EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОСТРЕ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ГРУНТУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
В. В. Горлачук, Р. О. Бондаревський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.15

УДК: 338.43

В. В. Горлачук, Р. О. Бондаревський

ГОСТРЕ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ГРУНТУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Анотація

З'ясовано, що безоглядні дії суб'єктів господарювання на землі призвели до непоправної втрати якісної характеристики грунтів. Базовим індикатором руйнівних процесів у сільськогосподарському землекористуванні є показники втрати гумусу, який служить потужною біоенергетичною основою природної родючості і виступає як регулятор усіх грунтових процесів. Обгрунтовано, що через водні і вітрові ерозії, де на гуміфікацію щорічно витрачається 1,5 і більше тонн з гектара гумусу, що еквівалентно 30т/га гною для компенсації його витрат. Доведено, що внесення в грунт мінеральних добрив не підвищує природну родючість грунту, але підвищує до певного часу лише урожайність культур. У цьому випадку кардинально погіршуються властивості грунту. Знижається вміст гумусу в грунті, погіршується якість продукції рослинництва через зниження в ній вмісту мінералів, вітамінів, амінокислот і жирних кислот, які щоденно потрібні людині. Ці елементи живлення містяться тільки на грунтах із багатим вмістом у них гумусу. Досліджено, що втрати гумусу в грунті, завдяки його мінералізації, є об'єктивний, неминучий процес, оскільки він є джерелом поживних речовин для рослин, але його бездефіцитний баланс можна досягти завдяки регулювання структури посівних площ. Вказується на важливу роль розміщення у сівозміні бобових, багаторічних трав, які служать джерелом нагромадження в грунті гумусу, причому із зростанням їх врожайності зростає вміст гумус в грунті.
Стаття містить унікальні дослідження, суть яких полягає в тому, що із збільшенням поголів'я тварин на одиницю площі ріллі гумусність грунту зберігається тенденцію до зменшення його вмісту в грунті. Це прямо вказує на скорочення площі ріллі і розширення площі кормових угідь. Вказує на неоціненний внесок у вирішенні проблем ефективності всієї агроекосистеми землеустрою як інструменту відтворення родючості грунту. Акцентується увага на державне регулювання процесу недопущення зниження енергоресурсних втрат на одиницю виробленої продукції рослинництва.

Ключові слова: аграрне виробництво; сільськогосподарське землекористування; оренда; ринок земель; мораторій; земельна рента.

Література

1. Чтобы не убывало плодородие земли / В.В. Медведев, Г.М. Кривоносова, П.И. Кукоба и др.; Под ред. В.В. Медведева. — К.: Урожай, 1989. — 192 с.
2. Ціхановська В.М. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку органічної продукції в Україні // Вісник Одеського нац. ун-ту. Том 21. Випуск 2. Економіка. — 2016. — С. 42—45.
3. Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія / За ред. М.М. Їжі, К.Д. Бабова, Т.М. Безверхнюк. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. — 626 с.
4. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах. — Постанова КМУ від 11.02.2010 р. № 164.
5. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь. — Постанова КМУ від 02.11.2011 р. № 1134.
6. Вьюн В.Г. Организационно-экономический механизм рационального природопользования в сельскохозяйственном производстве. — Днепропетровск: Пороги, 1994. — 160 с.
7. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 3 4.
8. Про землеустрій. Закон України. Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 36, ст. 282.
9. Управління відтворенням і збереженням родючості грунту у контексті сталого розвитку природокористування. Вид. доповн. та переробл. / А.С. Даниленко, В.В. Горлачук, В.П. Янчук та ін.; За ред. В.В. Горлачука. — Миколаїв, Вид-во "Іліон", 2004. — 40 с.

