EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В. В. Горлачук, О. В. Клименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.56

УДК: 332.2:35.071.6

В. В. Горлачук, О. В. Клименко

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що децентралізація державної влади та посилення самостійності органів місцевого самоврядування неможливі без передачі права розпоряджатись земельними ресурсами територіальним громадам. Узагальнено та поглиблено науково-методологічні та методичні засади управління землями об'єднаних територіальних громад. Доведено, що для територіальних громад земельні ресурси представляють цінність з двох основних причин — як компонента навколишнього середовища і місцевого проживання людей і як економічний ресурс для організації виробництва сільськогосподарської продукції.
Вказується на особливості земельних ресурсів, які визначають державну політику у сфері земельних відносин. Такими особливостями є просторова обмеженість, природність і вичерпність ресурсу, постійність місця розташування, здатність до погіршення властивостей грунтів у разі неправильного безгосподарського ставлення до землі.
Досліджено, що питання децентралізації повноважень знайшли своє відображення у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка пов'язується з тим, що основну частину земельних ресурсів потрібно передати у розпорядження органам місцевого самоврядування та об'єднаним територіальним громадам, а іншу частину — залишити за державою. Водночас державний контроль за використанням земельних ресурсів має здійснювати Держгеокадастр.
Сформульовано думку, що тільки територіальні громади мають вирішувати, яким чином їм розпоряджатись землею, яким має бути розмір ставки земельного податку. Це буде серйозним інструментом подолання корупції у сфері земельних відносин. Висловлюється думка про те, що результати таких інновацій забезпечили у 2018 році зростання бюджетних надходжень на 20% або на 1,4 млрд грн.
Акцентується увага на тому, що новостворені об'єднані територіальні громади хоч і отримали потужні економічні ресурси для свого розвитку, але питання ефективного та раціонального використання земельних ресурсів і досі недостатньо врегульовано.
Проаналізовано основні нормативно-правові акти у контексті управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: земельні ресурси; управління земельними ресурсами; землі сільськогосподарського призначення; несільськогосподарського призначення; об'єднані територіальні громади; Держгеокадастр; місцеве самоврядування.

Література

1. Управління земельними ресурсами: [навч. посіб.] / В.В. Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я. Сохнич; за ред. В.Г. В'юна. — Миколаїв: НаУКМА, 2002. — 316 с.
2. Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І., Купчак П.М. Харчова промисловість: Оцінка ситуації, яка склалася в Україні внаслідок глобальної фінансово-економічної кризи, та пропозиції щодо шляхів подолання її негативних наслідків: [навч. посіб.]. — Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2009. — 76 с.
3. Малоокий В.А. Територіальні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад / В.А. Малоокий [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/2/10.pdf.
4. Данкевич В.Є. Розвиток земельних відносин в умовах глобалізації: [монографія] / В.Є. Данкевич. — Житомир: О.О. Євенок, 2017. — 392 c.
5. Дорош О.С. Управління земельними ресурсами на регіональному рівні / О.С. Дорош. — К.: ЦЗРУ, 2004. — 142 с.
6. Управління земельними ресурсами: [навч. посіб.] / За ред. А.М. Третяка. — Вінниця: Нова Книга, 2006. — 360 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buklib.net/books/35323/
7. Мірошниченко А. М. Проблемні питання правового забезпечення управління у галузі земельних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 7 (45). — С. 55—66.
8. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
9. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254к/96-вр
10. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалено розпорядженням КМУ від 01.04.2014 №333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
11. Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 05.02.2015 №157-VІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-вр
13. Кулинич П.Ф. Децентралізація земельних повноважень органів влади: у пошуках оптимальної моделі // Вісник Укрдержреєстру. — 2014. — №4.— С. 4—9.
14. Кулініч О. Запуск земельної децентралізації — час настав? / О. Кулініч [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=zapusk-zemelnoi-decentralizacii-cas-nastav
15. The Vancouver Declaration On Human Settlements. URL: http://www.unhabitat.org/campaigns/tenure/legal/van_dec.htm
16. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" 10 липня 2018 року за № 2498 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19
17. Костишин О.О. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації / О.О. Костишин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/13nov2015/18.pdf
18. Проценко О. Земельна децентралізація: що можуть отримати громади / Mind, 31 серпня 2017 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20175987-zemelna-decentralizaciya-shcho-mozhut-otrimati-gromadi
19. Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України: монографія. — Київ: Ніка-Центр, 2017. — 352 с.

