EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В. І. Пілявський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31

УДК: 331.108

В. І. Пілявський

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто питання організації праці на робочому місці як первинну ланку в підвищенні ефективності використання потенціалу підприємств агропромислового виробництва. Акцентовано увагу специфіки організації праці на робочих місцях мобільних і стаціонарних робіт підприємств, які поєднують аграрне виробництво і промислову переробку його сировини і продукції та тих, які здійснюють тільки їх переробку. Розглянуто забезпеченість робочого місця санітарно-гігієнічними, соціальними, естетичними, фізіологічними умовами праці, які суттєво впливають на працездатність виконавців робіт. Це стосується виробничого середовища, мікроклімату, психофізіологічних параметрів, обслуговування робочого місця. Розроблено пропозиції створення оптимальних умов праці через планування робочого місця, встановлення раціональної робочої зони, формування естетики виробничого середовища, здійснення хронометражних спостережень щодо визначення оптимального темпу і ритму роботи в аграрному виробництві та промисловій переробці його продукції.

Ключові слова: організація праці; робоче місце; умови праці; агропромислове виробництво; потенціал; підприємство; раціоналізація; планування; естетика; культура праці.

Література

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.: Знання, 2006. 559 с.
2. Данюк В.М. Організація праці менеджера. К.: КНЕУ, 2006. 267 с.
3. Фільштейн Л.М., Малаховський Ю.В. Економіка праці в машинобудівному комплексі: навч.-метод. видання. Кіровоград. 2004. с. 272.
4. Пашуто В.С. Организация и нормирование труда на предприятии. М. Новое знание. 2001. 200 с.
5. Білоконенко В.І. Організація праці: конспект лекцій. Х.: Вид. ХНЕУ, 2004. 136 с.
6. Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера: навч. посібник. К. Кондор. 2002. 518 с.
7. Уманська В.Г., Школьна ДР. Особливості організації контролю та нормування праці в умовах ринкової економіки. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. Вип. 9. 2017. С. 935—939.
8. Федотова Т.А., Колеченко Д.О. Ефективна організація робочих місць на підприємствах. Глобальні та поточні проблеми економіки Миколаївський національний університет іменні В.О. Сухомлинського. Вип. 10. 2016. С. 716—719.
9. Десслер Г. Управление персоналом: учебное пособие. Пер с англ. Под ред. Ю.В. Шленова. М.: БИНОМ, 1997. С. 226—249.
10. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Кубасова Г.В. Управління персоналом: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих методичних та навчальних закладів. Харків. Вид-во НФАУ, 2015. 517 с.

V. Piliavskyi

ORGANIZATION OF LABOR IN THE WORKPLACE AS A MEANS OF EFFECTIVE USE OF THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article examines the issue of organizing work at the workplace as a primary element in improving the efficiency of agro— industrial enterprises' potential use. It emphasizes the specifics of organizing work at mobile and stationary workplaces of enterprises, that combine agricultural production and industrial processing of its raw materials and products, and those, which carry out only their processing. The organization of labor, being a rational and objective combination of labor resources and material (material) elements of potential in time and space allows to increase the efficiency of their use. It also reviews the provision of a workplace with sanitary-hygienic, social, aesthetic (esthetic), physiological and other working conditions, which significantly influence the performance of employees. It applies to the production environment, microclimate, physiological parameters, workplace service, etc. The article provides suggestions for creating optimal working conditions through planning the workplace, establishing a rational work area, forming the esthetics of the production environment, implementing the timekeeping observations to determine the optimal tempo and rhythm of work in agro-industrial production, and the industrial processing of its products. The effective use of the potential of agro-industrial enterprises largely depends on the organization of labor in the workplace. The organization of a workplace is one of the main links of creation of a basis for economic development of the enterprise. Therefore, the owner of the enterprise through the system of organizational and economic measures should aim at the development and implementation of scientifically sound methods and techniques of labor, improve the service of the workplace and ensure its culture. Effective use of technical and biological potential and labor resources as factors of production in the workplace requires compliance with sanitary and hygienic, aesthetic, social and physiological factors affecting the performance of the employee and provides for a systematic rationalization of the workplace, equipping it with equipment and inventory, creating safe and comfortable working conditions.

Keywords: organizing of work; workplace; working conditions; agro-industrial production; potential; enterprise; rationalization; planning; esthetics; work culture.

References

1. Hrishnova, O.A. (2006), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social-labor relations], Znannya, Kyiv, Ukraine.
2. Danyuk, V.M. (2006), Orhanizatsiya pratsi menedzhera [Organization of work of the manager], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Fil'shteyn, L.M. and Malakhovs'kyy, Yu.V. (2004), Ekonomika pratsi v mashynobudivnomu kompleksi [Labor economics in the machine-building complex], Kirovohrad, Ukraine.
4. Pashuto, V.S. (2001), Orhanyzatsyya y normyrovanye truda na predpryyatyy [Organization and normalization of work at the enterprise], Novoe znanye, Moscow, Russia.
5. Bilokonenko, V.I. (2004), Orhanizatsiya pratsi [Organization of work], Vyd. KHNEU, Kharkiv, Ukraine.
6. Vynohrads'kyy, M.D. and Shkanova, O.M. (2002), Orhanizatsiya pratsi menedzhera [Organization of work of the manager], Kondor, Kyiv, Ukraine.
7. Umans'ka, V.H. and Shkol'na, DR. (2017), "Features of the organization of control and regulation of labor in a market economy", Ekonomika i suspil'stvo. Mukachivs'kyy derzhavnyy universytet, vol. 9, рр. 935—939.
8. Fedotova, T.A. and Kolechenko, D.O. (2016), "Effective organization of workplaces in enterprises", Hlobal'ni ta potochni problemy ekonomiky Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet imenni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 10, рр. 716—719.
9. Dessler, H. (1997), Upravlenye personalom [Personnel management], BYNOM, Moscow, Russia.
10. Posylkina, O.V. Bratishko, YU.S. and Kubasova, H.V. (2015). Upravlinnya personalom [Personnel management], Vyd-vo NFAU, Kharkiv, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 31 - 37

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1327

Відомості про авторів

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

V. Piliavskyi

PhD in Economics, Doctoral Student, International University of Business and Law, Kherson

ORCID:

0000-0003-3311-0559

Як цитувати статтю

Пілявський В. І. Організація праці на робочому місці як засіб ефективного використання потенціалу підприємства. Агросвіт. 2019. № 20. С. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31

Piliavskyi, V. (2019), “Organization of labor in the workplace as a means of effective use of the potential of the enterprise”, Agrosvit, vol. 20, pp. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.