EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ
С. В. Ксьондз, В. С. Підгірна, Я. В. Сеньовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.64

УДК: 338.45:630:131.5

С. В. Ксьондз, В. С. Підгірна, Я. В. Сеньовська

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Важливим стратегічним завданням на етапі розвитку підприємства будь-якої галузі є досягнення належного рівня його господарської ефективності як основи конкурентоспроможності на сучасному ринку. Основне місце у реалізації цього завдання займає оцінка ефективності господарської діяльності підприємств. Рівень ефективності функціонування лісових господарств безпосередньо впливає на розвиток економіки регіону і держави в цілому, стан суспільного здоров'я населення, а також формування рекреаційної індустрії. Оскільки лісова галузь України розвивається нестабільно, проблема ефективності лісогосподарської діяльності поступово набула актуального значення.
Проблеми охорони навколишнього середовища та погіршення екологічного стану територій зумовлює створення ефективного механізму ведення лісогосподарської діяльності. Таким чином, у статті окреслено оцінку ефективності діяльності лісового господарства, а також обгрунтування шляхів її підвищення з врахуванням цільової необхідності використання лісів, посилення їх екологічно-економічних функцій та дотриманням концепцій сталого розвитку.
Тому в статті досліджено сучасний стан розвитку та основні засади ефективності діяльності лісогосподарських підприємств. Виділено основні проблеми та запропоновано напрями підвищення ефективності економічної діяльності лісогосподарського сектору з їх обгрунтуванням.

Ключові слова: ефективність лісового господарства; стратегічний потенціал; комплексна стратегія розвитку; стратегічний аналіз; збалансована система показників; економічна ефективність.

Література

1. Аннєнкова Н.О. Особливості оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі / Н.О. Аннєнкова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. — Харків: ХДУХТ, 2008. — Вип. 2 (8), Ч. 1. — С. 425—430.
2. Балабанова Л.В. SWOT-аналіз — основа формування маркетингових стратегій підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2014. — 190 с.
3. Бобко А.М. Практика лісівництва в Україні та шляхи формування в ньому ефективного власника // Міжнародний економічний форум "Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації". Частина друга. Видавництво Корпорація. — К., 2004. — С. 90.
4. Волощук Р.В. Проблеми і перспективи розвитку лісогосподарського комплексу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68774.doc.htm
5. Дребот О.І. Інституціоналізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України: монографія // Національна академія аграрних наук України. Інститут агроекології і природокористування. — К., ДІА., 2012. — С. 266.
6. Гурник А.В. Застосування інтелектуальної сенсорної техніки для моніторингу та пошуково-рятувальних робіт / А.В. Гурник, С.В. Валуйський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — Вып. 46. — 236 с.
7. Дані Державного агентства лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua.
8. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — 272 с.
9. Калінеску Т.В. Формування збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством / Т.В. Калінеску, І.В. Пономарьова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. — 2014. — №10 (128). — С. 40—45.
10. Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року, затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 20.08.2003 р. № 280 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Сеньовська Я.В. Використання інноваційних технологій у лісовому господарстві України / Я.В. Сеньовська, В.А. Никифорак, І.В. Човбан // Науковий журнал "". Мистецтво наукової думки". — 2019. — № 4. — С. 22—25.

S. Ksondz, V. Pidhirna, Ya. Seniovska

JUSTIFICATION OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF FORESTRY

Summary

An important strategic goal at the stage of enterprise development of any industry is to achieve the proper level of its economic efficiency as a basis for competitiveness in the modern market. One of the main places in the implementation of this task is the evaluation of the efficiency of economic activity of enterprises.
The level of forestry efficiency directly influences the development of the economy of the region and the state as a whole, the state of public health of the population, as well as the formation of the recreational industry. As Ukraine's forest industry is developing unstable, the problem of forestry efficiency is urgent.
Adaptation to market conditions is accompanied by aggravation of environmental problems and deterioration of the ecological status of territories. This leads to the creation of an effective mechanism for forest activity. Therefore, assessing the effectiveness of forestry operations, as well as justifying ways to increase them, taking into account the targeted need to use forests, enhance their environmental and economic functions, and adhere to sustainable development concepts is important.
The issues of finding and justifying directions for improving the efficiency of forestry business with the determinants of external and internal environmental factors, as well as ensuring their sustainable development with the use of new approaches to the activities need further study.
The use of innovative methods of forestry is an urgent task of enterprises, the efficiency of which depends on the economic efficiency of their activity and development of the country. The main results of our research are: identified the main problems that hinder the development of national forestry enterprises; the factors influencing their sustainable development are identified and analyzed; the strategy of actions which basis for increase of efficiency of activity of forestry is grounded.
Therefore, the current state of development and the basic principles of the effectiveness of forestry enterprises was investigated. The main problems are outlined and directions for increasing the efficiency of economic activity of the forestry sector with their justification are proposed.

