EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ж. В. Гарбар, В. А. Гарбар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.3

УДК: 330.336.77:334.012.64

Ж. В. Гарбар, В. А. Гарбар

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті з'ясовано сутність та роль венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційних процесів. Узагальнено та систематизовано особливості венчурного фінансування інноваційної діяльності: зв'язок з інноваційної та науково-технічної діяльності, злиття в венчурному капіталі фінансової і людської складових, високий сукупний ризик у ході реалізації інноваційного проекту, довгостроковість, дробність фінансування. Розглянуто стадії життєвого циклу венчурних інвестицій, а саме: seed ("інкубаційний період"), start-up ("пускова" стадія розвитку фірми), early stage, infant/young firm (стадія "раннього розвитку підприємства"), expansion (стадія "розширення"), exit ("вихід"). Охарактеризовано основні методи фінансування інноваційних проектів у цілому і венчурних зокрема: самофінансування, боргове фінансування, часткове фінансування, бюджетне фінансування, змішане фінансування. Представлено оптимальну схему венчурного інвестування інноваційної діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану глобального венчурного ринку. Вказано, що найбільш привабливими для інвесторів можуть стати стартапи, що займаються штучним інтелектом, медичними технологіями, біотехнологіями та розвивають транспортні рішення. Окреслено проблемні аспекти та перспективи розвитку української венчурної індустрії. Доведено, що для запуску венчурної системи можуть бути використані механізми державно-приватного партнерства, а саме необхідною є переорієнтація держави з головного джерела фінансування венчурної діяльності до активатора розвитку венчурного інвестування через механізми державного фінансування та державної підтримки. З'ясовано, що розвиток венчурної системи має такі позитивні ефекти: соціальний — венчурні компанії-реципієнти венчурних інвестицій створюють попит на висококваліфікованих фахівців, виробляють продукти та послуги населенню, засновані на високих технологіях; бюджетний — підприємства, які отримали венчурні інвестиції, забезпечують надходження коштів до бюджету у вигляді податків і зборів у разі виходу на стійку прибутковість, що дає підставу розглядати венчурний капітал в якості особливого чинника інноваційного економічного зростання.

Ключові слова: венчурний капітал; венчурне фінансування; венчурне інвестування; інноваційна діяльність; венчурний ринок; венчурний фонд.

Література

1. Венчурне інвестування: про стартапи, блокчейн проекти та ІТ-сферу. URL: https://blog.lіga.net/user/pmoroz/artіcle/31422
2. Вдалий рік: $254 млрд та інші важливі цифри венчурного ринку. URL: https://іnvestory.news/vdalіj-rіk-254-mlrd-ta-іnshі-vazhlіvі-cіfrі-venchurnogo-rіnku/
3. Имаев В. Стартапы из Кремниевой долины привлекли $4 млрд за год. URL: https://іncrussіa.ru/news/startapy-іz-kremnіevojdolіny-prіvleklі-84-mlrd-za-god
4. Зберегти і примножити: як інвестувати в технології в Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/publіcatіons/2018/06/5/637372/
5. Казакова А.М. Венчурное инвестирование инновационных проектов: современные тенденции его развития на примере Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Вестник Евразийской науки. 2018. № 5. Т. 10. URL: https://esj.today/PDF/02ECVN518.pdf
6. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaіb.com.ua/
7. Пілявоз Т.М. Венчурне підприємництво як напрямок мобілізації ресурсів ефективної господарської діяльності та розвитку підприємств. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія / За заг. ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Герда, 2016. С. 319—328.
8. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурный капитал: зарубежный опыт и проблемы становления в Украине: монография. К.: КНЕУ, 2000. 172 с.
9. Сравнение экосистем венчурных инвестиций США, Европы, Азии и Украины. URL: https://іnventure.com.ua/analytіcs/artіcles/sravnenіe-ekosіstem-venchurnyh-іnvestіj-ssha-evropy-azіі-і-ukraіny
10. Шарохина С.В. Организационные формы функционирования венчурного капитала. Вестник Евразийской науки. 2018. № 3. Т. 10. URL: https://esj.today/PDF/01ECVN318.pdf

