EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
К. В. Наконечна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.44

УДК: 33.2964

К. В. Наконечна

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

У статті надано визначення поняттю структури сільськогого господарства, структурних змін у сільськогосподарському виробництві, оцінки структурних змін у сільськогосподарському виробництві. Надано підходи і систему показників методики оцінки структурних змін у сільськогосподарському виробництві. Зазначено про те, що їх необхідно застосовувати їх комплексно і вивчати всі структурні зрізи аграрного сектора економіки. Надано формули для часткових показників, як-от: маса структурної зміни, відносний показник структурної зміни, індекс структурних змін, швидкість структурної зміни, інтенсивність структурної зміни, направленість структурної зміни. Охарактеризовано узагальнюючі показники: коефіцієнт загальної маси структурної зміни, квадратичний коефіцієнт "абсолютних" структурних змін, лінійний коефіцієнт "абсолютних" структурних змін, квадратичний коефіцієнт відносних структурних змін, та показники, що характеризують ефективність структури.

Ключові слова: структура сільського господарства; структурні зміни сільськогосподарського виробництва; оцінка структурних змін сільськогосподарського виробництва; часткові показники; узагальнюючі показники

Література

1. Borodina O., Yarovyj V. (2017). "European practice of regulation of land relation threatens and chalanges".Yevropejska praktyka regulyuvannya zemelnyh vidnosyn zagrozy ta vyklyky. Dzerkalo tyzhnya, vol. 28. pp. 43.
2. Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Павленко М.М. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. — Науковий вісник Полісся. — 2017. — № 4 (12). Ч. 1. — 22—27.
3. Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. Особливості структурних змін в економіці України. — К.: Економіка АПК. — № 9. — 2018. — С. 56—62.
4. Вдовенко Н.М., Наконечна К.В., Cамсонова В.В. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. — Науковий вісник Полісся. — №3 (11). — С. 165—169.
5. Кваша С.М., Витвицька О.Д., Наконечна К.В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва: монографія. — Київ: Видавничий центр НВДЦ "Аграрна економіка", 2009. — 224 с.
6. Lysenko V., Koval V., Nakonechna K., Kalian D. (2017). "Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment", Information and Telecommunication Sciences, vol. 2, pp. 38—43.
7. Lysenko V., Reshetyk V., Nakonechnaya K.. Energy effective control systems with complex biotechnical objects. Machinery and energetics. Kyiv, Ukraine, 2018. Vol. 9, №3, 271, pp. 25—33.
8. Наконечна К.В. Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію. Біоресурси і природокористування. Том 6. № 5—6. 2014. Ст. 146—150.
9. Наконечна К.В., Листопад В.В. Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи", КНЕУ, квітень 2017 р., С. 122—127.
10. Наконеча К.В. Кваша С.М. Прикладна економіка: навчальний посібник. — 2017. В: Національний університет біоресурсів і природокористування України. 400 с.
11. Наконеча К.В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів в Україні. Вісник аграрної науки. ВЦ НУБіП України. № 247. 2016. С. 237—244.
12. Наконеча К.В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні. 2016. Науковий вісник НУБіП України. № 246. С. 325—333.
13. Оліфіренко А.І., Наконечна К.В. Експорт зернових: аналіз результатів 2017/2018 маркетингового року та перспективи у 2018/2019. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з ЄС: збірник тез 4-ї секції 72-ї науково-практичної студентської конференції "Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України". — К.: НУБіП України, 2018. — 229 с.
14. Наконечна К.В. Еволюція теоретичних поглядів на регіональні галузеві зміни й зрушення. 2015. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Том 1. Номер 211. С. 136—140.
15. Шмидт Ю.И. Методика оценки эффективности структуры и структурных сдвигов в аграрном секторе экономики. Экономика и предпринимательство. № 3. 2015 г. С. 483—486.

