EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ
О. В. Хандогіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.72

УДК: 332.1:628.4

О. В. Хандогіна

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Проаналізовано проблеми, що постають перед територіальними громадами на первинному рівні адміністративно-територіального устрою в сфері поводження з побутовими відходами. Розглянуто процес створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) з акцентом на розвиток інфраструктури в сфері поводження з побутовими відходами, наведено опис характерних особливостей, що обумовлюють розвиток системи поводження з відходами на локальному рівні. Проаналізовано основні технічні, економічні, соціальні, екологічні, організаційні аспекти, що забезпечують створення та функціонування комплексної системи управління відходами. Розглянуто основні елементи системи управління відходами в Україні: збирання, транспортування, перероблення, захоронення тощо. Досліджено просторове розміщення об'єктів поводження з побутовим відходами на Харківщині. Наголошено на важливості міжмуніципального та міжрегіонального співробітництва для організації належного поводження з відходами на місцевому рівні.

Ключові слова: тверді побутові відходи; управління відходами; регіональний розвиток; об'єкти поводження з відходами; еколого-економічний розвиток.

Література

1. Панухник О.В. Сучасні підходи до управління розвитком низових територіальних соціально-економічних систем України. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія / відп. ред. О.В. Панухник. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2016. С. 68—82. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21288/2/SSEP_2016_Panukhnik_O_V-Suchasni_pidkhody_do_68-82.pdf (дата звернення: 23.07.2019).
2. Монастирський Г.Л. Європейський вимір нового адміністративно-територіального устрою України. Прикладна економіка — від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 27 жовт. 2017 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. С. 54—58. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24366 (дата звернення: 23.07.2019).
3. Маркіна І.А., Прилипко І.О., Свириденко С.І. Соціально-економічний розвиток об'єднаних територіальних громад як складова інноваційного потенціалу. Економіка та управління національним господарством. 2014. Вип. 24. С. 50—53. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3041/1/bses_2017_24_11.pdf (дата звернення: 23.07.2019).
4. Горобець О.В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні. Економіка. Управління. Інновації. Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_16 (дата звернення: 23.07.2019).
5. Іщенко В.А. Дорожня карта впровадження оптимального сценарію поводження з ТПВ у малих містах України. Вісник ЛДУ БЖД. 2014. № 9. С. 137—142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_9_19 (дата звернення: 23.07.2019).
6. Перспективи розвитку місцевих ініціатив у сфері раціонального та безпечного поводження з ТПВ / Ю.С. Голік та ін. Збірник наукових статей "ІІІ-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю". Вінниця. 2011. Том. 2. С. 672—675.
7. Аніщенко Л.Я., Пісня Л.А., Свердлов Б.С., Барміна І.В. Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 2015. Вип. 37. С. 127—134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2015_37_13 (дата звернення: 23.07.2019)
8. Тітенко Г.В., Широкоступ С. М. Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1—2. С. 136—142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltd_2017_1-2_17 (дата звернення: 20.07.2019).
9. Кривенко С.В. Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект. Управління розвитком. 2015. № 2 (180). С. 12—18.
10. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2015—2018 рр. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: веб-сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory (дата звернення: 20.07.2019).
11. Municipal waste statistics. Eurostat: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation (дата звернення: 23.07.2019).
12. Бондаренко І.В., Кутняшенко О.І. Оцінка ефективності формування технічного забезпечення систем поводження з відходами в умовах малих населених пунктів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип 6 (113). С. 103—114. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.6.103-114.
13. Інформація щодо впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: веб-сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-3/ (дата звернення: 20.07.2019).
14. Об'єднання громад. Децентралізація: веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/gromada (дата звернення: 23.07.2019).
15. Інтерактивна мапа. Міністерство екології та природних ресурсів України: веб-сайт. URL: https://ecomapa.gov.ua/?layer=license (дата звернення: 23.07.2019).

