriculture, forestry and fisheries) in the years 2015—2019 has been analyzed. It was established that leaders in the FDI inflow are consistent, namely: Kiev, Dnipropetrovsk and Donetsk regions, that is, regions with the highest level of production and scientific potential. The last three places were after the Kirovograd, Chernivtsi and Ternopil regions. For twenty regions, the average rate of decline in FDI income in the economy ranged from 21.0% up to 0.02%. For five regions, the average growth rate of foreign investment totaled from 0.7% up to 44.6%. The leaders in the FDI income in agriculture, forestry and fisheries are consistent, they are the city of Kiev, Kiev and Ivano-Frankivsk region. The last three places were occupied by the Kirovograd, Luhansk, and Donetsk regions. For five regions, the growth rate in FDI inflows to agriculture, forestry and fisheries was observed within the range from 2.5% up to 16.1%. A rate of decline in FDI inflows from 0.4% up to 37.3% was observed in twenty regions. It has been established that leaders for the largest FDI shares within the total investment by regions of Ukraine in 2015—2019 are as follows: Vinnitsa, Ternopol, Chernivtsi, Zhytomyr, Kherson and Ivano-Frankivsk regions. The last three places were occupied by Odessa, Lugansk and Donetsk regions. An econometric modeling of the relationship between GRP per capita and the FDI amount per capita in the economy of the regions of Ukraine in 2017 was performed.
Comply with results of the study, the conclusion is substantiated on the fact that foreign investment is one of the important indicators of the economic development level for the regions. FDI influences, in particular, the possibility of structural adjustment of agriculture, the introduction of modern innovative technologies, and the growth of production volumes while improving product quality.

Keywords: egions of Ukraine; gross regional product; foreign direct investment; investment attractiveness; agriculture; forestry and fishery.

References

1. Kundieieva, H.O. and Andreiuk, N.V. (2013), "Status and tendencies of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine", Suchasni tendentsii rozvytku finansovykh ta innovatsijno-investytsijnykh protsesiv v Ukraini: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Current Trends in the Development of Financial and Innovation and Investment Processes in Ukraine: Proceedings of an International Scientific and Practical Conference], VNTU, Vinnytsia, Ukraine, pp. 180—182.
2. Polietaiev, O.O. (2013), "Financial aspects of attracting foreign investments in the economy of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 21—27.
3. National Bank of Ukraine (2019), "Ukraine's external debt at the end of Q2 2019", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693528 (Accessed 15 Oct 2019).
4. Riaboshlyk, V. (2019), "Annoying thoughts about the NBU and the Government. Ukraine has long been switching to the euro. Why economic growth when there are dollar surpluses", Ekonomist, vol. 6, pp. 13—16.
5. Patyka, N.I. (2018), "Foreign investments in Ukrainian agriculture: current state and impact on its development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 26—31, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/7.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
6. Korzh, N.V. and Bondarchuk, S. (2008), "Problems of regional economic development in the context of market reforms", Vos'ma Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia "Aktual'ni problemy suchasnoi nauky" [Eighth International Scientific and Practical Internet Conference "Actual Problems of Modern Science"], available at: http://intkonf.org/2008/09/page/3/ (Accessed 15 Oct 2019).
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 July 2018).
8. Pashkov, M. Mashovets', K. and Honchar, M. (2019), "Donbass war: realities and prospects of settlement", Natsional'na bezpeka i oborona, vol. 1—2, pp. 2—109.
9. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Gross regional product in 2017", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_vrp_2017.pdf (Accessed 15 Oct 2018).
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Statistical Yearbook of Ukraine for 2017", available at: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf (Accessed 15 Oct 2018).
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Population of Ukraine as of January 1, 2019", available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_chnn2019.pdf (Accessed 15 Oct 2018).
12. Bezus, R.M. and Manilo, A.V. (2014), "Features of bank financing of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 1, pp. 27—30, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2014/7.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
13. Pavlov, O.I. (2019), "Without developed rural development, Ukraine has no future!", Ekonomist, vol. 2, pp. 2—6, available at: http://ua-ekonomist.com/17953-oleksandr-pavlov-bez-rozvinutogo-slskogo-rozvitku-ukrayina-ne-maye-maybutnogo.html (Accessed 15 Oct 2019).
14. Holian, V.A. (2018), "Sphere of nature management in technologically peripheral Ukraine. What are the institutional transformations in time", Ekonomika, vol. 12, pp. 11—12.
15. Holian, V.A. (2019), "What will be the new cycle in Ukraine's forest policy?", Ekonomist, vol. 6, pp. 1—12.
16. Zhalilo, Ya.A. Zhuk, V.I. Snihova, O.Yu. Filipenko, A.O. and Shevchenko, O.V. (2017), Nova rehional'na polityka dlia novoi Ukrainy [New Regional Policy for a New Ukraine: An Analytical Report], In-t suspil'no-ekonomichnykh doslidzhen', Kyiv, Ukraine, available at: https://iser.org.ua/uploads/pdf/big%20Reg%20politic%20na%20sayt__.pdf (Accessed 15 Oct 2019).
17. Chernyshev, V.H. Okara, D.V. and Koval'ova, I.L. (2019), "Analysis of foreign direct investment in the economy of Odessa region", Efektyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7125 (Accessed 15 Oct 2019).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://program.kmu.gov.ua/ (Accessed 30 Sept 2019).

№ 21 2019, стор. 36 - 46

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 2324

Відомості про авторів

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-1531-7807


Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-4607-5521


І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Kovalova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-5363-3915

Як цитувати статтю

Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України. Агросвіт. 2019. № 21. С. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.36

Chernyshev, V., Okara, D. and Kovalova, I. (2019), “The actual status of foreign investment in agriculture, forestry and fisheries in the regions of Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.