EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
В. І. Лазаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.67

УДК: 339.1-34

В. І. Лазаренко

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Здійснено оцінку системи державного маркетингового інструментарію щодо розвитку органічного сектору сільського господарства в контексті впровадження концептуального підходу екологічного маркетингу та його механізмів та інструментів органами влади як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях та здійснено оцінку їхніх функцій і ефективності проведених ними заходів. Запропоновано систему щодо формування умов розвитку органічного сектору через призму екологічного маркетингу із урахуванням нормативно-правового та адміністративно-управлінського аспекту та чинників впливу попиту і пропозиції з боку споживача і урахуванням системи та типу його поведінки на ринку. Також, базуючись на описаній вище системі, запропоновано алгоритм інформаційної політики в рамках державного маркетингового інструментарію щодо підвищення обізнаності населення про наявність на ринку екологічно безпечних продуктів харчування та, відповідно, забезпечення покращення суспільного стану здоров'я по країні в цілому, забезпечення дотримання норм екологічної безпеки і підвищення конкурентоспроможності внутрішніх суб'єктів господарювання як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, а також створення позитивного іміджу у вітчизняній органічній галузі з поетапним впровадженням такої політики з урахуванням її теперішнього стану та внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на виробників та споживачів на ринках органічних продуктів харчування. Здійснено аналіз сильних та слабких сторін розвитку органічного сектору України на сучасному етапі шляхом використання методу експертних оцінок та надання цим оцінкам математичного та графічного вираження, розглянуто та оцінено можливості і загрози, що гальмують розвиток виробництва органічних продуктів харчування або здійснюють негативний вплив на нього. На основі цього аналізу визначено полігон співвідношення впливу кожної сторони на розвиток вітчизняної органічної галузі. Також на основі проведеного аналізу визначено проблемні аспекти діяльності суб'єктів господарювання в органічному сільському господарстві, визначено головні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: маркетинговий інструментарій; екологічний маркетинг; органічний сектор; сільське господарство; екологічно безпечна продукція.

Література

1. Писаренко С., Гладій М., Долішній М., Янків М. Регіональний менеджмент і моніторинг. Інститут регіональних досліджень. НАН України, Львів, 1998, 68 с.
2. Старостіна А.О., Мартов С.Є. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні. Маркетинг в Україні. 2004. № 3. С. 55—57.
3. Трегубов О.С. Теоретичні аспекти маркетингу території. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. T. 4. С. 128—131.
4. Щелкунов В., Бондаренко В., Каракай Ю., Грамотнєв В., Матвеев В. Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти. Київ: Наукова Думка, 2005. 176 с.
5. Anholt Simon. Competitive Identity: the new brand management for nations, cities and regions. London: Palgrave Macmillan. 2007. 134 p.
6. Langer Roy. Place images and place marketing [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7721/langer_place.pdf?sequence. 2001
7. C. Prahalad. The core competence of the corporation. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. № 3. P. 79—91.
8. Seppo K. Rainisto. Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in Northern Europe and United States. Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business. Doctoral Dissertations 2003/4. Helsinki: Monikko Oy, 2003, 271 p.

V. Lazarenko

ANALYSIS OF THE STATE MARKETING TOOLS FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC SECTOR OF ECONOMY

Summary

The system of state marketing instruments for the development of the organic sector of agriculture in the context of implementation of the conceptual approach of environmental marketing and its mechanisms and tools by the authorities at the national and local levels has been carried out, and their functions and the effectiveness of their activities have been evaluated. The system is proposed to formulate the conditions of organic sector development through the lens of environmental marketing, taking into account regulatory, administrative and managerial aspects and factors of consumer demand and supply and taking into account the system and its type of market behavior. Also, based on the system described above, the information algorithm of the state marketing tool for raising public awareness about the availability of environmentally safe foodstuffs and, accordingly, ensuring improvement of public health in the country as a whole, ensuring compliance with environmental safety standards, is proposed. and enhancing the competitiveness of domestic entities in both domestic and foreign markets, as well as creating a positive image in domestic organic industry with the gradual implementation of this policy, taking into account its current state and internal and external factors, which affect the producers and consumers in the markets of organic food. An analysis of the strengths and weaknesses of the organic sector of Ukraine at the current stage by using the method of expert evaluation and providing these assessments with mathematical and graphical expression, considered and evaluated the opportunities and threats that hinder the development of organic food production or have a negative impact on it. On the basis of this analysis the polygon of the influence of each side on the development of the domestic organic industry is determined. Also, on the basis of the conducted analysis, the problematic aspects of the activity of economic entities in organic agriculture are identified, the main problems are identified and the ways of their solution are suggested.

Keywords: marketing tools; environmental marketing; organic sector; agriculture; environmentally friendly products.

References

1. Pisarenko, S. Gladiy, M. Dolishniy, M. and Yankov, M. (1998), Rehionalnyy menedzhment i monitorynh. NAN Ukrayiny [Regional management and monitoring. NAS of Ukraine], Institute for Regional Studies, Lviv, Ukraine.
2. Starostina, A.O. and March, S.E. (2004), "Regional marketing: the essence and features of becoming in Ukraine", Marketing in Ukraine, vol. 3, pp. 55—57.
3. Tregubov, O.S. (2010), "Theoretical aspects of territory marketing", Bulletin of Khmelnitsky National University, vol.6, no. 4, pp. 128—131.
4. Shchelkunov, V. Bondarenko, V. Karakai, Y. Gramotnev, V. and Matveev, V. (2005), Marketynh rehioniv: investytsiyni aspekty [Marketing of regions: investment aspects], Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Anholt, S. (2007), Competitive Identity: the new brand management for nations, cities and regions, Palgrave Macmillan, London, UK.
6. Langer, R. (2012), "Place images and place marketing", available at: http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7721/langer_place.pdf?sequence (Accessed 30 Sept 2019).
7. Prahalad, C. (1990), "The core competence of the corporation", Harvard Business Review, vol. 68, no. 3, pp. 79—91.
8. Rainisto, S. (2003), "Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in Northern Europe and United States", Abstract of Ph.D. dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Helsinki, Finland.

№ 19 2019, стор. 67 - 76

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

В. І. Лазаренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

V. Lazarenko

postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8376-4668

Як цитувати статтю

Лазаренко В. І. Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки. Агросвіт. 2019. № 19. С. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.67

Lazarenko, V. (2019), “Analysis of the state marketing tools for development of organic sector of economy”, Agrosvit, vol. 19, pp. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.