O. Khandogina

FEATURES OF ORGANIZATION OF SOLID HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT SYSTEM AT THE LOCAL LEVEL

Summary

The development of modern infrastructure for providing comfortable and safe environment is of great concern nowadays especially taking into account the processes of decentralization on the local levels. One of the problem to be urgently solved is household waste management which must be considered on regional and local level. The annual amount of waste generation in Ukraine is around 200 kg per capita, which is less than in European countries. Nevertheless, the vast majority of household waste is collected without sorting and separation and then sent to landfills and dumps.
The problems faced by the territorial communities at the primary level of the administrative-territorial structure in the field of household waste management were analyzed in the paper. The process of integrated territorial communities' creation with emphasis on the development of infrastructure in the field of municipal waste management was considered. The characteristics that cause the development of waste management system at the local level were described. The following peculiarities have a significant effect on municipal solid waste management performance at rural territories: unpredictable amount of waste, low population density, spatial dispersion of population, small amount of waste in settlements, etc.
The basic technical, economic, social, environmental, organizational aspects providing the creation and operation of a comprehensive waste management system were analyzed. The following most common in our country components of waste management system were described: collection and transportation, sorting, treatment and recycling, landfilling, unauthorized dumps monitoring Spatial location of municipal waste management facilities in Kharkiv region was researched.
The incompleteness of waste generation and recycling accounting, the lack of cooperation with the processing industry are the barriers for comprehensive development of the field in question. The importance of inter-municipal and inter-regional cooperation for the organization of appropriate waste management at the local level was emphasized.

Keywords: solid household waste; waste management; regional development; waste management facilities; ecological and economic development.

References

1. Panukhnyk, O.V. (2016), "Modern approaches to the management of the of grassroots territorial socio-economic systems of Ukraine development", [Suchasni sotsial'no-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system], Ternopil': FOP Osadtsa Yu.V. P. 68—82, available at: URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21288/2/SSEP_2016_Panukhnik_O_V-Suchasni_pidkhody_do_68-82.pdf (Accessed: 23 July 2019).
2. Monastyrs'kyj, H.L. (2017), "European dimension of the new administrative and territorial structure of Ukraine", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of International scientific and practical conference]Prykladna ekonomika — vid teorii do praktyky [Applied economics — from theory to practice], Ternopil': FOP Osadtsa Yu.V. P. 54—58, available at: URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24366 (Accessed: 23 July 2019).
3. Markina, I. A. Prylypko, I.O. Svyrydenko, S.I. (2014), "Social-economic development of the joint territorial community as a component of the innovative potential", National Economy Management and Economics, [Online], vol. 24, p. 50—53, available at: URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3041/1/bses_2017_24_11.pdf (Accessed: 23 July 2019).
4. Gorobec, О. V. (2013), "Areas of improvement management waste management in Ukraine", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, [Online], vol. 1, available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_16 (Accessed: 23 July 2019).
5. Ishchenko, V. (2014), "Implementation roadmap of optimal script of solid waste treatment in small cities of Ukraine", Visnyk LDU BZhD, [Online], vol. 9, p. 137—142, available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_9_19 (Accessed: 23 July 2019).
6. Holik, Yu.S. et al. (2011), "Prospects for the development of local initiatives in the area of the rational and safe MSW management" Zbirnyk naukovykh statej "III-ho Vseukrains'koho z'izdu ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu, vol. 2, p. 672—675.
7. Anischenko, L. Yа. Pisnya, L. A. Sverdlov, B. S. Barmina, I. V. (2015), "Features of development schemes disposal of small towns" The problems of environmental protection and ecological safety, [Online], vol. 37, p. 127—134, available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2015_37_13 (Accessed: 23 July 2019).
8. Titenko, A.V. Shyrokostup, S.M. (2017), "Approaches to the solution of solid waste disposal in the system of ecological management of territories", Man and the environment. Problems of neo-ecology, [Online], vol. 1—2, p. 136—142, available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltd_2017_1-2_17 (Accessed: 20 July 2019).
9. Kryvenko, S.V. (2015), "Issues of improving the system for administration of the solid waste treatment sphere: the regional aspect", Development Management, vol. 2 (180), p. 12—18.
10. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2018). "State of domestic waste management sphere in Ukraine for 2013—2017", available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory (Accessed: 20 July 2019).
11. Eurostat (2019), "Municipal waste statistics", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation (Accessed: 23 July 2019).
12. Bondarenko, I.V. Kutniashenko, O.I. (2018), "Assessment of waste management system facilities efficiency in the conditions of small settlements" Scientific journal "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University", vol. 6 (113), p. 103—114. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.6.103-114.
13. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2019), "Information on the implementation of modern methods and technologies in the field of household waste management", available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-3/ (Accessed: 20 July 2019).
14. Decentralization (2019), "Uniting communities", available at: https://decentralization.gov.ua/gromada (Accessed: 23 July 2019).
15. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2019), "Interactive map", available at: https://ecomapa.gov.ua/?layer=license (Accessed: 23 July 2019).

№ 18 2019, стор. 72 - 82

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1519

Відомості про авторів

О. В. Хандогіна

старший викладач кафедри інженерної екології міст,Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

O. Khandogina

Senior Lecturer of Environmental Engineering and Management Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1100-5267

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.