EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
А. С. Полторак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.29

УДК: 336.1-049.5(477):339.9

А. С. Полторак

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Основними завданнями дослідження є: розроблення методичного підходу до оцінки стану фінансової безпеки регіону в умовах глобалізаційних процесів; формування системи індикаторів стану фінансової безпеки регіонів; доведення гіпотези, що відібрані показники стану фінансової безпеки регіонів України можуть бути використані як базові у процесі оперативного аналізу. Запропоновано методичний підхід до моніторингу стану фінансової безпеки регіонів, який, на відміну від нині застосовуваних, дозволяє оперативно визначати стан фінансової безпеки областей України, виокремлювати специфічні для певного регіону загрози та резерви для подальшого застосування цієї інформації у процесі зміцнення стану фінансової безпеки певного регіону. Загальна схема аналізу стану фінансової безпеки регіонів України складається з семи послідовних етапів, серед яких: декомпозиція складової "фінансова безпека регіону" на підсистеми; формування переліку індикаторів; нормування індикаторів у підсистемах фінансової безпеки регіону; визначення показників вагомості для кожного з індикаторів; узагальнення показників у комплексні індикатори стану фінансової безпеки регіону в розрізі підсистем та ранжування областей відповідно до отриманих значень; визначення інтегрального показника стану фінансової безпеки за регіонами та кластеризація областей відповідно до отриманих значень; порівняння стану фінансової безпеки регіонів відповідно до розрахованих даних інтегрального показника стану фінансової безпеки, виділення специфічних проблемних аспектів та можливостей певного регіону. Сформовано перелік кількісних індикаторів у підсистемах фінансової безпеки регіону, що є взаємопов'язаними зі станом фінансової безпеки. Такі індикатори сигналізують про рівень загроз, характеризуються високою чутливістю до зміни економічної ситуації в регіоні, та, відповідно, можуть застосовуватись у процесі прийняття управлінських рішень у сфері фінансової політики. На основі поліноміального алгоритму екстраполяції параметрів стохастичних систем математично доведено гіпотезу, що сукупність саме цих показників може характеризувати стан фінансової безпеки регіону та сигналізувати про специфічні проблеми і можливості в регіоні. Розраховані значення стану фінансової безпеки України за відібраними індикаторами, відрізняються від емпіричних значень стану фінансової безпеки несуттєво (середній рівень похибки становить 0,01%), що обгрунтовує твердження щодо точності прогнозів, розроблених за допомогою сформованої моделі.

Ключові слова: безпека; фінансова безпека; економічна безпека; фінансова система; фінансова безпека регіонів.

Література

1. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Sirenko N., Poltorak A., Baryshevska I., Atamaniuk V. Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. II. pp. 302—315.
2. Korol I., Poltorak A. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (2018). No. 1. pp. 235—241. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241
3. Sirenko N., Baryshevskaya I., Poltorak A., Shyshpanova N. State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2. no. 25 (2018). pp. 157—164. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136489
4. Атаманюк И.П. Полиномиальный алгоритм оптимальной экстраполяции параметров стохастических систем. Управляющие системы и машины. 2002. № 1. С. 16—19.
5. Атаманюк И.П., Сиренко Н.Н., Барышевская И.В. Информационная технология управления сельскохозяйственным предприятием на основе прогнозирования его экономического состояния. Восточно-европейский журнал передових технологий. 2012. № 6/4 (60). С. 68—74.
6. Виклюк М.І. Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485 (дата звернення: 05.09.2019).
7. Внукова Н.М., Погосова М.Ю. Фінансова безпека регіонів у контексті транскордонного співробітництва. Системи обробки інформації. 2010. Вип. 3. С. 105—106.
8. Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. ВД "Інжек". 2006. 240 с.
9. Губарєва І.О. Формування економічної безпеки України: монографія. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2015. 448 с.
10. Дикань В.В., Александрова О.Ю. Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 18—25.
11. Матвійчук В.І., Нешко Р.М. Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави. Финансы, учет, банки. 2017. Вип. 1. С. 125—134.
12. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2016. 90 с.
13. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2016 р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2017. 89 с.
14. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2017 р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2018. 89 с.
15. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2019. 89 с.
16. Полторак А.С. Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері. Modern economics, 2018. № 10. С. 89—96. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V10(2018)-15
17. Полторак А.С., Тусова Н.О. Напрями удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України. Економічний форум. 2018. № 2. С. 224—330.
18. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 05.09.2019).
19. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку: наказ Державного комітету статистики україни № 114 від 15.04.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0114202-03 (дата звернення: 05.09.2019).
20. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — 2013. — Режим доступу: https://goo.gl/JE1TQc.
21. Синиця С.М., Бринзей Б.С. Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2014. Вип. X. С. 48—53.
22. Юрків Н. Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки. Фінанси України. 2011. №12. С. 99—110.
23. Яремко Л.А., Полякова Ю.В. Формування безпечного інноваційного розвитку та забезпечення інноваційної безпеки регіону. Портал про інвестиції. URL: http://investycii.org (дата звернення: 05.09.2019).

