EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО САМОАДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
О. М. Дороховський, Л. Ю. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.3

УДК: 338.431.2

О. М. Дороховський, Л. Ю. Мельник

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО САМОАДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Визначено, що для забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій необхідний дієвий економічний механізм на регіональному рівні, заснований на збалансованій ціновій і фінансово-кредитній політиці, що вимагає проведення економічної оцінки наявної системи підтримки. Важливим аспектом регіонального розвитку є системний підхід до самоадаптації сільських територій.
Встановлено, що для ризикових сільських територій на відміну від сприятливих не можна покладатися на автоматичну дію ринкових механізмів. Для сучасного стану та подальшого розвитку сільських територій потрібна розробка спеціального механізму на регіональному рівні з пристосування суб'єктів сільських територій до ринку. Таким інструментом може бути адаптаційний механізм. Розробка такого механізму особливо актуальна для сільських територій та їх суб'єктів, як способу виходу із кризового стану регіональної економіки.
Доведено, що в умовах формування цивілізованого ринкового господарства механізм самоадаптації сільських територій є каталізатором і гарантом стійкого соціально-економічного розвитку регіону. Метою формування такого механізму є економічна та соціальна стабільність, стійкість економічного розвитку, забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні. Соціально-економічна реконструкція регіональної економіки, не покладається на спонтанність виникнення та функціонування ринку. Водночас зміцнення інститутів регіонів як практичне завдання повинно виводитися не з тих чи інших економічних доктрин, а з об'єктивних положень щодо розвитку регіональної економіки і орієнтуватися на критерій економічної та соціальної ефективності.

Ключові слова: системний підхід; самоадаптація сільських територій; регіональний розвиток.

Література

1. Кирилов Ю.Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки. ScienceRise. 2015. № 3 (3). С. 82—88.
2. Коробка В.М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі. Економіка: теорія та практика. 2014. № 2. С. 38—42.
3. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51—58.
4. Онищенко О.М. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози. Економіка України. 2013. № 4. С. 59—68.

O. Dorokhovskii, L. Melnik

SYSTEMIC APPROACH TO SELF-ADAPTATION OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

It is determined that in order to ensure the socio-economic development of rural territories, an effective economic mechanism at the regional level is needed, based on a balanced price and financial-credit policy, which requires an economic evaluation of the existing support system. An important aspect of regional development is a systematic approach to rural self-adaptation.
It is established that, for risky rural areas, unlike favorable rural areas, one cannot rely on the automatic operation of market mechanisms. The current state and further development of rural areas requires the development of a special mechanism at the regional level to adapt rural areas to the market. Such an instrument can be an adaptation mechanism. The development of such a mechanism is particularly relevant to rural areas and their constituents as a way of coping with the crisis of the regional economy.
It is proved that in the conditions of formation of a civilized market economy, the mechanism of rural adaptation itself is a catalyst and guarantor of sustainable socio-economic development of the region. The purpose of the formation of such a mechanism is economic and social stability, sustainability of economic development, provision of food security at the regional level. The socio-economic reconstruction of the regional economy does not rely on the spontaneity of the emergence and functioning of the market. At the same time, strengthening the institutions of the regions as a practical task should not be derived from objective economic doctrines, but from objective provisions on the development of the regional economy and be guided by the criterion of economic and social efficiency.
In the conditions of decentralization, the socio-economic reconstruction of the regional economy, does not rely on the spontaneity of the emergence and functioning of the market, requires active activity at the regional level. At the same time, strengthening the regions as a practical task should not derive from objective economic doctrines but from objective provisions for the development of the regional economy and be guided by the criterion of economic and social efficiency.
In a market environment it is necessary to manage economic and social goals in their unity. The bottom line is that regulation at the regional level should not only address economic problems, but also take into account the formed values of the rural population, the behavior patterns of its various groups, socio-psychological and national characteristics.

Keywords: systematic approach; rural self-adaptation; regional development.

References

1. Kirilov, Y.E. (2015), "Perfection of the organizational-economic mechanism of development of innovative activity in the agricultural sector of the national economy", ScienceRise, vol. 3 (3), pp. 82—88.
2. Korobka, V.M. (2014), "Prerequisites create innovative business environment in the agricultural sector", Ekonomika: teoriya ta praktika, vol. 2, pp. 38—42.
3. Malik, M.J. (2008), "To the question of sustainable development of rural areas", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 51—58.
4. Onyschenko, O.M. (2013), "Households: final estimates, forecasts", Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 59—68.

№ 21 2019, стор. 3 - 7

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

О. М. Дороховський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Dorokhovskii

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-6248-6366


Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна академія управління персоналом

L. Melnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-6317-1075

Як цитувати статтю

Дороховський О. М., Мельник Л. Ю. Системний підхід до самоадаптації сільських територій в контексті регіонального розвитку. Агросвіт. 2019. № 21. С. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.3

Dorokhovskii, O. and Melnik, L. (2019), “Systemic approach to self-adaptation of rural areas in the context of regional development”, Agrosvit, vol. 21, pp. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.