EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
О. Р. Сергєєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.45

УДК: 006.83

О. Р. Сергєєва

СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто сутність стандартизації в Україні та її вплив на якість продукції. Проаналізовано різні погляди науковців стосовно визначення сутності поняття "стандартизація". Встановлено, що Стандартизація надає змогу суспільству свідомо керувати своєю економічною та технічною політикою, досягаючи випуску продукції високої якості. Доведено, що мета стандартизації в Україні полягає у забезпеченні безпеки для життя і здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна і охорони навколишнього середовища, створення умов для раціонального використання усіх видів національних ресурсів і відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів в торгівлі. Обгрунтовано, що стандартизація виступає підгрунтям для розвитку конкурентоспроможних галузей економіки і розширення ринків збуту продукції країни, водночас надаючи можливість вирішувати стратегічні завдання розвитку економіки задля об'єднання національної транспортної, енергетичної, інформаційної, військової інфраструктури із європейськими, збільшувати ефективність паливно-енергетичного комплексу, спонукати до використання інструментів державно-приватного партнерства, об'єднати системи промислової, екологічної, ядерної і радіаційної безпеки.

Ключові слова: стандартизація; стандарт; якість; продукція; держава; науково-технічний прогрес.

Література

1. Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1992 № 269. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/269-92-%D0%BF (дата звернення: 13.10.2019).
2. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII / Верховна Рада України. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 15.10.2019).
3. Білоцерківський О.Б. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: текст лекцій для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Харків: "Точка", 2017. 190 с.
4. Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2005. 144 с.
5. Салухіна Н.Г. Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 336 с.
6. Студеняк І.П. Ажнюк Ю.М., Чучка І.М. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг. Опорний конспект. Київ: Кондор, 2007. 152 с.
7. Miotti Н. The economic impact of standardization technological change, standards growth in France Marketing and Innovation Department. AFNOR Group June, 2009. 35 р. URL: https://normalisation.afnor.org/wp-content/uploads/2016/06/Etude-ImpactEcoNorm-GB2009.pdf (дата звернення: 14.10.2019).
8. Романова Т.В. Волошина О.А., Гавриленко О.О. Стандартизація української продукції при виведенні на європейський ринок. Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. №8. С. 603—608.

O. Sergeeva

STANDARDIZATION IN UKRAINE: THEORETICAL BASIS AND IMPACT ON PRODUCT QUALITY

Summary

The article deals with the essence of standardization in Ukraine and its impact on product quality. Different views of scientists concerning the definition of the concept of "standardization" are analyzed. It is established that Standardization enables society to consciously manage its economic and technical policies, achieving high quality products. In today's world, scientific and technological progress is characterized by the accelerated pace of development of science and technology, their in-depth interaction and ability to produce. The process of expanding cooperation is increasingly developing, and links between the sectors of economy, enterprises and organizations are increasing. The requirements for the quality of raw materials, components, and finished products are increasing at an extremely rapid pace. It is proved that the purpose of standardization in Ukraine is to ensure the safety for life and health of humans, animals, plants, as well as property and environmental protection, to create conditions for the rational use of all types of national resources and the conformity of standardization objects to their purpose, to promote removal of technical barriers to trade. It is substantiated that standardization serves as a basis for the development of competitive industries and expansion of markets for the production of products of the country, while providing the opportunity to solve strategic problems of economic development for the integration of national transport, energy, information, military infrastructure with European ones, increase the efficiency of fuel, energy and energy efficiency. encourage the use of public-private partnership tools, integrate industrial, environmental, nuclear security. Standardization is extremely important for Ukraine as it enables domestic producers to consciously manage their economic and technological policies by producing quality products. Developing in the scientific and technological progress, standardization is a unique area of social activity. Standardization combines scientific, technical, economic, economic, legal, aesthetic as well as political aspects. All work in the field of standardization is performed on the basis of prospective and current standardization plans.

Keywords: standardization; standard; quality; products; state; scientific and technological progress.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (1992), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the organization of work aimed at creating state systems of standardization, metrology and certification"", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/269-92-%D0%BF (Accessed 13 October 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About standardization", available at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (Accessed 15 October 2019).
3. Bilotserkivs'kyj, O.B. (2017), Osnovy standartyzatsii, metrolohii ta upravlinnia iakistiu [Basics of standardization, metrology and quality management], Tochka, Kharkiv, Ukraine.
4. Bolotnikov, A.O. (2005), Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services], MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Salukhina, N.H. and Yazvins'ka, O.M. (2010), Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Studeniak, I.P. Azhniuk, Yu.M. and Chuchka, I.M. (2007), Osnovy standartyzatsii ta sertyfikatsii tovariv i posluh [Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг], Kondor, Kyiv, Ukraine.
7. Miotti, Н. (2009), Ekonomichnyj vplyv standartyzatsii tekhnolohichnykh zmin, zrostannia standartiv u Frantsii departamentu marketynhu ta innovatsij [The economic impact of standardization technological change, standards growth in France Marketing and Innovation Department], available at: https://normalisation.afnor.org/wp-content/uploads/2016/06/Etude-ImpactEcoNorm-GB2009.pdf (Accessed 14 October 2019).
8. Romanova, T.V. Voloshyna, O.A. and Havrylenko, O.O. (2015), "Standardization of Ukrainian products at launch on the European market", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 8, pp. 603—608.

№ 20 2019, стор. 45 - 49

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1494

Відомості про авторів

О. Р. Сергєєва

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Alfred Nobel University

ORCID:

0000-0001-9823-1648

Як цитувати статтю

Сергєєва О. Р. Стандартизація в Україні: теоретичні основи та вплив на якість продукції. Агросвіт. 2019. № 20. С. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.45

Sergeeva, O. (2019), “Standardization in Ukraine: theoretical basis and impact on product quality”, Agrosvit, vol. 20, pp. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.