EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
І. С. Крамаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.30

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою написання статті є аналіз галузевих особливостей інвестиційної привабливості підприємств України. Основними завданнями дослідження є: аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності; визначення рівня інвестиційної привабливості різних галузей народного господарства; обгрунтування основних напрямів розвитку інвестиційної привабливості підприємств за видами їх економічної діяльності.
Дослідження галузевих особливостей інвестиційної привабливості в Україні дає можливість зробити висновки, що в державі діє законодавчо-нормативна база щодо створення сприятливого інвестиційного клімату на підприємствах за видами економічної діяльності. Серед основних законодавчих актів, що регламентують галузеву інвестиційну діяльність є Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст. 410), Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" від 14 серпня 2013 р. № 843-р. Однак ці документи не зміненно до сучасних вимог іноземних інвесторів та перспектив розвитку підприємств за видами економічної діяльності.
Проаналізовано, що у 2018 році у структурі капітальних інвестицій найбільший пріоритет залучення належав підприємствам промисловості — 35% від загальної суми, сільського, лісового та рибного господарства — 11,42%, будівництва — 9,68%, торгівлі — 8,95%, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності — 8,65%, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування — 7,71% та інформації, телекомунікації — 5,16%. Що підтверджує державне стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіки.
Обгрунтовано подальші напрями удосконалення інвестиційної привабливості підприємств за видами економічної діяльності, а саме: розроблення механізму та удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо інвестиційної діяльності, сприяння розвитку партнерських відносин держави та бізнесу через державно-приватне партнерство, підтримка заходів у напрямі розвитку інвестиційної інфраструктури.

Ключові слова: інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; галузеві особливості інвестиційної привабливості; освоєння капітальних інвестицій.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.10.2019).
2. Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст. 410). Зі змінами та доповненнями. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (дата звернення 25.10.2019).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" від 14 серпня 2013 р. № 843-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80#n7 (дата звернення 25.10.2019).
4. Внутрішні інвестиції: дзеркало розвитку (2018). URL: https://tyzhden.ua/Economics/227213 (дата звернення 26.10.2019).
5. ЄБРР розробив для України нову п'ятирічну стратегію замість кризових пакетів (2018). URL:https://ua.news/ua/yebrr-rozrobiv-dlya-ukrayini-novu-p-yatirichnu-strategiyu-zamist-krizovih-paketiv/ (дата звернення 26.10.2019).
6. Інвестиційна діяльність в Україні (2018). URL:https://mfa.gov.ua/ua/article/open/id/6349(дата звернення 26.10.2019).
7. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С. 84—95.
8. Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №5. С. 30—33.
9. Крамаренко І.С. Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України. Агросвіт. 2013. № 15. С. 22—25.

I. Kramarenko

SECTOR FEATURES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

The purpose of this article is to analyze the sectoral features of the investment attractiveness of Ukrainian enterprises. The main tasks of the study are: analysis of the current state of investment activity of enterprises by types of economic activity; determining the level of investment attractiveness of different sectors of the economy; substantiation of the main directions of development of investment attractiveness of enterprises by types of their economic activity.
The study of sectoral features of investment attractiveness in Ukraine makes it possible to conclude that the state has a legislative framework to create a favorable investment climate in enterprises by type of economic activity. Among the main legislative acts regulating sectoral investment activity is the Law of Ukraine "On stimulating investment activity in priority sectors of the economy for the purpose of creating new jobs" (Verkhovna Rada, 2013, vol. 32, Article 410), Cabinet of Ministers Order Of Ukraine "On approval of the list of priority sectors of the economy" of 14 August 2013 vol 843-p. However, these documents do not change the current requirements of foreign investors and the prospects of enterprise development by type of economic activity.
It is analyzed that in 2018 in the structure of capital investments the highest priority of attraction belonged to the enterprises of industry — 35% of the total amount, agriculture, forestry and fisheries — 11,42%, construction — 9,68%, trade — 8,95%, transport, warehousing, postal and courier activities — 8.65%, public administration and defense; compulsory social security — 7.71% and information, telecommunications — 5.16%. Which confirms the state stimulation of investment activity in priority sectors of the economy.
Further directions for improving the investment attractiveness of enterprises by types of economic activity are substantiated, namely: developing a mechanism and improving the legislative and regulatory framework for investment activity, promoting the development of state-business partnerships through public-private partnerships, supporting measures in the development of investment infrastructure.

Keywords: investments; capital investments; investment activity; investment attractiveness; sectoral features of investment attractiveness; development of capital investments.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 Oct 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On stimulating investment activity in priority sectors of the economy with the purpose of creating new jobs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (Accessed 25 Oct 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Ordinance "On Approval of the List of Priority Sectors of Economy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80#n7 (Accessed 25 Oct 2019).
4. Shavaliuk, L. (2018), "Inward investment: a mirror of development", available at: https://tyzhden.ua/Economics/227213 (Accessed 26 Oct 2019).
5. ua.news (2018), "The EBRD has developed a new five-year strategy for Ukraine instead of crisis packages", available at: https://ua.news/ua/yebrr-rozrobiv-dlya-ukrayini-novu-p-yatirichnu-strategiyu-zamist-krizovih-paketiv/ (Accessed 26 Oct 2019).
6. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2018), "Investment activity in Ukraine", available at: https://mfa.gov.ua/ua/article/open/id/6349 (Accessed 26 Oct 2019).
7. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. (72), pp. 84—95.
8. Kramarenko, I.S. (2013) "Investment support of the agro-food sector of Ukraine: current state and prospects for development", Investment: practice and experience, vol. (5), pp. 30—33.
9. Kramarenko, I.S. (2013) "Factors influencing the investment and financial attractiveness of Ukrainian agro-food enterprises", Agrosvit, vol. (15), pp. 22—25.

№ 21 2019, стор. 30 - 35

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1752

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Галузеві особливості інвестиційної привабливості підприємств. Агросвіт. 2019. № 21. С. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.30

Kramarenko, I. (2019), “Sector features of investment attractiveness of enterprises”, Agrosvit, vol. 21, pp. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.