EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ІІ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ІІ ЗА НОРМАТИВІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
І. С. Смага

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.11

УДК: 332.3

І. С. Смага

ФОРМУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ІІ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ІІ ЗА НОРМАТИВІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Анотація

У статті здійснено уточнення сутності, факторів утворення, основних відмінностей та співвідношення в сучасних умовах двох форм (І і ІІ) диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення. Таким економічним категоріям відводиться важлива роль у регулюванні земельних відносин та в оцінці ефективності аграрного землекористування. Розглянуто основні рентоутворюючі фактори, наведено методичні аспекти визначення та виокремлення диференціальної земельної ренти ІІ та диференціального рентного доходу ІІ.
Відсутність даних обліку фактичних економічних показників вирощування сільськогосподарських культур у сучасних аграрних підприємствах зумовлює необхідність використання нормативів та біржової ціни реалізації зерна на конкретний рік у разі визначення показників дохідності земель. Головний недолік у використанні нормативних показників — неможливість врахування реального агрохімічного стану оцінюваних грунтів.
Зіставлено приріст урожайності і прибутку під час вирощування зернових культур і додаткових витрат на різних за рівнем родючості грунтах. Запропоновано алгоритм розрахунку та встановлено параметри і закономірності формування диференціальної земельної ренти ІІ та диференціального рентного доходу ІІ на грунтах різного рівня родючості за показниками нормативної урожайності та нормативних виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур за потенційної родючості грунтів. Диференціальний рентний дохід ІІ за досліджуваних умов утворюється тільки на грунтах з вищим рівнем родючості, а диференціальна рента ІІ — на найменш родючих грунтах.

Ключові слова: диференціальний рентний дохід ІІ; диференціальна земельна рента ІІ; природна родючість грунту; потенційна родючість грунту; нормативи урожаю; нормативні витрати; зернові культури; грунт; грунтові відміни.

Література

1. Аврамчук Б.О. Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей грунту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. №1. С. 103—116.
2. Боровик П.М. Напрями розвитку земельного оподаткування. Збірник наукових праць "Економічні науки". Серія "Облік і фінанси" Вип. 4 (10). Ч.1. Луцьк, Луцький ДТУ. 2007. С. 25—29.
3. Будзяк В.М., Будзяк О.С. Пріорітети розвитку рентної політики в сільському господарстві. Економіка АПК. 2009. №4. С. 12—16.
4. Галущак М.М. Особливості механізму утворення земельної ренти І та ІІ. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.2. С. 162—170.
5. Гудим К.М. Сучасні проблеми земельної ренти та ціноутворення земельних ресурсів у контексті світової інтеграції. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. "Світове господарство і міжнародні економічні відносини". 2013.— Вип. 5 (10/2). С. 38—43.
6. Горлачук В.В., Белінська С.М. Сучасність і проблеми земельної ренти. Бізнес-навігатор. 2014. №2 (34). С. 231—240.
7. Григорків В.С., Буяк Л.М., Іщенко С.В. Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення. Чернівці: ЧНУ, 2015. 264 с.
8. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика. Харків, 2010. 405 с.
9. Закон України "Про оцінку земель": за станом на 11 грудня 2003 р. № 1378— ІУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon. rada. gov. ua/cdi-bin /laws /main. сdi? Nreg=1378-15
10. Лісовий М.В., Комариста А.В., Солов'яненко Н.А. Продуктивність основних типів грунтів України. Вісник ХНАУ. 2008. № 2. Сер. Грунтознавство. С. 12—14.
11. Мессель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 22—29.
12. Пасемко Г.П. Проблема розподілу земельної ренти в сучасній економічній теорії. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. 2013. № 4. С. 46—56.
13. Постанова КМУ "Про затвердження національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна": за станом на 28 жовтня 2004 р. № 1442 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uvecon. in. ua/? mod=content&page=nb-8
14. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат, 1995. Т. 1. 360 с.
15. Солов'яненко Н. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти. Землевпорядний вісник. 2014. № 2. С. 36—39.
16. Солов'яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення. Землевпорядний вісник. 2015. №10. С. 40—43.
17. Теоретичні основи державного земельного кадастру: [навч. посібник] / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; за заг. ред. М. Г. Ступеня. Львів, 2003. 341 с.
18. Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави. Економіка АПК. — 2009. — №11.— С. 3—10.
19. Шульга О.А. Теоретичні засади рентних відносин в сільському господарстві. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 26 (1). С. 161—165.
20. Ярова Б.М. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні. Автореф. дис….. канд. екон. наук: спец. 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. К., 2017. 28 с.

I. Smaga

FORMATION OF DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES ІІ AND RENT INCOME ІІ BY NORMATIVE EKONOMIC INDICATORS IN THE CULTIVATION OF CEREALS

