EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ТИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ
Н. Г. Здирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.51

УДК: 658.7

Н. Г. Здирко

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ТИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ

Анотація

Однією із форм співробітництва між державою та суб'єктами господарювання є відносини у сфері публічних закупівель, чим забезпечуються потреби державних підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах. Здійснення публічних закупівель передбачає певні процедури та механізми, що визначені в Законом України "Про публічні закупівлі" та низкою підзаконних документів (Положень, Порядків, Інструкцій). Мета статті полягає у визначенні чітких процедур у сфері публічних закупівель у відповідності до їх видів, а також обгрунтуванні основних етапів, періодів та алгоритмів проведення закупівель за бюджетні кошти. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу та синтезу, табличний та графічний методи дослідження тощо. Визначено, що існують два типи публічних закупівель: допорогові та надпорогові закупівлі. Встановлено основний склад та наповненість документів, що надаються ініціатором закупівель, а також опис технічних вимог до предмета закупівлі під час "допорогів". Наведено алгоритм проведення допорогових закупівель та порядок договірного процесу. Визначено, що надпорогові закупівлі відбуваються з використанням однієї з трьох тендерних процедур: відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі. Детально розглянуто кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники відкритих торгів. Визначено основні етапи проведення відкритих торгів, а також процедури та дії замовників та учасників на кожному з етапів. Дано характеристику причинам відхилення тендерних пропозицій та відміни торгів. Встановлено відмінності в процедурах "українських торгів" та "європейських торгів". Детально розглянуто процедури та особливості проведення конкурентного діалогу на кожному з законодавчо-визначених етапів. Визначено відмінні риси переговорної процедури від двох інших процедур (відкритих торгів і конкурентного діалогу), а також підстави для її проведення. Розглянуто особливості та порядок проведення переговорної процедури згідно з чинним законодавством та здійснено порівняння із законодавчими вимогами, що втратили чинність. Узагальнено основні критерії та процедури, що притаманні кожному з типів публічних закупівель.

Ключові слова: публічні закупівлі; допорогові закупівлі; надпорогові закупівлі; процедури; відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура; тендер.

Література

1. Порядок організації проведення допорогових закупівель у разі використання електронної системи закупівель, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 19.06.2017 № 892. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0892731-17
2. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року №922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
3. Клименко Є. Відкриті торги: правила та умови. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008917
4. Конкурентний діалог. Центр знань про публічні закупівлі. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-konkurentniy-dialog
5. Переговорна процедура закупівлі. Центр знань про публічні закупівлі. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-konkurentniy-dialog
6. Переговорна процедура закупівлі: етапи проведення. URL: http://garantcenter.com.ua/peregovorna-protsedura-zakupivli-etapi-provedennya/?lang=ua
7. Типи закупівель та визначення порогів. URL: https://education.zakupki.prom.ua/tipi-zakupivel-ta-viznach/
8. Олефір А.О. Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_1_7
9. Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2018. № 5 (33). С. 7—24.

N. Zdyrko

PUBLIC PROCUREMENT: TYPES AND IMPLEMENTATION PROCEDURES

Summary

One of the forms of cooperation between the state and economic entities are the relations in the sphere of public procurement, which provide for the needs of state enterprises, institutions and organizations in goods, works, and services. Public procurement involves certain procedures and mechanisms, which are defined in the Law of Ukraine "On Public Procurement" and a number of by-laws (Regulations, Procedures, Instructions). The purpose of the article is to define clear procedures in the field of public procurement in accordance with their types, as well as to justify the main stages, periods and algorithms of procurement for budgetary funds. Methods of analysis and synthesis, tabular and graphical methods of research are used to achieve this objective. It has been determined that there are two types of public procurement: pre-threshold and over-threshold procurement. The main composition and content of documents provided by the procurement initiator, as well as the description of technical requirements for the subject matter of the procurement during the "pre-threshold" have been established. The algorithm of "over-threshold" procurement and the procedure of the contract process are given. It has been determined that "over-threshold" procurement takes place using one of three tender procedures: open bidding, competitive dialogue and negotiation procedure of procurement. The qualification requirements that open bidders must meet are discussed in detail. The main stages of open bidding are defined, as well as the procedures and actions of customers and participants at each stage. This description describes the reasons for the rejection of tenders and cancellation of tenders. Differences in the procedures of "Ukrainian trades" and "European trades" have been established. Procedures and peculiarities of conducting competitive dialogue at each of the legislative stages are discussed in detail. The distinctive features of the negotiation procedure from the other two procedures (open bidding and competitive dialogue) are defined, as well as the grounds for its holding. The peculiarities and procedure of the negotiation process in accordance with the current legislation are considered and the comparison with the invalid legislative requirements is made. The main criteria and procedures specific to each type of public procurement are summarized.

Keywords: public procurement; pre-threshold procurement; over-threshold procurement; procedures; open bidding; competitive dialogue; negotiated procedure; tender.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade (2017), "Procedure for the Organization of Pre-Threshold Procurement using the Electronic Procurement System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0892731-17 (Accessed 05 Sept 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On public procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (Accessed 05 Sept 2019).
3. Klymenko, Ye. (2016), "Open Bidding: Terms and Conditions", available at: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008917 (Accessed 05 Sept 2019).Vidkryti torhy: pravyla ta umovy []/ Retrieved from: [in Ukrainian]
4. Prozorro (2019), "Competitive dialogue. Public Procurement Knowledge Center", available at: https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-konkurentniy-dialog (Accessed 05 Sept 2019).
5. Prozorro (2019), "Negotiated procurement procedure. Public Procurement Knowledge Center", available at: https://infobox.prozorro.org/articles/procedura-konkurentniy-dialog (Accessed 05 Sept 2019).
6. Garant (2017), "Negotiation procedure of procurement: stages of carrying out", available at: http://garantcenter.com.ua/peregovorna-protsedura-zakupivli-etapi-provedennya/?lang=ua (Accessed 05 Sept 2019).
7. zakupki.education (2019), "Types of procurement and thresholding", available at: https://education.zakupki.prom.ua/tipi-zakupivel-ta-viznach/ (Accessed 05 Sept 2019).
8. Olefir, A. O. (2017), "Problems of public procurement through the prism of European experience", Teoriia i praktyka pravoznavstva - Theory and Practice of Law, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_1_7 (Accessed 05 Sept 2019).
9. Zdyrko, N. H. and Shevchuk, O.D. (2018), "State financial control in Ukraine: the modern state and prospects of development]", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky: vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, vol. 5 (33), pp. 7—24.

№ 18 2019, стор. 51 - 62

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 3135

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5968-3502

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.