EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
А. В. Чорнобай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.68

УДК: 331.2

А. В. Чорнобай

ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано рівень оплати праці у нашій державі. Установлено, що оплата праці є винагородою, котра обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник чи уповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану ним роботу. Визначено, що оплата праці є однією з найважливіших складових частин політики доходів населення. Досліджено ваговий внесок вчених-економістів стосовно питання оплати праці і встановлено, що проблема оплати праці лишається невирішеною. Обгрунтовано, що підвищення рівня оплати праці буде спонукати робітників краще, якісніше та більше виконувати роботу за одиницю робочого часу. Визначено, для щоб рівень оплати праці був більшим, то необхідно прийняти заходи для подолання корупції в державних органах влади. Виявлено, що Україна знаходиться на першому місці по рівню корупції серед країн Європи. Досліджено, що оплата праці виконує низку важливих функцій як для підприємства, так і для робітника. Необхідно застосувати досвід європейських, азіатських та американських країн із розвинутою економікою це допоможе вирішити низку важливих питань щодо оплати праці. Визначено, що функціонування економіки держави у сучасних умовах неможливе без належного стимулювання робітників. Встановлено, що система оплати праці в Україні не відповідає вимогам соціально орієнтованої економіки. Розглянуто та обгрунтовано шляхи удосконалення системи оплати праці у теперішніх умовах господарювання. Аргументовано, що підвищення заробітної плати є потужним стимулом для всебічного розвитку державної економіки, завдяки котрому можна розраховувати на зростання внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, створення нових робочих місць і загальне поліпшення життя населення.

Ключові слова: оплата праці; заробітна плата; витрати на оплату праці; система оплати праці; держава.

Література

1. Ведерников М.Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників: підручник / М.Д. Ведерников. — Хмельницький: Евріка, 2015. — 288 с. — С. 123.
2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Гетьман О.О., Шаповал В.М. — [2-ге видання]. — К.: Центр учбової літератури, 2017. — 488 с. — С. 377.
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — К.: Знання, 2014. — 390 с. — С. 254.
4. Економіка сільського господарства: навч. посіб. / За ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори. — К: Каравела, 2013. — 280 с. — С. 92.
5. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Н.І. Єсінова. — К.: Кондор, 2013. — 432 с. — С. 211.
6. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г.Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2015. — 148 с. — С. 71.
7. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. / О.С. Іванілов. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 728 с. — С. 432.
8. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є.В. Мних. — К: КНТЕУ, 2011. — 514 с. — С. 395.
9. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посіб. / С.В. Мочерний. — К.: Знання-Прес, 2016. — 687 с. — С. 419.
10. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / С.Ф. Покропивний. — К.: КНЕУ, 2014. — 528 с. — С. 263.

A. Chornobai

WAGES AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS OF THE INCOME POLICY

Summary

The level of remuneration in our country is analyzed. It is established that wages are remuneration, calculated in monetary terms, which according to the employment contract the owner or the body authorized by him pays the worker for the work performed by him. It is determined that wages are one of the most important components of the population income policy. The weight of scientific economists concerning the issue of remuneration is investigated and it is established that the problem of remuneration remains unresolved. It is substantiated that raising the level of remuneration will encourage workers to better, better and more work per unit of working time. It is determined that in order for the level of wages to be higher, it is necessary to take measures to overcome corruption in the state authorities. It is revealed that Ukraine is in the first place in terms of corruption among European countries. It was investigated that wages carry out a number of important functions both for the enterprise and for the worker. It is necessary to apply the experience of European, Asian and American advanced economies to help solve a number of important issues regarding pay. It is determined that functioning of the state economy in modern conditions is impossible without proper stimulation of workers. It has been established that the system of remuneration in Ukraine does not meet the requirements of a socially oriented economy. The ways of improvement of the system of remuneration in the present conditions of management are considered and substantiated. It was investigated that wage increases are a powerful stimulus for the comprehensive development of the state economy, which can be expected on the growth of domestic demand, the rise of national production, the creation of new jobs and the overall improvement of the lives of the population.
It is determined that in order to remedy the situation with regard to the issue of wages, it is necessary to take effective measures, that is, to revise the level of social standards at the state level. It is proved that the study of the organization of remuneration is extremely relevant in light of the economic conditions in which the company operates. The research-theoretical principles of labor remuneration at the enterprise are researched.

Keywords: labor remuneration; wages; labor costs; wage system; state.

References

1. Vedernykov, M.D. (2015), Rynkovyy mekhanizm rehulyuvannya oplaty pratsi robitnykiv: pidruchnyk [Market mechanism for labor remuneration regulation: a textbook], Evrika, Khmelnytskyi, Ukraine.
2. Getman, O.O. (2017), Ekonomika pidpryyemstva: Navchal'nyy posibnyk [Business Economics: Textbook], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Grishnova, O.A. (2014), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny: pidruchnyk [Economics of Labor and Social-Labor Relations: Textbook], Znannya, Kyiv, Ukraine.
4. Zbars'kyj, V.K. and Matsybora, V.I. (2013), Ekonomika sil's'koho hospodarstva: Navchal'nyy posibnyk [Economics of Agriculture: Textbook], Karavela, Kyiv, Ukraine.
5. Yesinova, N.I. (2013), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny: navchal'nyy posibnyk [Labor Economics and Socio-Labor Relations: Textbook], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Zavinovska, G.T. (2015), Ekonomika pratsi: navchal'nyy posibnyk [Labor Economics: Textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Ivanilov, O.S. (2014), Ekonomika pidpryyemstva: pidruchnyk [Business Economics: Textbook], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Mnykh, Ye.V. (2011), Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva: pidruchnyk [Economic analysis of enterprise activity: textbook], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
9. Mochernyy, S.V. (2016), Politychna ekonomiya: navchal'nyy posibnyk [Political Economy: Textbook], Znannya-Pres, Kyiv, Ukraine.
10. Pokropyvnyy, S.F. (2014), Ekonomika pidpryyemstva: pidruchnyk [Business Economics: Textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 18 2019, стор. 68 - 71

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1314

Відомості про авторів

А. В. Чорнобай

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Chornobai

Postgraduate Student at the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8953-0387

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.