EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. О. Терещенко, Д. І. Білецька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.82

УДК: 336.025

І. О. Терещенко, Д. І. Білецька

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто характеристику системи стратегічного управління підприємством. Проаналізовано визначення понять "стратегічне управління" та "стратегія підприємства". Визначено фактори, що впливають на формування системи конкурентної стратегії підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто стратегічно орієнтованого, управління у підприємстві. Розкрито етапи формування системи стратегічного менеджменту підприємства. Зазначено, що системний підхід до формування конкурентної стратегії підприємства передбачає використання стратегічних інструментів у процесі управління. Досліджено основні елементи системи стратегічного менеджменту підприємства.
Встановлено, що система стратегічного управління підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи стратегічного менеджменту утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Наведено основні визначення стратегічного управління діяльністю підприємства та класифікацію конкурентних стратегій. Обгрунтовано, що система стратегічного управління підприємством є основою його потенціалу, який впливає на конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку. Запропоновано етапи здійснення стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо удосконалення системи стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно використовувати ринкові інструменти у діяльності, що пов'язано із зростанням конкуренції на ринку. Доведено, що у процесі формування стратегії підприємства передбачається здійснити аналіз та облік факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, визначення значущих внутрішніх і зовнішніх чинників, аналіз можливого впливу факторів на ефективність процесу стратегічного управління.

Ключові слова: стратегічне управління; конкурентні стратегії; конкурентоспроможність підприємства; ринкові інструменти; ефективність.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление: учеб. для вузов / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. — 454 с.
2. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, М. Г. Безпарточний. — К.: Ліра-К, 2010. — 224 с.
3. Друкер П. Менеджмент: учебник / П. Друкер, Дж.А. Макьярелло. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 704 с.
4. Минцберг Г. Школы стратегий : учеб. для вузов / Г. Минцберг, Б. Альстрэд, Дж. Лэмпел. — СПб.: Питер, 2000. — 336 с.
5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А.П. Міщенко. — К.: "Центр навчальної літератури", 2004.— 336 с.
6. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / В.Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. — К.: ДП "Експрес-Поліграф", 2001. — 559 с.
7. Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навч. посіб. / М. Портер. — К.: Основи, 2007. — 451 с.
8. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: навч. посіб. / О.М. Сумець. — К.: ВД "Професіонал", 2005. — 320 c.
9. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. — 928 с.
10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

І. Tereshchenko, D. Biletska

COMPETITIVE ENTERPRISE MANAGEMENT STRATEGIES

Summary

The article describes the characteristics of the enterprise strategic management system. The definitions of "strategic management" and "enterprise strategy" are analyzed. The factors that influence the formation of the system of competitive strategy of the enterprise are determined. It is proved the necessity of introducing leading-edge, strategically oriented, management in the enterprise. The stages of formation of the strategic management system of the enterprise are revealed. It is noted that a systematic approach to the formation of a competitive enterprise strategy involves the use of strategic tools in the management process. The basic elements of the enterprise strategic management system are investigated.
It is found that the enterprise strategic management system reflects a multifunctional system of interrelated elements that form a single whole. It is proved that the structure of the strategic management system is formed by the elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. The basic definitions of strategic management of enterprise activity and classification of competitive strategies are given. It is substantiated that the system of strategic management of an enterprise is the basis of its potential, which influences competitiveness and determines directions of further development. The stages of implementation of strategic management of enterprise activity are suggested. The result of the application of the methodology is the formation of strategic recommendations for improving the strategic management system of the enterprise, which will increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business executives need to use market-based instruments in activities that are associated with increased market competition. It is proved that in the process of formation of the enterprise strategy it is envisaged to analyze and account the factors of the external and internal environment of the enterprise, determine significant internal and external factors, analyze the possible influence of factors on the effectiveness of the strategic management process.

Keywords: strategic management; competitive strategies; enterprise competitiveness; market instruments; efficiency.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], Economics, Moscow, Russia.
2. Berezin, O. V. (2010), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
3. Drucker, P. (2010), Menedzhment [Management], LLC "I. D. Williams", Moscow, Russia.
4. Mintzberh, H. (2000), Shkoly strategiy [School of strategies], Peter, St.Petersburg, Russia.
5. Mishenko, A. P. (2004), Stratehichne upravlinnya [Strategic Management], CEL, Kyiv, Ukraine.
6. Nemtsov, V. D. (2001), Stratehichnyy menedzhment [Strategic Management], SE "Express-Polygraph", Kyiv, Ukraine.
7. Porter, M. (2007), Stratehiya konkurentsiyi i metodyka analizu haluzey i diyal'nosti konkurentiv [Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors], Fundamentals, Kyiv, Ukraine.
8. Sumets, O. M. (2005), Stratehiya pidpryyemstva. Teoriya, sytuatsiyi, pryklady [The strategy of the enterprise. Theory, situations, examples], VD "Professional", Kyiv, Ukraine.
9. Thompson, A. A. (2007), Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], Williams Publishing House, Moscow, Russia.
10. Shershnova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 82 - 87

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 11213

Відомості про авторів

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


Д. І. Білецька

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

D. Biletska

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-8169-5996

Як цитувати статтю

Терещенко І. О., Білецька Д. І. Конкурентні стратегії управління підприємством. Агросвіт. 2019. № 20. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.82

Tereshchenko, І. and Biletska, D. (2019), “Competitive enterprise management strategies”, Agrosvit, vol. 20, pp. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.