EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ
Д. С. Файвішенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.23

УДК: 339.14:613.38

Д. С. Файвішенко

СВІТОВИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Анотація

Сьогодні в умовах насиченої конкуренції спостерігається високий потенціал зростання, підвищення популярності мінеральної води, простежується висока маркетингова активність гравців і перспективи збільшення виробничих потужностей лідерів ринку вітчизняного та світового масштабу. Актуальним стає аналіз, представлення комплексних досліджень, виокремлення основних продовольчих потреб та особливостей споживання мінеральної води, європейський досвід формування та розвитку світових брендів на ринку мінеральної води. Основними методами дослідження є принцип функціональності, гносеологічний аналіз (аналітичний, узагальнення, наукової абстракції, декомпозиції, логічний, порівняння), аналітичні дані маркетингового дослідження, принцип системності загального зв'язку та розвитку, який дозволив розкрити діалектику взаємозв'язку між методами та інструментами. Результати аналізу європейського досвіду формування та розвитку ринку мінеральної води дозволили виявити основні тенденції вподобань та особливостей споживання мінеральної води як на вітчизняному, так і на європейському ринку, виокремити основних експортерів та імпортерів на цьому ринку, простежити ймовірність появи нових брендів з новими функціональними можливостями. Перспективами подальшого дослідження є моніторинг вітчизняного ринку мінеральної води, аналіз бренд-стратегій, основні методи підвищення конкурентоспроможності бренду.

Ключові слова: бренд; позиціонування; маркетинг; маркетингові дослідження; ринок мінеральної води; світовий ринок; глобалізаційні процеси.

Література

1. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: монографія/ А.А. Мазаракі, І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва; за ред. А.А. Мазаракі. — К. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 194 с.
2. Гусаков В.Г. Комплекс основных мер по рыночному реформированию и устойчивому развитию агропромышленного комплекса Беларусии. Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т аграрной экономики НАНБ. Минск: 2003. 52 с.
3. Заїнчковський А.О., Кушніренко А.М. Розвиток інтеграційного простору на ринку мінеральної води. Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. 2011. № 41. URL: dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf?
4. Олексюк О.І. "Невагоме багатство" ринку мінерально-столових вод України. Маркетинг в Україні. 2009. № 2 (54). С. 17—23.
5. Пахтер Ю.О. Мінеральні води як важлива складова розвитку курортно-рекреаційної сфери. Наук. вісн. УжНУ. 2009. Серія "Економіка". Вип. 28. С. 45—48.
6. Пашнюк Л.О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://soskin.info/ userfiles/ file/2013/9-10_2012%20EX/Pashnyuk%5B1%5D.doc
7. Пілюшенко В.Л. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу / В.Л. Пілюшенко, І.О. Аракелова // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 4. — С. 133—142.
8. Обзор китайского рынка питьевой и минеральной воды. URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1096
9. Продажа французской минеральной воды Source Perrier в США. Выход на рынок США [Електронний ресурс]. — Режим доступу: //www.osvita-plaza.in.ua
10. Эркомаишвили Г.Г. Производство минеральных вод в Грузии и его потребительский рынок. Проблемы современной экономики. Евроазийский науч.-аналит. журн. 2003. № 2 (6).
11. The State of Food and Agriculture 2000 [Text]: монография / Food and Agriculture Organization of the United Nations; Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome: [s. n.], 2000. 331 p. (FAO Agriculture Series; N. 32). Библиогр. в конце ст. — ISSN 0081-4539. — ISBN 92-5-104400-7.
12. Импорт минеральной в Японию [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.jetro.go.jp/uzbekistan/info/ImportJapan/index.../ImportWater
13. Mineral Water, champion of the food industry [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sleever.com/trends/solution/mineral-water-champion-of-the-food-industry
14. Growth potential for global bottled water industry. http://www.foodbev.com/news/growth-potential-for-global-bottled-wate#. UuzPD9J3mAg
15. Nielsen-shopportunities-2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nielsen.com /ua/uk/events/2018/nielsen-shopportunities-2018.html
16. Інформационный дайджест "Аналитика и финансы" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pro-consulting.ua/pressroom/osobennosti-rynka-mineralnoj-vody-ukrainy
17. Ринок мінеральної води в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://maxrise-consulting.com/rynok-mineralnoj-vody-ukrainy/
18. The State of Food and Agriculture 2000 [Text]: монография / Food and Agriculture Organization of the United Nations; Food and Agricultural Organization of the United Nations. — Rome: [s. n.], 2000. — 331 p. — (FAO Agriculture Series; no.32). — Библиогр. в конце ст. — ISSN 0081-4539. — ISBN 92-5-104400-7
19. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/e_iovt/arh_iovt2017.htm
20. Мандрова Н., Бубнов В. Европейский рынок минеральной воды. URL: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kommersant/
21. Обзор китайского рынка питьевой и минеральной воды [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1096
22. Liz, Gaudianello і Leggera. Преміальна мінеральна вода [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://goodwine.ua/uk/wine-info-names_brands/5009-liz-gaudianello-i-leggera-premialna-mineralna-voda

