EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, В. Ю. Горілей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.63

УДК: 658.8:338.24

Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, В. Ю. Горілей

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто характеристику системи маркетингового менеджменту підприємства. Проаналізовано визначення поняття "управління маркетинговою діяльністю". Визначено фактори, що впливають на формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто стратегічно орієнтованого, управління маркетингом у підприємстві. Розкрито етапи формування системи маркетингового менеджменту підприємства. Зазначено, що системний підхід до управління маркетингом підприємства передбачає використання маркетингових інструментів у процесі управління. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства. Встановлено, що система управління маркетингом підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи маркетингового менеджменту утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Наведено основні напрями формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. Визначено ринкові можливості для підвищення конкурентоспроможності системи маркетингового менеджменту підприємства. Обгрунтовано, що підвищення ефективності діяльності підприємства є основою маркетингового потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку. Запропоновано етапи здійснення маркетингового управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингового менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно використовувати маркетингові інструменти у діяльності, що пов'язано із зростанням конкуренції на ринку.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент; система управління; конкурентоспроможність підприємства; маркетингові інструменти; ефективність.

Література

1. Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / Л.В. Балабанова. — Донецьк: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2008. — 551 с.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. — К.: КНЕУ, 2000. — 100 с.
3. Гірченко Т.Д. Маркетинг: навч. посіб. / Т.Д. Гірченко. — Київ: ІНКОС, 2007. — 255 с.
4. Комарницький І.М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / [за ред. д. е. н. І.М. Комарницького]. — Львів: Апріорі, 2007. — 1032 с.
5. Мосійчук І.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні / І.В. Мосійчук. — 2017. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/25081
6. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / В.П. Пелішенко. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 200 с.
7. Старостіна А.О. Маркетинг: навч. посіб. / А.О. Старостіна. — 2003. — 436 с.

L. Shulha, І. Tereshchenko, V. Horilei

SYSTEM OF MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Summary

The article describes the characteristics of the enterprise marketing management system. The definition of the concept of "marketing management" is analyzed. The factors influencing the formation of the enterprise marketing management system are determined. The necessity of introducing leading-edge, strategically oriented, marketing management in the enterprise is proved. The stages of formation of enterprise marketing management system are revealed. It is noted that a systematic approach to enterprise marketing management involves the use of marketing tools in the management process. The basic elements of the enterprise marketing management system are investigated. It is found that the enterprise marketing management system reflects a multifunctional system of interconnected elements that form a whole. It is proved that the structure of the marketing management system is formed by the elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. The basic directions of formation of the system of management of marketing activity of the enterprise are given. The market opportunities for increasing the competitiveness of the enterprise marketing management system have been determined. It is substantiated that increasing the efficiency of the enterprise activity is the basis of marketing potential, which affects its competitiveness and determines the directions of further development. The stages of realization of marketing management of activity of the enterprise are offered. The result of the application of the methodology is the formation of strategic recommendations for improving the marketing management system of the enterprise, which will increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business executives need to use marketing tools in activities that are associated with increased market competition.

Keywords: marketing management; management system; enterprise competitiveness; marketing tools; efficiency.

References

1. Balabanova, L. (2008), Stratehichnyj marketynh [Strategic marketing], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
2. Vojchak, A. V. (2000), Marketynhovyj menedzhment [Marketing management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Hirchenko, T. D. (2007), Marketynh [Marketing], INKOS, Kyiv, Ukraine.
4. Komarnitsky, I. M. (2007), Marketynhovyj menedzhment [Marketing management], APRIORI, Lviv, Ukraine.
5. Mosiychuk, I. V. (2017), "Features of management of marketing activity of enterprises in Ukraine", available at: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/25081 (Accessed 05 Sept 2019).
6. Pelishenko, V. P. (2003), Marketynhovyy menedzhment [Marketing Management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Starostina, A. O. (2003) Marketynh [Marketing], Znannia&Pres, Kyiv, Ukraine.

№ 18 2019, стор. 63 - 67

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 2352

Відомості про авторів

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-9320-7566


І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


В. Ю. Горілей

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

V. Horilei

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-7078-2747

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.