Keywords: forestry efficiency; strategic potential; integrated development strategy; strategic analysis; balanced scorecard; economic efficiency.

References

1. Anenkova, N.A. (2008), "Features of evaluation of the efficiency of financial and economic activity of trade enterprises", Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh: zb. nauk. pr., vol. 2 (8), part 1, pp. 425—430.
2. Balabanova, L.V. (2014), SWOT-analiz — osnova formuvannya marketynhovykh stratehiy pidpryyemstva [SWOT-analysis — the basis of formation of marketing strategies of the enterprise], DonDUET, Donetsk, Ukraine.
3. Bobko, A.M. (2004), "The practice of forestry in Ukraine and ways of forming an effective owner in it", Mizhnarodnyy ekonomichnyy forum "Teoriia i praktyka rozvytku korporatyvnoho sektora ekonomiky Ukrainy v konteksti tsilei tysiacholittia ta svitovoi hlobalizatsii" [International Economic Forum "Theory and practice of development of the corporate sector of Ukrainein the context of the Millennium Development Goals and Globalization Globalization"], vol. 2, Korporatsiia, Kyiv, Ukraine.
4. Voloshchuk, R.V. (2010), "Problems and prospects of development of forestry complex", Ekonomika [Online], available at: http://rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68774.doc.htm. (Accessed 4 October 2019).
5. Drebot, O.I. (2012), Instytutsionalizatsii lisovoho sektora ekonomiky v contexts staloho rozvytku Ukrainy. [Institutionalization of the forest sector of the economy in the context of sustainable development of Ukraine], DIA., Kyiv, Ukraine.
6. Gurnik, A.V. and Valuysky, S.V. (2013), "Application of Intelligent Sensor Technology for Monitoring and Search and Rescue", Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, vol. 46, 236 p.
7. The official site of State Forest Resources Agency of Ukraine (2018), "Forest Resource Assessment data", available at: http://dklg.kmu.gov.ua. (Accessed 9 September 2019).
8. Kalinesku, T.V. Romanovska, U.A. and Kirilov, O.D. (2007), Strategichniy potensial pidpriemstva: formuvania ta rozvitok [The strategical potential of the firm: formation and its development], Vudavnitstvo SNU im. Dalia, Lugansk, Ukraine.
9. Kalinesku, T.V. and Ponomareva, I.V. (2014), "Formation of a balanced system of indicators of strategic enterprise management", Visnyk Skhidnoukrayinskoho nats. un — tu im. V. Dalya, vol. 10 (128), pp. 40—45.
10. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2003), "The concept of balanced (sustainable) development of agro-ecosystems in Ukraine up to 2025", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 28 September 2019).
11. Nikiforak, V.A. Seniovska, Ya. V. and Chovban, I. V. (2019), "Use of innovative technologies in Ukrainian forestry", "". MYSTETSTVO NAUKOVOYI DUMKY, vol. 4, available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/19 (Accessed 10 October 2019).

№ 20 2019, стор. 64 - 70

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1409

Відомості про авторів

С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

S. Ksondz

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-0044-7286


В. С. Підгірна

к. е. н., асистент, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Pidhirna

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7690-2233


Я. В. Сеньовська

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ya. Seniovska

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-9001-7193

Як цитувати статтю

Ксьондз С. В., Підгірна В. С., Сеньовська Я. В. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. 2019. № 20. С. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.64

Ksondz, S., Pidhirna, V. and Seniovska, Ya. (2019), “Justification of directions for improving the efficiency of economic activity of forestry”, Agrosvit, vol. 20, pp. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.