D. Fayvishenko

WORLD MINERAL WATER MARKET

Summary

Today, in the conditions of intense competition, there is a high growth potential, increasing the popularity of mineral water, there is a high marketing activity of players and the prospects of increasing the production capacity of market leaders in the domestic and world scale. The analysis, presentation of complex researches, isolation of basic nutritional needs and peculiarities of mineral water consumption, European experience of formation and development of world brands in the market of mineral water becomes relevant.
The basic methods of research are the principle of functionality, epistemological analysis (analytical, generalization, scientific abstraction, decomposition, logical, comparison), analytical data of marketing research, the principle of systematic common communication and development, which allowed to reveal the dialectic of the interrelationship between the methods of the instrument.
Water consumption is the most important natural resource of Ukraine, the effective use of which not only allows to meet the primary needs of the population, but also to increase the export potential of the country, contributes to the formation of its positive image.
A separate niche that has long been said by analysts but has not yet received proper distribution in Ukraine is the niche of flavored mineral waters. This product is positioned on the one hand as a useful alternative to a sweet non-alcoholic beverage, but at the same time remains a segment of mineral water. This product, while adding to its value the functionality and novelty of the category — focuses primarily on the consumer, who is following the new trends of the market.
Undoubtedly, Ukraine is one of the leading European states for the extraction, bottling and sale of mineral waters and can rightly consider them to be a real wealth, which requires an economic attitude regarding its use, conservation and multiplication.
The results of the analysis of the European experience in the formation and development of the mineral water market have revealed the main trends in the preferences and characteristics of mineral water consumption both in the domestic and European markets, to identify the main exporters and importers in this market, to trace the likelihood of new brands with new functionalities.
The prospects for further research are the monitoring of the domestic mineral water market, the analysis of brand strategies, the main methods of increasing the brand's competitiveness.

Keywords: and; positioning; marketing; marketing research; global water market; food market. World market; globalization processes.

