EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ
Б. В. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.12

УДК: 330.341.4:332.14

Б. В. Дергалюк

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті досліджено еволюцію теорій державного регулювання структурних зрушень в економіці. Серед еволюцій теорій державного регулювання структурних зрушень важливу роль відіграє меркантилістська теорія, відповідно до якої ключовими структурними елементами економіки є зовнішня торгівля як джерело накопичення багатства. Водночас регуляторні механізми держави були орієнтовані на його акумуляцію. Наступним етапом еволюції стала фізіократична теорія, якою передбачалося надання домінуючої ролі у структурі національного господарства сільському господарству. Так, були здійснені перші спроби формування більш повного уявлення про економічну природу взаємодій різних секторів економіки як цілісної системи. У рамках класичної парадигми було вперше сформульовано економічні закони та виділено фактори впливу на середовище функціонування та безпосередньо структуру національної економічної системи. В межах марксистської парадигми було грунтовно досліджено причинно-наслідкові зв'язки появи структурних перетворень у соціальних та відтворювальних пропорціях економіки. В рамках неокласичної парадигми порушувалися питання досягнення ринкової рівноваги і була розроблена відповідна теорія, якою визначалося, що ключова роль у збалансуванні ринкових структур належить ринковому механізму. Базовим положенням кейнсіанської парадигми було визнання необхідності здійснення регуляторного впливу держави на ключові структурні пропорції економіки. Кейнсіанці заклали теоретичну основу до появи проактивного підходу у формуванні державної політики щодо регулювання структурних трансформацій, яка базується на постійному моніторингу, контролю та цільовому спрямуванню змін пропорцій національної економіки.

Ключові слова: структурні зрушення; еволюція економічних теорій; державне регулювання структурних зрушень; еволюції теорій державного регулювання структурних зрушень.

Література

1. Бодров В.Г., Шепетько Р.І. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції. Міжнародна економічна політика. 2014. № 2. С. 78—98.
2. Бородін О.Д. Еволюція теоретичних основ державного регулювання економіки. Международный научный журнал. 2015. № 8. С. 96—100.
3. Прушківська Е.В. Еволюція концепцій структурування національної економіки. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 87—94.
4. Степаненко С.В. Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку. Теорія та практика державного управління. 2013. № 2. С. 193—200.
5. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон: Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
6. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монограф. / Т.Л. Желюк. Тернопіль, ТНЕУ, 2010. 511 с.

B. Dergaliuk

EVOLUTION OF STATE REGULATION THEORIES OF STRUCTURAL DISORDERS IN ECONOMY

Summary

This article explores the theories' evolution of structural changes state regulation in the economy. Among the theories of state regulation of structural shifts, the mercantilist theory plays an important role, according to which a key structural element of the economy is foreign trade as a source of wealth accumulation. At the same time, the regulatory mechanisms of the state focused on its accumulation. The next stage of evolution was the physiocratic theory, which provided for a dominant role in the structure of the national economy for agriculture, which was considered a source of wealth and stable development of the state. The first attempts were made to form a more complete picture of the economic nature of the interactions of different sectors of the economy as a coherent system. It was found that the transition to the classical paradigm was an important stage in the development of economic science, the founders of which developed a number of theories that provided practical recommendations for modifying the structure of the economy in accordance with the peculiarities of its production orientation. At the same time, within this paradigm, economic laws were first formulated and factors of influence on the environment of functioning and directly the structure of the national economic system were identified. Within the Marxist paradigm was thoroughly investigated causal relationship to structural reforms in social and economic proportions of reproduction. The question of achieving market equilibrium in the neoclassical paradigm was raised and the corresponding theory was developed, which determined that the key role in balancing market structures belongs to a market mechanism, which, according to the neoclassicists, based on competition and free market pricing, should ensure optimal allocation and developing an effective model for attracting economic resources. The basic point of the Keynesian paradigm was the recognition of the need to exert regulatory influence on the key structural proportions of the economy. Keynesians laid the theoretical foundation to the emergence of a proactive approach in policy on the regulation of structural transformations based on continuous monitoring, control and earmarking change the proportions of the national economy.

Keywords: structural changes; the evolution of economic theories; government regulation of structural changes; evolution theories of state regulation of structural changes.

References

1. Bodrov, V.H. And Shepet'ko, R.I. (2014), "Structural policy in the conditions of aggravation of international competition", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2, 78—98.
2. Borodin, O.D. (2015), "The evolution of theoretical foundations of state regulation of the economy", Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal, vol. 8, pp. 96—100.
3. Prushkivs'ka, E.V. (2013), "The evolution of concepts of structuring the national economy", Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 87—94.
4. Stepanenko, S.V. (2013), "Evolution of scientific views and choice of concepts of increasing the efficiency of state regulation of economic development processes", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 193—200.
5. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Prospects and domains of the development of the intellectual-innovative system of the regions of Ukraine], PP "Vishemirsky", Kherson, Ukraine.
6. Zheliuk, T.L. (2010), Upravlinnia dovhostrokovym rozvytkom natsional'noi ekonomiky: metodolohichni ta prykladni aspekty [Management of long-term development of the national economy: methodological and applied aspects: monograph], TNEU, Ternopil', Ukraine.

№ 19 2019, стор. 12 - 16

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

B. Dergaliuk

Candidate of economic sciences, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Еволюція теорій державного регулювання структурних зрушень в економіці. Агросвіт. 2019. № 19. С. 12–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.12

Dergaliuk, B. (2019), “Evolution of state regulation theories of structural disorders in economy”, Agrosvit, vol. 19, pp. 12–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.