V. Gorlachuk, O. Klymenko

LAND RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND STRENGTHENING OF THE AUTONOMY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

Summary

The article deals with the main principles of land resources management in the context of decentralization of public administration and strengthening of the autonomy of local self-government bodies, their development on the basis of management of land resources which are located outside the settlements of the United Territorial Community, analyzes the main legislation and problems in this area.
The scientific and methodological and methodical principles of land management of the united territorial communities have been generalized and deepened. It has been proved that for territorial communities land resources are of value for two main reasons — as a component of the environment and local human habitation and as an economic resource for the organization of agricultural production.
It points to the peculiarities of land resources that determine the state policy in the field of land relations. Such features are spatial limitations, naturalness and exhaustiveness of the resource, constancy of location, ability to deteriorate soil properties in case of mismanagement of land.
It is researched that the issues of decentralization of powers were reflected in the Concept of reforming of local self-government and territorial organization in Ukraine, which is connected with the fact that the bulk of land resources should be transferred to the disposal of local self-government bodies and united territorial communities, and the other part — leave under the state regulations. In doing so, state control over the use of land resources should be exercised by the State Geocadastr authority.
The opinion was formulated that only territorial communities should decide how to dispose of land, what should be the rate of land tax. This will be a serious tool for tackling corruption in land relations. The results of such innovations have ensured a growth of budget revenues by 20% or by 1.4 billion UAH in 2018.
The newly formed united territorial communities have received powerful economic resources for their development, but the issue of efficient and rational using of land resources is still not sufficiently settled.

Keywords: the land resources; management; land of the agricultural using; land of the nonagricultural using; united territorial communities; The State Service of Ukraine for Geodesy; Cartography and Cadastre (StateGeoCadastre); local self-government.

References

1. Gorlachuk, V.V. Vyun, V.G. and Sokhnych A.Ya. (2002), Upravlynnya zemelnimy resursamy [Land resources management], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.
2. Deyneko, L.V. Sheludko, E.I. and Kupchak, P.M. (2009), Harchova promislovist: ocinka situatsii, yaka sklalasya v Ukraini vnaslidok globalnoyi economichnoyi krizy, ta propozitsii shodo shlyahiv podolannya ii negativnyh naslidkiv [Food industry: Assessment of the current situation in Ukraine as a result of the global financial and economic crisis, and suggestions on ways to overcome its negative effects], Council for the Study of Productive Forces of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Malookiy, V. (2016), "Territorial aspects of the study of land management of territorial communities", Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol . 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/2/10.pdf (Accessed 25 Sept 2019).
4. Dankevych, V.Ye. (2017), Rozvytok zemel'nykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii [Development of land relations under the Globalization conditions], Zhytomyr, Ukraine.
5. Dorosh, O.S. (2004), Upravlinnia zemel'nymy resursamy na rehional'nomu rivni [Land management at the regional level], Kyiv, Ukraine.
6. Tretyak, A.M. (2006), "Land Management" [Online], available at: : http://buklib.net/books/35323/ (Accessed 25 Sept 2019).
7. Miroshnychenko, A. M.(2005), "Problematic issues of legal support of management in the field of land relations", Biuleten' Ministerstva iustytsii Ukrainy, vol. 7 (45), pp. 55—66.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 25 Sept 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254к/96-вр (Accessed 25 Sept 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Concept of reforming of local self-government and territorial organization in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (Accessed 25 Sept 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About voluntary association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 25 Sept 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-вр (Accessed 25 Sept 2019).
13. Kulynych, P. F. (2014), "Decentralization of land powers of the authorities: in search of an optimal model", Visnyk Ukrderzhreiestru, vol. 4, pp. 4—9.
14. Kulinich, O. (2016), "Starting Land Decentralization - Is It Time?", [Online], available at: http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=zapusk-zemelnoi-decentralizacii-cas-nastav (Accessed 25 Sept 2019).
15. United Nations (1976), "The Vancouver Declaration On Human Settlements", [Online], available at: http://www.unhabitat.org/campaigns/tenure/legal/van_dec.htm (Accessed 25 Sept 2019).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Concerning the Issue of Collective Land Ownership, Improvement of Land Use Rules in Agricultural Land, Prevention of Raiding and Encouragement of Irrigation in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19 (Accessed 25 Sept 2019).
17. Kostyshyn, O.O. (2015), "Land management under decentralization", [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/13nov2015/18.pdf (Accessed 25 Sept 2019).
18. Protsenko, O. (2017), "Land decentralization: what communities can get", Mind, [Online], available at: https://mind.ua/openmind/20175987-zemelna-decentralizaciya-shcho-mozhut-otrimati-gromadi (Accessed 25 Sept 2019).
19. Busujok, D. V. (2017), Upravlins'ki ta servisni pravovidnosyny v zemel'nomu pravi Ukrainy: monohrafiia [Administrative and service relations in the land law of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 56 - 63

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2308

Відомості про авторів

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Gorlachuk

Doctor of Economic Sciences, professor of the National Black Sea University of Petro Mohyla, Economy Department, Specialization "Surveying and land management"

ORCID:

0000-0003-0297-0396


О. В. Клименко

магістрант факультету економічних наук, спеціальність "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

O. Klymenko

student of the Master of economy's program, the National Black Sea University of Petro Mohyla, Economy Department, Specialization "Surveying and land management"

ORCID:

0000-0001-7444-2029

Як цитувати статтю

Горлачук В. В., Клименко О. В. Управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. Агросвіт. 2019. № 20. С. 56–63. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.56

Gorlachuk, V. and Klymenko, O. (2019), “Land resources management in the context of decentralization of public administration and strengthening of the autonomy of local self-government bodies”, Agrosvit, vol. 20, pp. 56–63. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.