A. Poltorak

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINIAN REGIONS

Summary

The main objectives of the study are: to develop a methodological approach to assessing the financial security of the region in the context of globalization processes; formation of a system of indicators of the state of financial security of regions; the hypothesis that the selected indicators of financial security of the regions of Ukraine can be used as baseline in the process of operational analysis. A methodological approach to the monitoring of the financial security of the regions is proposed, which, unlike the current ones, allows to determine the financial security of the Ukrainian regions promptly, to identify region-specific threats and reserves for further use of this information in the process of strengthening the financial security of a particular region. The general scheme of analysis of the financial security of the regions of Ukraine consists of seven consecutive stages, including: decomposition of the component "financial security of the region" into subsystems; formation of the list of indicators; normalization of indicators in the financial security subsystems of the region; determining the weighting indicators for each indicator; generalization of indicators into comprehensive indicators of the financial security of the region in terms of subsystems and ranking of regions according to the values obtained; determination of the integral index of financial security status by regions and clustering of regions according to the values obtained; comparing the financial security of the regions in accordance with the calculated data of the integrated financial security indicator, highlighting specific problematic aspects and capabilities of a particular region. The list of quantitative indicators in the financial security subsystems of the region, which are interrelated with the state of financial security, has been formed. These indicators signal the level of threats, are highly sensitive to changes in the economic situation in the region, and can therefore be used in decision-making processes in the area of financial policy. Based on the polynomial algorithm for extrapolation of stochastic systems parameters, it is mathematically hypothesized that the set of these indicators can characterize the financial security of the region and signal specific problems and opportunities in the region. The calculated values of the state of financial security of Ukraine according to the selected indicators, differ from the empirical values of the state of financial security is insignificant (the average level of error is 0.01%), which substantiates the assertion about the accuracy of the forecasts formed using the formed model.

Keywords: security; financial security; economic security; financial system; financial security of the regions.

References

1. Atamanyuk, I. Kondratenko, Y. Shebanin, V. Sirenko, N. Poltorak, A. Baryshevska, I. and Atamaniuk, V. (2019), "Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence", CEUR Workshop Proceedings, vol. II, pp. 302—315.
2. Korol, I. and Poltorak, A. (2018), "Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4(2018), no. 1, pp. 235—241, available at: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241 (Accessed 05 September 2019).
3. Sirenko, N. Baryshevskaya, I. Poltorak, A. and Shyshpanova, N. (2018), "State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no. 25 (2018), pp. 157—164, available at: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136489 (Accessed 05 September 2019).
4. Atamanyuk, I. P. (2002), "Polynomial algorithm for optimal extrapolation of the parameters of stochastic systems", Upravlyayushchiye sistemy i mashiny, vol. 1, pp. 16—19.
5. Atamanyuk, I. P. Sirenko, N. N. and Baryshevskaya, I. V. (2012), "Information technology for managing an agricultural enterprise based on forecasting its economic condition", vol. 6/4 (60), pp. 68—74.
6. Vyklyuk, M. I. (2012), "Structure of financial security of the region and characterization of its components", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485 (Accessed 05 September 2019).
7. Vnukova, N. M. and Pohosova, M. YU. (2010), "Financial security of regions in the context of cross-border cooperation", Systemy obrobky informatsiyi, vol. 3, pp. 105—106.
8. Heyets, V. M. Kyzym, M. O. Klebanova, T. S. and Chernyak, O. I. (2006), Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryyemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise], VD "Inzhek" , Kharkiv, Ukraine.
9. Hubaryeva, I. O. (2015). Formuvannya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Formation of economic security of Ukraine]. VD "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
10. Dykan, V. V. and Aleksandrova, O. Yu. (2017), "Mechanism of ensuring the economic security of the region: essence, components, directions of action", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 58, pp. 18—25.
11. Matviychuk, V. I. and Neshko, R. M. (2017), "Financial security of the region as an integral element of financial security of the state", Fynansy, uchet, banky, vol. 1, pp. 125—134.
12. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services (2016), Monitorynh sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2015 r. [Monitoring of socio-economic development of regions for 2015], Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services, Kyiv, Ukraine.
13. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services (2017), Monitorynh sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2015 r. [Monitoring of socio-economic development of regions for 2016], Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services, Kyiv, Ukraine.
14. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services (2018), Monitorynh sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2015 r. [Monitoring of socio-economic development of regions for 2017], Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services, Kyiv, Ukraine.
15. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services (2019), Monitorynh sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2015 r. [Monitoring of socio-economic development of regions for 2018], Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services, Kyiv, Ukraine.
16. Poltorak, A. (2018), "Architectonics effects of globalization in the financial sector", Modern economics, vol. 10(2018), pp. 89—96, available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V10(2018)-15 (Accessed 05 September 2019).
17. Poltorak, A.S. and Tusova, N.O. (2018), "Directions of improvement of methodical tools for assessing the state of financial security of Ukraine", Ekonomichnyj forum, vol. 2, pp. 224—330.
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State Regional Development Strategy for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 05 September 2019).
19. State Statistics Committee of Ukraine (2003), Order "On approval of the Methodology for calculating integrated regional economic development indices", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0114202-03 (Accessed 05 September 2019).
20. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://goo.gl/JE1TQc (Accessed 05 September 2019).
21. Yurkiv, N. Y. (2011), "Regional factors of financial security of the real sector of economy", Finansy Ukrayiny, vol.12, pp. 99—110.
22. Yaremko, L. A. and Polyakova, Yu. V. (2017), "Formation of safe innovation development and maintenance of innovative security of the region", available at: http://investycii.org (Accessed 05 September 2019).

№ 18 2019, стор. 29 - 36

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1932

Відомості про авторів

А. С. Полторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. Poltorak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ORCID:

0000-0002-9752-9431

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.