EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. М. Горобець, Т. О. Миргородська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.31

УДК: 658: 635.07

Н. М. Горобець, Т. О. Миргородська

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто застосування певних діагностичних методів стратегічного аналізу та планування виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Доведено, що в сучасних кризових умовах господарювання процес формування системи ефективного функціонування аграрних підприємств передбачає використання нових підходів до оцінювання організаційно-економічних умов виробництва сільськогосподарської продукції, зміцнення конкурентних позицій агротоваровиробників, розробки збутової політики та кон'юнктури аграрного ринку в регіоні. Зроблено висновок про необхідність освоєння менеджерами агропідприємств стратегічних інструментів з метою розробки планів на підставі грунтовного аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Обгрунтовано доцільність розробки управлінських рішень агроменеджерами на підставі застосування інструментів стратегічного аналізу, а саме: SWOT-аналіз та SNW-аналіз. Запропоновано стратегічний підхід до процесу управління сільськогосподарськими підприємствами, що дає можливість своєчасно та якісно реагувати на зміни в середовищі їх функціонування, формувати конкурентні переваги, які в довгостроковому періоді забезпечать стабільну конкурентоспроможність та досягнення стратегічних цілей.

Ключові слова: управління; стратегія; стратегічні інструменти; стратегічний аналіз; SWOT-аналіз; SNW-аналіз; бізнес-процес; аграрні підприємства.

Література

1. Бєлко І.А. Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища / І.А. Бєлко // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014. — Вип. 9. Ч.1. — С. 73—77.
2. Горобець Н.М. Використання стратегічних інструментів менеджменту під час планування діяльності аграрних підприємств / Н.М. Горобець // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 3 (71). — Частина 1. — C. 185—192. Режим доступу: URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1621
3. Мармуль Л.О. Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств / Л.О. Мармуль // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — 2011. — Вип. 2. — Т. 1. — С. 152—156.
4. Трухан О.Л. Стратегічний аналіз у системі управління підприємствами [Електронний ресурс] / О.Л. Трухан // Вісник ЖДТУ (Економічні науки). — 2009. — № 1 (47). — Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/27.pdf
5. Хорт О.А. Інструментарій та етапи стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / О.А. Хорт. — Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010alyans/ek1_hort.php

N. Gorobets, T. Myrhorodska

STRATEGIC MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE SYSTEM FOR SALE OF THE AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

The article deals with the application of certain diagnostic methods of strategic analysis and planning of production and marketing activities of agricultural enterprises. Noted the main reasons for the ineffective implementation of strategies in the activity of enterprises. It is proved that in the current economic crisis, the process of forming a system of efficient functioning of agricultural enterprises involves the use of new approaches to the evaluation of organizational and economic conditions of agricultural production, strengthening the competitive position of agricultural producers, development of marketing policies and conditions of the agricultural market in the region. The conclusion is made about the necessity of development by the managers of agricultural enterprises of strategic tools for the development of plans on the basis of a thorough analysis of the influence of factors of the external and internal environment of the enterprise. It is noted that the use of strategic analysis tools in the study of the internal environment of the organization is aimed at identifying factors that shape long-term profitability and are under the direct control of the head of the enterprise. The expediency of development of management decisions by agrarian managers based on the use of strategic analysis tools such as SWOT analysis and SNW analysis is substantiated. It is established that SWOT analysis allows to systematize problematic situations, to better understand the structure of resources, to develop strategies. With the help of SNW analysis as a tool for assessing the potential of the enterprise, it is possible to estimate the resource, economic, production, marketing, management potential. It is established that such diagnostics of the internal environment reveals a number of system problems that exist in the object under study. A strategic approach to the process of managing agricultural enterprises is offered, which enables timely and qualitative reaction to changes in their environment, forming competitive advantages that will ensure stable competitiveness and achievement of strategic goals in the long term.

Keywords: management; strategу; strategic tools; strategic analysis; SWOT-analysis; SNW-analysis; business process; agricultural enterprises.

References

1. Bielko, I.A. (2014), "The strategy of development of agricultural enterprises in the conditions of uncertainty of the market environment", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 9, no. 1, pp. 73—77.
2. Horobets', N. M. (2019), "The use of strategic management tools in planning the activities of agricultural enterprises", Problems of systematic approach in the economy". [Online], Vol. 3 (71), vol. 1, pp. 185 — 192, available at: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1621 (Accessed September 29, 2019).
3. Marmul, L.O. (2011), "The role of strategic analysis in the management of production activities of agricultural enterprises", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2, no. 1, pp. 152—156.
4. Trukhan, O.L. (2009), "Strategic Analysis of Enterprise Management System", Visnyk ZhDTU (Ekonomichni nauky), [Online], no. 1 (47), available at: https://ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/27.pdf (Accessed September 29, 2019).
5. Khort, O.A. (2010), "Strategic analysis tools and stages", [Online], available at: http://www.confcontact.com/2010alyans/ek1_hort.php (Accessed September 29, 2019).

№ 19 2019, стор. 31 - 37

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1278

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and law

ORCID:

0000-0001-5032-2903


Т. О. Миргородська

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Myrhorodska

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6179-0489

Як цитувати статтю

Горобець Н. М., Миргородська Т. О. Застосування стратегічних інструментів під час управління бізнес-процесами аграрних підприємств. Агросвіт. 2019. № 19. С. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.31

Gorobets, N. and Myrhorodska, T. (2019), “Strategic management of business processes in the system for sale of the agricultural products”, Agrosvit, vol. 19, pp. 31–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.