References

1. Mazaraki, A.A. Blank, I.O. Lihonenko, L.O. and Huliaieva, N.M. (2006), Vnutrishnia torhivlia v Ukraini: ekonomichni umovy efektyvnoho rozvytku [Domestic Trade in Ukraine: Economic Conditions for Effective Development], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
2. Gusakov, V.G. (2003), Kompleks osnovnyh mer po rynochnomu reformirovaniju i ustojchivomu razvitiju agropromyshlennogo kompleksa Belarusii [A set of basic measures for market reform and sustainable development of the agricultural sector of Belarus], Nac. akad. nauk Belarusi, In-t agrarnoj jekonomiki NANB, Minsk, Belarus.
3. Zainchkovs'kyj, A.O. and Kushnirenko, A.M. (2011), "Development of integration space in the market of mineral water", Nauk. pr. Nats. un-tu kharchovykh tekhnolohij, vol. 41, available at: dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf? (Accessed 15 Sept 2019).
4. Oleksiuk, O.I. (2009), ""Weightless wealth" of the mineral table water market of Ukraine", Marketynh v Ukraini, vol. 2 (54), pp. 17—23.
5. Pakhter, Yu.O. (2009), "Mineral water as an important component of the development of the resort and recreational sphere", Nauk. visn. UzhNU. 2009. Seriia "Ekonomika", vol. 28, vol. 45—48.
6. Pashniuk, L.O. (2013), "Food industry of Ukraine: state, tendencies and prospects of development", available at: http://soskin.info/userfiles/file/2013/9-10_2012%20EX/Pashnyuk%5B1%5D.doc (Accessed 15 Sept 2019).
7. Piliushenko, V.L. (2013), "Strategy for innovative management of the service sector based on a marketing approach", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 133—142.
8. Foodmarket (2019), "Overview of the Chinese drinking and mineral water market", available at: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1096 (Accessed 15 Sept 2019).
9. Osvita-plaza (2019), "Sale of French mineral water Source Perrier in the United States. Entering the US market", available at: www.osvita-plaza.in.ua (Accessed 15 Sept 2019).
10. Jerkomaishvili, G.G. (2003), "Production of mineral waters in Georgia and its consumer market", Problemy sovremennoj jekonomiki. Evroazijskij nauch.-analit. Zhurn, vol. 2 (6).
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2000), The State of Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
12. Jetro (2019), "Mineral imports to Japan", available at: http://www.jetro.go.jp/uzbekistan/info/ImportJapan/index.../ImportWater (Accessed 15 Sept 2019).
13. Sleever (2019), "Mineral Water, champion of the food industry", available at: http://www.sleever.com/trends/solution/mineral-water-champion-of-the-food-industry (Accessed 15 Sept 2019).
14. Bruce, B. (2013), "Growth potential for global bottled water industry", available at: http://www.foodbev.com/news/growth-potential-for-global-bottled-wate#.UuzPD9J3mAg (Accessed 15 Sept 2019).
15. Nielsen (2018), "Nielsen-shopportunities-2018", available at: http://www.nielsen.com/ua/uk/events/2018/nielsen-shopportunities-2018.html (Accessed 15 Sept 2019).
16. Pro Capital Group (2017), "Information Digest "Analytics and Finance"", available at: https://pro-consulting.ua/pressroom/osobennosti-rynka-mineralnoj-vody-ukrainy (Accessed 15 Sept 2019).
17. Maxrise Consulting (2017), "Mineral water market in Ukraine", available at: https://maxrise-consulting.com/rynok-mineralnoj-vody-ukrainy/ (Accessed 15 Sept 2019).
18. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2000), The State of Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
19. State Statistics Committee of Ukraine (2017), "Foreign trade in certain goods by countries of the world", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/e_iovt/arh_iovt2017.htm (Accessed 15 Sept 2019).
20. Mandrova, N. and Bubnov, V. (1994), "The European market for mineral water", available at: http://www.kommersant/ (Accessed 15 Sept 2019).
21. Kuz'mina, N. and Panina, E. (2007), "Overview of the Chinese drinking and mineral water market", available at: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1096 (Accessed 15 Sept 2019).
22. Good Wine (2015), "Liz, Gaudianello, and Leggera. Premium mineral water", available at: https://goodwine.ua/uk/wine-info-names_brands/5009-liz-gaudianello-i-leggera-premialna-mineralna-voda (Accessed 15 Sept 2019).

№ 19 2019, стор. 23 - 30

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1532

Відомості про авторів

Д. С. Файвішенко

к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами,Київський національний торговельно-економічний університет

D. Fayvishenko

PhD in Economics, Associate professor of Department journalism and advertising,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-7880-9801

Як цитувати статтю

Файвішенко Д. С. Світовий ринок мінеральної води. Агросвіт. 2019. № 19. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.23

Fayvishenko, D. (2019), “World mineral water market”, Agrosvit, vol. 19, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.