Zh. Harbar, V. Harbar

VENTURE CAPITAL IN THE CONTEXT OF INNOVATION FINANCING

Summary

The essence and role of venture capital as a source of financing of innovative processes are explained in the article. The features of venture financing of innovative activity are summarized and systematized: connection with innovative and scientific and technical activity, merger in venture capital of financial and human components, high aggregate risk during realization of innovative project, long-term, small financing. The stages of venture investment life cycle are considered, namely: seed ("incubation period"), start-up ("start-up" stage of company development), early stage, infant / young firm (stage of "early enterprise development"), expansion (stage "expansion"). exit. The main methods of financing innovative projects in general and venture are described in particular: self-financing, debt financing, partial financing, budget financing, mixed financing. The optimal scheme of venture investment of innovative activity is presented. The current state of the global venture market is analyzed. It is stated that startups dealing with artificial intelligence, medical technologies, biotechnology and developing transport solutions may become the most attractive for investors. Problem aspects and prospects of development of the Ukrainian venture industry are outlined. It is proved that mechanisms of public-private partnership can be used to start the venture system, namely, the reorientation of the state from the main source of financing of venture activity to the activator of development of venture investment through mechanisms of state financing and state support is necessary. It has been found out that the development of the venture system has the following positive effects: social — venture capital-backed venture capital companies create demand for highly qualified specialists, produce products and services to the population based on high technology; budgetary — enterprises that have received venture capital investments provide funds to the budget in the form of taxes and fees in case of reaching a sustainable profitability, which gives reason to consider venture capital as a special factor of innovative economic growth.

Keywords: venture capital; venture financing; venture capital investment; innovation activity; venture market; venture fund.

References

1. Moroz, P. (2018), "Venture Investing: Startups, Blockchain Projects and IT", available at: https://blog.lіga.net/user/pmoroz/artіcle/31422 (Accessed 2 October 2019).
2. Investory News (2019), "Good year: $254 billion and other important figures in the venture market", available at: https://іnvestory.news/vdalіj-rіk-254-mlrd-ta-іnshі-vazhlіvі-cіfrі-venchurnogo-rіnku/ (Accessed 2 October 2019).
3. Іmaev, V. (2018), "Silicon Valley startups raised $4 billion a year", available at: https://іncrussіa.ru/news/startapy-іz-kremnіevojdolіny-prіvleklі-84-mlrd-za-godhttps://www.epravda.com.ua/publіcatіons/2018/06/5/637372/ (Accessed 2 October 2019).
4. Novak, N. (2018), "Save and Multiply: How to Invest in Technology in Ukraine", available at: https://www.epravda.com.ua/publіcatіons/2018/06/5/637372/ (Accessed 2 October 2019).
5. Kazakova, A.M. (2018), "Venture investment of innovative projects: current trends of its development on the example of the Russian Federation and the United States of America", Vestnіk Evrazіjskoj naukі, vol. 5, no. 10, available at: https://esj.today/PDF/02ECVN518.pdf (Accessed 2 October 2019).
6. Official site of the Ukrainian Investment Business Association (2019), available at: http://www.uaіb.com.ua/ (Accessed 2 October 2019).
7. Piliavoz, T.M. (2016), "Venture entrepreneurship as a direction of mobilization of resources of effective economic activity and development of enterprises", Ekonomichni, finansovo-oblikovi ta pravovi problemy diial'nosti pidpryiemstv [Economic, financial, accounting and legal problems of activity of enterprises], Herda, Dnipro, Ukraine, рр. 319—328.
8. Poruchnіk, A.M. and Antonyuk, L.L. (2000), Venchurnyj kapital: zarubezhnyj opyt i problemy stanovlenija v Ukraine [Venture capital: foreign experience and problems of formation in Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. InVenture (2019), "Comparison of ecosystems of venture investments in the USA, Europe, Asia and Ukraine", available at: https://іnventure.com.ua/analytіcs/artіcles/sravnenіe-ekosіstem-venchurnyh-іnvestіj-ssha-evropy-azіі-і-ukraіny (Accessed 2 October 2019).
10. Sharohіna, S.V. (2018), "Organizational forms of venture capital functioning", Vestnіk Evrazіjskoj naukі, vol. 3, no. 10, available at: https://esj.today/PDF/01ECVN318.pdf (Accessed 2 October 2019).

№ 19 2019, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2019-10-22

Кількість переглядів: 1912

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-4750-3361


В. А. Гарбар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин,Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

V. Harbar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-5351-7228

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності. Агросвіт. 2019. № 19. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.3

Harbar, Zh. and Harbar, V. (2019), “Venture capital in the context of innovation financing”, Agrosvit, vol. 19, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.19.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.