Summary

The article clarifies essence factors of formation, the main differences, ratio current conditions the two forms (І and ІІ) of differential land rent and differential income of agricultural land. These economic categories are allotted important role of land relations regulation and the effectiveness of agricultural land use assessment. Differential land rent and differential income it is necessary to install market value of agricultural land. The essence of differential land rent and differential income, as well as modern aspects of their determination have been analyzed.The main rent — forming factors considered, methodological aspects definition and separation of differential land rent ІІ and differential income ІІ are given. The processes of formation of differential land rent ІІ and differentiated income ІІ on the arable land at intensification of agriculture has been considered.
The lack of data on accounting of actual economic indicators of crop production in modern agrarian enterprises necessitates the use of standards and the stock market price of grain sales for a particular year in determining land yield indicators. The main drawback when using regulatory indicators is the inability to take into account the real agrochemical condition of the evaluated soils.
The increase of yield and profit in the cultivation of grain crops and additional costs on different soil fertility levels is compared. The calculation algorithm is proposed and the parameters and regularities of differential land rent II and differential rent income II on soils of different levels of fertility according to the normative yields and normative production costs for growing cereals and leguminous crops at the potential yield are set. The parameters and regularities of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different genetic nature have been established. The role of additional production costs in formation of differential rent ІІ on the soils of the different fertility rate has been disclosed. The level of standards for additional production costs does not lead to formation of differential land rent ІІ and differentiated income ІІ on most soils.
Differential rent income II under the studied conditions is formed only on soils with higher fertility, and differential rent II — on the least fertile soils.
Standards of production costs and crop yields should be developed taking into account the agrochemical condition of soils in the context of individual natural and agricultural areas. It is advisable to install the yield and efficiency of use of arable land when growing cereals based on these metrics.

Keywords: differential rent income II; differential land rent II; natural fertility of soils; potential fertility of soils; normative crop yield; normative costs; cereals; soil subtypes.

References

1. Avramchuk, B.O. (2018), "Creating of the economic-statistical model of dependenc of land rent from natural properties of soil", Zemleustrij, kadastr i monitoryngh zemelj, vol. 1, pp. 103—116.
2. Borovyk, P.M. (2007), "Areas of development of land taxation", Zbirnyk naukovykh pracj "Ekonomichni nauky". Serija "Oblik i finansy", vol. 4 (10), Ch.1, Lucjkyj DTU, Lucjk. pp. 25—29.
3. Budzjak, V.M. and Budzjak, O.S. (2009), "The priorities of rent policy development in agriculture", Ekonomika APK, vol.4, pp. 12—16.
4. Ghalushhak, M.M. (2008),"The generosities of the mechanism of forming land rent I and II", Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, vol. 18.2, pp. 162—170.
5. Ghudym, K.M. (2013), "Modern problems of land rent and pricing of land resources in the context of world integration", Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Ser. "Svitove ghospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny", vol. 5 (10/2), pp. 38—43.
6. Ghorlachuk, V.V. and Belinsjka, S.M. (2014), "Modernity and problems of land rent", Biznes-navighator, vol. 2 (34), pp. 231—240.
7. Ghryghorkiv, V.S., Bujak, L.M. and Ishhenko, S.V. (2015), Modeljuvannja ekonomichnoji dynamiky z urakhuvannjam rynku zemli siljsjkoghospodarsjkogho pryznachennja [Modeling of economic dynamics taking into account the agricultural land market], ChNU, Chernivci, Ukraine.
8. Hutorov, O.I. (2010), Problemy stalogho zemlekorystuvannja u siljsjkomu ghospodarstvi: teorija, metodologhija, praktyka [Problems of sustainable land use in agriculture: theory, methodology, practice], Kharkiv, Ukrainе.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Valuation", available at: zakon.rada.gov.ua/cdi-bin/laws/main.sdi?Nreg=1378-15 (Accessed 15 Sept 2019).
10. Lisovyi, M.V., Komarysta, A.V. and Solovianenko, N.A. (2008), "Productivity of the major types of soils of Ukraine", Visnyk KhNAU, vol. 2, pp. 12—14.
11. Messel-Veseliak, V.Ia. and Fedorov, M.M. (2002), "Improvement of the monetary valuation of agricultural land", Economyka APK, vol. 8, pp. 10—16.
12. Pasemko, Gh.P. (2013), "The problem of the distribution of land rents in modern economic theory", Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu imeni V.V. Dokuchajeva, vol. 4, pp. 46—56.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On the solidification of the national standard №. 2 "Real estate valuation"", available at: http://www.uvecon. in. ua/? mod=content&page=nb-8 (Accessed 15 Sept 2019).
14. Rikardo, D. (1995), Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo oblozheniya [The beginnings of political economy and taxation], Gospolitizdat, Moscow, Russia.
15. Solovianenko, N. (2014), "Land valuation in Ukraine: historical and methodological aspects", Zemlevporyadniy visnik, vol. 2, pp. С. 36—39.
16. Solovianenko, N. (2015), "Land rent in agriculture: methodological approaches to its definition", Zemlevporyadniy visnik, vol. 10, pp. 40—43.
17. Stupenj, M.Gh. (2003), Teoretychni osnovy derzhavnogho zemeljnogho kadastru [Theoretical foundations of the state land cadastre], Ljviv, Ukraine.
18. Fedorov, М.М.(2009), "Normative monetary valuation of land as a component of the regulatory policy mechanism of the state", Economyka APK, vol. 11, pp. 3—10.
19. Shuljgha, O.A. (2015), "Theoretical principles of the rent relations are in agriculture", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 26 (1), pp. 161—165.
20. Yarova, B.M. (2017) "Economic efficiency of using agricultural lands of state ownership in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine, Kiev, Ukraine.

№ 20 2019, стор. 11 - 18

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1614

Відомості про авторів

І. С. Смага

д. б. н., професор, професор кафедри землевпорядкування та кадастру,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Smaga

doctor of Biology, professor, professor of the department of land management and cadastre Chernivtsi National University named after Yuriy Fedjkovych, Chernivtsi

ORCID:

000-0002-9000-3832

Як цитувати статтю

Смага І. С. Формування диференціальної земельної ренти іі та рентного доходу іі за нормативів економічних показників вирощування зернових культур. Агросвіт. 2019. № 20. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.11

Smaga, I. (2019), “Formation of differential land rental rates іі and rent income іі by normative ekonomic indicators in the cultivation of cereals”, Agrosvit, vol. 20, pp. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.