EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОЕФІЦІЄНТ ЕНГЕЛЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
І. А. Опенько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.24

УДК: 332.2:630

І. А. Опенько

КОЕФІЦІЄНТ ЕНГЕЛЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Розвиток інституціонального забезпечення раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення повинен враховувати соціальне значення цих природних ресурсів. На нашу думку, одним із основних критеріїв формування сучасних науково-методологічних принципів ефективного лісокористування є коефіцієнт Енгеля. Водночас цей коефіцієнт може бути застосований у лісогосподарській сфері, який за своїм змістом є універсальним показником, що об'єднує в собі показник лісистості та лісозабезпеченості населення, що дуже важливо зважаючи на рекреаційну особливість та екологічну значущість лісів. Динаміка значень характеризується найбільшими значеннями у Житомирській (0,54), Закарпатській (0,52), Рівненській (0,49), Волинській (0,45), Івано-Франківській (0,42), Чернігівській (0,37) областях. Найменший даний показник визначений у Херсонській (0,07), Одеській (0,07), Миколаївській (0,06), Донецькій (0,06), Запорізькій (0,05), Дніпропетровській (0,05) областях. У ході дослідження нами було запропоновано оптимальні показники коефіцієнта Енгеля для природно-кліматичних зон (Полісся — 0,32; Лісостеп — 0,24; Степ — 0,17; Карпати — 0,39; Крим — 0,25), розраховані на основі оптимальних значень лісистості території та лісозабезпеченості.

Ключові слова: коефіцієнт Енгеля; землі лісогосподарського призначення; інтегральний показник; лісистість; лісозабезпеченість.

Література

1. Чернышев А.А. Анализ взаимосвязи экономического развития регионов и показателей их обеспеченности железнодорожнодорожной инфраструктурой. Transport Business in Russia, №2, 2017, С. 141—143.
2. Daoliang Li, Yingyi Chen. Computer and Computing Technologies in Agriculture VIII: 8th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2014, Beijing, China, September 16—19, 2014. 756 p.
3. Сотниченко Л.Л. Дослідження стану інфраструктурного забезпечення регіонів України. Економiка i органiзацiя управлiння. № 1 (17) — 2 (18). 2014. С. 255—263.
4. Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л. Л., Зарубіна А.В. Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області / // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2017. Вип. 7. С. 81—87.
5. Дребот О.І. Соціально-економічні особливості відтворення трудового потенціалу територіально-галузевих комплексів (на прикладі ДЛГО "Львівліс") [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Л., 1999. 19 с.
6. Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view?usp=sharing
7. Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4-1-94. Міністерство України у справах будівництва і архітектури. 1994 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006307-94
8. Державна служба статистики України. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 липня 2019 року та середня чисельність у січні — червні 2019 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn0619_u.html
9. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3 С. 126 — 130.
10.Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
11. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol.6_1. P. 60—65.
12. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. №1. С. 83—91.
13. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С. 137—142. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
14. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
15. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 125—131 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
16. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
17. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 — 13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619
18. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.
19. Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13—14. 2019. С. 44—52 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf
20. Опенько І.А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7, 2019, С. 55—62. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf

I. Openko

ENGEL COEFFICIENT AS AN INTEGRAL INDICATOR OF USE OF LAND FOREST PURPOSE

Summary

The development of institutional support for the rational use and protection of forest land should take into account the social importance of these natural resources. In our opinion, one of the main criteria for the formation of modern scientific and methodological principles of effective forest management is the Engel coefficient. At the same time, this factor can be applied in the forestry sector, which in its content is a universal indicator combining the value of forestry and forestry of the population, which is very important due to the recreational feature and ecological significance of forests. The Engel coefficient is calculated using the formula, which in turn allows to estimate the relationship between the following parameters: the area of forest land, the area of the administrative and territorial unit and the total population of the respective region. The purpose of this publication is to determine the Engel coefficient in terms of forest land use across Ukraine's regions, and to calculate its optimal value, taking into account forest and forest cover standards. Dynamics of values is characterized by the highest values in Zhytomyr (0,54), Transcarpathian (0,52), Rivne (0,49), Volyn (0,45), Ivano-Frankivsk (0,42), Chernihiv (0,37) regions. The smallest indicator is determined in Kherson (0,07), Odesa (0,07), Mykolaiv (0,06), Donetsk (0,06), Zaporizhzhya (0,05), Dnipropetrovsk (0,05) regions. This is the differentiation of values demonstrates the need to develop a national strategy for forestry development of regions in Ukraine, taking into account the ecological, economic, socio-economic and recreational potential of forest lands. Thus, appropriate organizational measures in the area of forest land use and protection should be based on the proposed indicators, which take into account the social importance of forest ecosystems in order to stabilize and ensure optimal, natural and recreational living conditions for the population, maintain employment in rural areas access to ecosystem services. In the course of the study, we proposed the optimal Engel coefficients for the climatic zones (Polissia — 0.32; Forest-steppe — 0.24; Steppe — 0.17; Carpathians — 0.39; Crimea — 0.25), calculated on the basis of optimal values of forested area and forestry.

Keywords: Engel coefficient; forest land; integral indicator; forest cover; forest supply.

References

1. Chernyshev, A. A. (2017), "Analysis of the relationship of economic development of regions and indicators of their provision with railway infrastructure", Transport Business in Russia, vol. 2, pp. 141—143.
2. Daoliang, Li, Yingyi, Chen (2014). "Computer and Computing Technologies in Agriculture", VIII : 8th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2014, Beijing, China.
3. Sotnichenko, L. L. (2014), "Research of the state of infrastructure support of the regions of Ukraine", Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya, vol. 1 (17) — 2 (18), pp. 255—263.
4. Silchenko, Yu. Yu. Semeniuk, L. L. and Zarubina, A. V. (2017), "Analysis of the impact of transport accessibility on the socio-economic development of Kirovograd region", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 7, pp. 81—87.
5. Drebot, O. I. (1999), "Socio-economic peculiarities of reproduction of labor potential of territorial-sectoral complexes (on the example of Lvivlis State Enterprise)", Ph.D. Thesis, economy, Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, Inst. region. research, Lviv, Ukraine.
6. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2018). "Public Report of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2018", available at: https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view?usp=sharing (Accessed 10 October 2019).
7. Ministry of Construction and Architecture of Ukraine (1994). "Planning and development of rural settlements DBN B.2.4-1-94", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006307-94 (Accessed 10 October 2019).
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Population (estimated) as of July 1, 2019 and average January-June 2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/t_nsotg/tabl_narod_2017.xlsx (Accessed 10 October 2019).
9. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
10. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
11. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
12. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
13. Openko, I. A. Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137—142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 10 October 2019).
14. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
15. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 10 October 2019).
16. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
17. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 - 13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 10 October 2019).
18. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies ", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.
19. Openko, І. А. (2019), "Ecological and economic productivity of land use in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 44—52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 10 October 2019).
20. Openko, І. А. (2019), "Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 10 October 2019).

№ 20 2019, стор. 24 - 30

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1364

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778

Як цитувати статтю

Опенько І. А. Коефіцієнт енгеля як інтегральний показник використання земель лісогосподарського призначення. Агросвіт. 2019. № 20. С. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.24

Openko, I. (2019), “Engel coefficient as an integral indicator of use of land forest purpose”, Agrosvit, vol. 20, pp. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.