EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
І. М. Назаренко, В. О. Сема

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.50

УДК: 658:336.717.137.3:657.62

І. М. Назаренко, В. О. Сема

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

Анотація

У сучасних динамічних умовах відсутній гармонійний розвиток бізнес-суб'єктів. Недостатній рівень державної підтримки та недостатність фінансових ресурсів, наявність податкової дискримінації може призводити до навмисного викривлення показників фінансової звітності керівниками (власниками) підприємств з метою приховування реальних результатів фінансово-господарської діяльності, що супроводжується ухиленням від сплати податків і в подальшому створює загрозу соціально-економічному розвитку держави. Складність та багатогранність ідентифікованої проблеми актуалізує необхідність інтеграції ефективних, дієвих інструментів у менеджмент суб'єктів господарювання, використання яких у практичному аспекті не тільки позитивно трансформує управлінський підхід, але й докорінно вдосконалить систему інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, структура якого дозволить оперативно виявити латентні ризики та прогалини в управлінні.
Обгрунтовано доцільність застосування аудиту в якості інструменту підтвердження показників фінансової звітності (в тому числі операцій щодо розрахунків підприємства з бюджетом).
Доведено, що аудиторська перевірка розрахунків з бюджетом повинна базуватися на урахуванні вимог діючих міжнародних і національних нормативних документів, практичних аспектів аудиторського дослідження, етичних та методичних принципів аудиту, різноаспектних методичних питаннях.
Побудовано організаційно-функціональну модель аудиту розрахунків з бюджетом, яка системно обгрунтовує організацію процесу аудиторського дослідження та включає визначення мети, завдань, конкретизацію інформаційної платформи, деталізацію стадій, методів, прийомів перевірки, документальне оформлення.
Обгрунтовано в практичному аспекті аудиту проведення оцінки доцільності використання послуг внутрішнього аудитора та формування достатньої сукупності тверджень.

Ключові слова: аудит; внутрішній аудитор; документація; планування; розрахунки з бюджетом.

Література

1. Петрик О.А., Давидов Г.М., Редько О.Ю. Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб. / Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. 352 с.
2. Малишкін О.І. Аудит податків: конструкція на майбутнє. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 1 (17). С. 208—213.
3. Малишкін О. Планування аудиту податків: методика здійснення. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 10. С. 23—31.
4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016—2017 р. Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України. Київ. 2018. Ч.1. 1142 c.
5. Назаренко І.М., Назаренко О.В. Бухгалтерський облік і звітність — інформаційна платформа управлінського процесу. Бізнес Інформ. 2015. № 12. C. 250—257.
6. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Соколенко Л.Ф. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов'язань і забезпечень підприємства. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 194—201.
7. Соколенко Л. Ф. Зарубіжний досвід оподаткування аграрного сектора економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 55—60.

I. Nazarenko, V. Sema

AUDIT OF THE SETTLEMENTS WITH BUDGET: ORGANIZATIONAL, FUNCTIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

Summary

There is no harmonious development of business entities in modern dynamic conditions. An insufficient level of state support, the insufficient financial resources, and the presence of tax discrimination can lead to deliberate distortion of financial reporting indicators by the heads (owners) of enterprises in order to conceal the real results of financial and economic activities, accompanied by tax evasion and further threaten the state's socio-economic development. The complexity and multifaceted nature of the identified problem actualizes the need to integrate effective, efficient tools into the management of business entities, the using of which not only positively transforms the management approach in practical terms, but also fundamentally improves the information management system of the enterprise, the structure of which will quickly identify latent risks and gaps in management.
The expediency of the appropriateness of using the audit as a tool for confirming financial reporting indicators, including operations related to the settlements of the enterprise with the budget is justified.
It is proved that the audit of budget settlements should be based on the requirements of existing international and national regulatory documents, the practical aspects of the audit studying, the current ethical and methodological audit principles and various aspects of methodological issues.
The organizational functional model of the audit of the settlements with the budget is built, which systematically substantiates the organization of the audit study process and includes the definition of goals, objectives, specification of the information platform, detailing of the stages, methods of verification and documentation.
The feasibility in the practical aspect of the audit of assessing the appropriateness of using the services of an internal auditor and the formation of a sufficient set of statements is substantiated.

Keywords: audit; internal auditor; documentation; planning; budget settlements.

References

1. Petryk, O. A. Davydov, H. M. and Redko, O. Yu. (2012), Audyt opodatkuvannia pidpryiemstv [Audit of taxation of enterprises], Akademiia finansovoho upravlinnia, Kyiv, Ukraine.
2. Malyshkin, A. I. (2015), "Tax audit: construction ahead", Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, № 1 (17). pp. 208—213.
3. Malyshkin, A. I. (2014), "Tax audit planning: implementation methodology", Accounting and Auditing, № 10. pp. 23—31.
4. International Federation of Accountants, "Handbook of international quality control, auditing, review, other assuran and related services pronouncements 2016—2017 Edition Volume I", available at: https://www.iaasb.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-0. pdf (Accessed 9 September 2019).
5. Nazarenko, I. М. and Nazarenko, O. V. (2015), "Accounting and reporting — the information platform of management process". Business Inform, № 12. pp. 250—257.
6. Nazarenko, I. М. Nazarenko, O. V. and Sokolenko, L. F. (2019) "The organizational-methodical bases for auditing of the enterprise's liabilities and collaterals". Business Inform, № 6. pp. 194 — 201.
7. Sokolenko, L. F. (2017), "The foreign experience of taxation of the agrarian sector of economy". Business Inform, № 4. pp. 55—60.

№ 20 2019, стор. 50 - 55

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1765

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0003-0874-199X


В. О. Сема

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

V. Sema

master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0003-2640-1200

Як цитувати статтю

Назаренко І. М., Сема В. О. Аудит розрахунків з бюджетом: організаційно-функціональні та методичні основи. Агросвіт. 2019. № 20. С. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.50

Nazarenko, I. and Sema, V. (2019), “Audit of the settlements with budget: organizational, functional and methodological foundations”, Agrosvit, vol. 20, pp. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.