EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.8

УДК: 330. 371.3

Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

У статті відмічено та проаналізовано значення інформації як одного із ключових факторів забезпечення конкурентоспроможного агропромислового виробництва. Наголошено на інформаційній підтримці, що визначена як процес інформаційного забезпечення та елемент системи інформаційних ресурсів. Визначено поняття "інформаційні ресурси", як основного фактора забезпечення одержання інформаційних знань, прогнозування та моделювання агротехнологічних процесів для розробки зведеного аналізу економії витрат. Виділена та сформована методологічна основа впровадження інформаційних технологій. Розроблено цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів підприємств АПК. Наголошено на перевагах та можливостях застосування ІТ-технологій у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК. Наголошено на методології точного землеробства в основі якого лежить ідея неоднорідності оброблюваної землі, індивідуального догляду за певною ділянкою поля в системі земельного банку. Виділені завдання ІТ-технологій відповідно до галузевого розподілу потенціалу діяльності підприємств АПК. Охарактеризовано основні напрями застосування ІТ-технологій в диверсифікаційну діяльність агропромислових підприємств.

Ключові слова: диверсифікаційна діяльність; інформаційний ресурс; інформаційні технології; інформаційне забезпечення; управлінське рішення; інформаційно-комунікативна методологія.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
2. Портер М. Конкуренция / М. Портер / Пер. с англ. — М.: ИД "Вильямс", 2005. — 608 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. — СПб.: Питер, 2009. — 816 с.
4. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослі— дження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер. — К.: Києво-Могилянська академія, 2011. — 242 с.
5. Верников М. Руководителю предприятия. Внедрение системы автоматизации, основные проблемы и задания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www/vernikov.ru (дата обращения: 14.12.2013). — Загл. с экрана.
6. Вовк С.Г. Аспекти застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні сільгосппідприємством [Текст] / С.Г. Вовк, М.Д. Жубрид, Н.І. Цабак // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. — 2007. — № 14. — С. 198—201.
7. Кузьменко Н.Г. Вычислительные системы сети и телекоммуникации. Аппаратные средства [Текст] / Н.Г. Кузьменко. — Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. — 204 с.
8. Коптелов А. Информационные технологии в сельском хозяйстве [Текст] / А. Коптелов, О. Оситнянко // Агробизнес: информатика — оборудование — технологии. — 2010. — № 12. — С. 60—64.
9. Чаплінський, Ю.П. Мобільні інформаційні системи підтримки прийняття рішень [Текст] / Ю.П. Чаплінський // Наукова-технічна інформація. — № 1. — 2003. — С. 22—26.
10. Шаманська О.І. Застосування інформаційних систем та технологій як пріоритетного напряму ефективного функціонування та розвитку дорадчої діяльності в Україні [Текст] / О.І. Шаманська // Ефективна економіка. — 2015. — № 4.

T. Semkina, О. Zgurska

ROLE OF INFORMATION PROVIDING IN THE DIVERSIFICATION ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This article has identified and analyzed the importance of information as one of the key factors for providing competitive agricultural production. There have been emphasized the information support, which have been defined as the information providing process and the element of the information resources system. The economic value of such an important resource as information has increased with the rapid development and spread of digital technology. Nowadays the development of information technology is a key factor in improving the competitive production of agricultural products. There has been defined the "information resources" concept as the main factor of providing information knowledge, forecasting and modeling of agrotechnological processes. There has been determined the "information resources" concept characterizes both the development of science and the accumulation of data.
There have been emphasized and formed the methodological basis of the introduction of information technologies. There has been formed the target structural complex of information resources of agro-industrial enterprises. There have been considered the practical application of data processing methods and ways in diversification activity of agricultural enterprises. There have been emphasized the advantages and opportunities of using IT technologies in the diversification activities of agricultural enterprises. The article has been emphasized the methodology of precision agriculture, which is based on the idea of the heterogeneity of cultivated land, individual care of a certain field in the land bank system. There have been considered that the increasing economic value of land affects on the attitude of non-agricultural enterprises. There have been emphasized the land fund issue and information and communication methodology for precision agriculture. The essence of this methodology is the effective operation of a complex of instruments of the information technology system. There has been specified the main tasks of IT-technologies in accordance with the sectoral distribution of potential of activity of agroindustrial enterprises. There have been characterized the basic directions of application of IT-technologies in diversification activity of agro-industrial enterprises.

Keywords: diversification activity; information resource; information technology; information providing; management solution; information and communication methodology.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia.
2. Porter, M. (2005), Konkurencija [Competition], ID "Vil'jams", Moscow, Russia.
3. Kotler, F. (2009), Marketing. Menedzhment [Marketing. Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
4. Shumpeter, J. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [The theory of economic development. Research on income, capital, credit, interest and the economic cycle], Kyievo-Mohylians'ka akademiia, Kyiv, Ukraine.
5. Vernikov, M. (2013), "The head of the enterprise. Automation system implementation, main problems and tasks", available at: http://www/vernikov.ru (Accessed 15 Oct 2019).
6. Vovk, S.H. (2007), "Aspects of application of decision support systems in agricultural enterprise management", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: ekonomika APK, vol. 14, pp. 198—201.
7. Kuz'menko, N.G. (2006), Vychislitel'nye sistemy seti i telekommunikacii. Apparatnye sredstva [Computer network and telecommunication systems. Hardware], IPC KGTU, Krasnoyarsk, Russia.
8. Koptelov, A. (2010), "Information technology in agriculture", Agrobiznes: informatika — oborudovanie - tehnologii, vol. 12, pp. 60—64.
9. Chaplins'kyj, Yu.P. (2003), "Mobile decision support information systems", Naukova-tekhnichna informatsiia, vol. 1, pp. 22—26.
10. Shamans'ka, O.I. (2015), "Application of information systems and technologies as a priority direction of effective functioning and development of advisory activity in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 4.

№ 21 2019, стор. 8 - 14

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1498

Відомості про авторів

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Semkina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989


О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007

Як цитувати статтю

Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств апк. Агросвіт. 2019. № 21. С. 8–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.8

Semkina, T. and Zgurska, О. (2019), “Role of information providing in the diversification activities of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 21, pp. 8–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.