1. Medvedev, V.V. Krivonosova, G.M. and Kukoba, P.I. (1989), Chtoby ne ubyvalo plodorodie zemli [In order not to decrease the fertility of the earth], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
2. Tsikhanovs'ka, V.M. (2016), "Current status and trends of the organic market in Ukraine", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, vol. 21, no. 2, pp. 42—45.
3. Yzha, M.M. Babov, K.D. and Bezverkhniuk, T.M. (2016), Rehional'nyj turystychnyj produkt: proektnyj pidkhid do zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Regional tourism product: a design approach to ensuring competitiveness], ORIDU NADU, Odessa, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "About claim of norms of optimal correlation of cultures in crop rotations in different naturally-agricultural regions", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/243288945 (Accessed 30 Sept 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution "About claim of Order of development of projects of organization of the use of land, that provide the ecological-economics ground of crop rotation and organization of lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-%D0%BF (Accessed 30 Sept 2019).
6. V'jun, V.G. (1994), Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm racional'nogo prirodopol'zovanija v sel'skohozjajstvennom proizvodstve [Organizational and economic mechanism of environmental management in agricultural production], Porogi, Dnipropetrovsk, Ukraine.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 25 Sept 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Organization of the use of land", available at: (Accessed 15 Sept 2019).
9. Danylenko, A.S. Horlachuk, V.V. and Yanchuk, V.P. (2004), Upravlinnia vidtvorenniam i zberezhenniam rodiuchosti gruntu u konteksti staloho rozvytku pryrodokorystuvannia [Management of reproduction and conservation of soil fertility in the context of sustainable development of nature management], Vyd-vo "Ilion", Mykolaiv, Ukraine.

V. Gorlachuk, R. Bondarevskiy

EMERGENCY SOIL ISSUES IN THE NATIONAL DIMENSION

Summary

It has been found that the careless actions of economic entities have led to irreparable loss of soil quality characteristics. The basic indicator of destructive processes in agricultural land use is the loss of humus, which serves as a fertile bioenergy basis for natural fertility and acts as a regulator of all soil processes. It is justified that due to water and wind erosion, where humification annually consumes 1,5 or more tons per hectare of humus which is equivalent to 30 tons/ha of manure to compensate for its costs. It has been proved that application of mineral fertilizers in soil does not increase the natural fertility of the soil, but only increases, the yield of crops for some time. In this case the soil properties cardinally are getting worse. The content of humus in the soil decreases, the quality, of crop production is getting worse due to the decrease in the content of minerals, vitamins, amino acids and fatty acids that are needed daily by humans. There nutrition elements are only found on soils with high humus content. It has been the researched that the loss of humus in the soil, due to its mineralization, is an objective, inevitable process, because it is a source of nutrients for plants, but its deficit-free balance can be achieved by regulating the structure of the acreage. The importance of placing in the crop rotation of leguminous perennial herbs, which serve as a source of humus soil accumulation is emphasized, and with the increase of their productivity the humus content in the soil increases.
The article contains unique studies the essence of which is that with the increase in livestock per unit area of arable land soil humidity tends to decrease its content in the soil. This directly indicates the reduction of arable land and the expansion of the area of forage land. It indicates an invaluable contribution to solving the problems of efficiency of the entire agroecosystem of land management as a tool for reproduction of the process of prevention of reduction of energy resources losses per unit of crop production is emphasized.

Keywords: agrarian production; agricultural land use; lease; land market; moratorium; land rent.

№ 21 2019, стор. 15 - 21

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1220

Відомості про авторів

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Gorlachuk

Doctor of Economic Science, Professor, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0003-0297-0396


Р. О. Бондаревський

магістрант факультету економічних наук, спеціальності "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

R. Bondarevskiy

student of the Master of economy's program, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0003-3293-3801

Як цитувати статтю

Горлачук В. В., Бондаревський Р. О. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі. Агросвіт. 2019. № 21. С. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.15

Gorlachuk, V. and Bondarevskiy, R. (2019), “Emergency soil issues in the national dimension”, Agrosvit, vol. 21, pp. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.