K. Nakonechna

METHODOLOGY FOR DETERMINING STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The task of the article is to provide a comprehensive methodological approach to the assessment of structural changes in agricultural production for the assessment of agricultural structure, the assessment of changes in size of farms, their specialization and placement in different territories, tracking changes in typical agricultural structures.
The article defines the concept of agricultural structure, structural changes in agricultural production, assessment of structural changes in agricultural production. Approaches and a system of indicators of methods of estimation of structural changes in agricultural production are given.
It is stated that they need to be applied in a comprehensive way and to study all structural sections of the agrarian sector of the economy. Formulas for partial indicators are given, such as: mass of structural change, relative index of structural change, index of structural changes, speed of structural change, intensity of structural change, directionality of structural change.
Generalized indicators are characterized: the coefficient of the total mass of structural change, the quadratic coefficient of "absolute" structural changes, the linear coefficient of "absolute" structural changes, the quadratic coefficient of relative structural changes, and the indicators characterizing the efficiency of the structure. The effectiveness of structural changes establishes the correspondence of structural changes in the structure of agriculture and other indicators.
Using the proposed methodology will allow to determine changes in the share and proportions of the agricultural structure.
The results of the evaluation of the effectiveness of the structure and structural changes according to the proposed methodology can be used to solve specific practical problems of agricultural management bodies in substantiating the transformation processes in the branches of agriculture, which can be reflected in targeted economic programs; further deepening of scientific researches of the theory and methodology of estimation of structural shifts in agriculture.

Keywords: agricultural structure; structural changes in agricultural production; assessment of structural changes in agricultural production; partial indicators; general indicators

References

1. Borodina, O. and Yarovyj, V.(2017), "European practice of regulation of land relation threatens and chalanges", Dzerkalo tyzhnya, Vol. 28. pp. 43.
2. Vdovenko, N. M. Nakonechna, K. V. and Pavlenko М. М. (2017), "Methodical component of the performance of state support producers mechanism", Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 4 (12), pp. 22—27.
3. Vdovenko N. M. and Nakonechna K. V. (2018), " Features of structural changes in the economy of Ukraine", Ekonomika APK, Vol. 9, pp. 165—169.
4. Vdovenko, N. M. Nakonechna, K. V. and Samsonova, V. V.(2017), "Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy", Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 3 (11), pp. 165—169.
5. Kwasha, S.M. Vytvyzka, O.D. and Nakonechna, K.V. (2008), Mehanizm derghavnoyj pidtrymky silskogos-podarskogo vyrobnyztva [The mechanism of state support of agricultural production], Agrarna ekonomika, Kyiv, Ukraine.
6. Lysenko, V. Koval, V. Nakonechna, K. and Kalian, D. (2017), "Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment", Information and Telecommunication Sciences, Vol. 2, pp. 38—43.
7 Lysenko, V. Reshetyk, V. and Nakonechnaya, K. (2018), "Energy effective control systems with complex biotechnical objects", Machinery and energetics, Vol. 9, no.3, pp. 25—33.
8. Nakonechna, K.V. (2014), "Analysis of impact' of factors of agricultural production's increasing on its organization", Bioresursy i pryrodokorystuvannya, Vol. 6, pp. 146—150.
9. Nakonechna, K.V. and Lystopad, V.V. (2017), "Development of urbanization processes in the regions of Ukraine", Zbirka dopovidej na IV Mizhnarodnij naukovo-praktychniy konferentsii [Conference Proceedings of the IV International scientific-practical conference], Kyiv National economic university, Kyiv, Ukraine, pp. 122—127.
10. Nakonechna, K.V. (2017), Prykladna ekonomila. Navchalnyj posibnyk [Applied Economics. Tutorial.]. National University of Life and Science, Kyiv, Ukraine.
11. Nakonechna, K.V.(2016), "Conduct of national regional policy in the direction of convergence of regions in Ukraine". Naukovyj visnyk NUBiP Ukraini, Vol. 247, pp. 237—244.
12. Nakonechna, K.V.(2016), "Features of the national structure of the economy and implementation of the national structural policy in Ukraine". Naukovy visnyk NUBiP Ukrainy, vol. 246, pp. 325—333.
13. Olifirenko, A.I. and Nakonechna, K.V. (2018), "Export of grain: analysis of 2017/2018 marketing year and prospects in 2018/2019", Zbirka dopovidej na 72 naukovo-praktychniy studentskij konferenziji [Conference Proceedings of the 72 scientifically-practical Student's Сonference], National university of Life and Science, Kyiv, Ukraine.
14. Nakonechna, K.V. (2015), "Evolution of theoretical approaches on the regional industrial changes", Naukovyj visnyk NUBiP Ukrajiny, Vol. 2011, pp. 136—140.
15. Shmidt, Ju.I. (2015), "Methodology of assessment of structure effectiveness and structural changes in agrarian sector of economy", Ekonomika I predprinimatelstvo, vol. 3, pp. 483—486.

№ 18 2019, стор. 44 - 50

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1350

Відомості про авторів

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

K. Nakonechna

PhD in Economics, associated professor, Department of Gloal econome, National University of life and sciences

ORCID:

0000-0002-1537-7201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.