EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. В. Дудкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.62

УДК: 338.2

Т. В. Дудкіна

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено сучасний стан сільськогосподарського виробництва та значення фінансового планування для ефективної роботи аграрних товаровиробників. Метою дослідження є пошук напрямів модернізації фінансового планування сільськогосподарських підприємств. На основі проведеного аналізу основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств та структури виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського господарства в підприємствах обгрунтовано необхідність модернізації фінансового планування. Під час розробки фінансового плану потрібно визначити, при якому рівні продажу досягається самоокупність, тобто межа окупності і у результаті планування потрібно отримати відповідь скільки потрібно реалізувати продукції, якої саме та по яких цінах, щоб виручка окупила витрати. Констатовано, що модернізація фінансового планування сільськогосподарських підприємств може відбуватися за рахунок використання елементів короткострокового та довгострокового прогнозування. Відзначено, що більшість бізнес-планів містять: фінансові прогнози, стратегію маркетингу і продажів, інформація про управлінську команду. Фінансові прогнози повинні показати, що відбудеться з вашим бізнесом у фінансовому відношенні, коли ви реалізуєте новий план. Фінансові прогнози повинні включати прогноз грошових потоків і прогнозований звіт про прибутки і збитки. Однією із передумов успішної діяльності вітчизняних товаровиробників у майбутньому є збалансоване планування господарської діяльності. Наразі лише за наявності ресурсної бази не можна отримувати значні прибутки та бути рентабельним. Для кожного товаровиробника важливо мати певні стратегічні розрахунки щодо своєї діяльності та стану власного підприємства загалом. Доведено, що фінансові показники життєво важливі для управління будь-яким підприємством, але вони можуть бути набагато корисніше для товаровиробників, якщо інформація переведена в управлінські облікові записи. Вибір конкретного методу залежить від специфіки діяльності підприємства, його розміру та цілей, які планується досягнути у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Доведено, що модернізація фінансового планування сільськогосподарських підприємств може відбуватися за рахунок використання елементів короткострокового та довгострокового прогнозування.

Ключові слова: фінансове планування; сільськогосподарські підприємства; ефективність; конкурентоспроможність; витрати; рентабельність.

Література

1. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти: монографія / Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М.З. Згуровський. — К.: НТУУ "КПІ". 2012. 312 c.
2. Бобровська О. Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 1. С. 54—61.
3. Барановський О.І., Герасименко Л.В., Користін О.Є. Економічна безпека: навч. посіб. / За заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. 368 с.
4. Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №3. С. 93—98.
5. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 37—45.
6. Гришова І.Ю., Федоркін Д.В. Концептуальний підхід щодо державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 161—167. URL: https://instzak.com/index.php/journal/ article/view/53
7. Гришова І.Ю., Гнатьєва Т.М. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 3. С. 32—40.
8. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання: монографія. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2014. 280 с.
9. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ в. М.; СПб; К.: Вільямс, 200. 270 с.
10. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України: монографія / В.Ю. Худолей, Р.В. Тульчинський, А.В. Гречко. — Херсон: Видво: ФОП Вишемірський В.С., 2019. — 112 с.
11. Держстат України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
12. Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні. Інвестиції: практика і досвід. 2018. №1. С. 104—107.
13. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [моногр.] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. — Харків: ІНЖЕК, 2008. — 352 с.
14. Погорелов Н.И., Кругляк Е.С. Мотивация персонала в условиях кризисна Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Стратегічні пріоритети. 2009. № 36. C. 3—7.
15. Козаченко Г.В. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. Луганськ: Еталон, 2010. 282 с.
16. Dankevych V., Dankevych Y., Pyvovar P. (2018). Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40. No. 3: 307—319.
17. Kopylenko O., Gryshova I., Diachenko O. (2018). Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy. In: Strielkowski, W. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68.

T. Dudkina

FIELDS OF MODERNIZATION OF FINANCIAL PLANNING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The current state of agricultural production and the importance of financial planning for the efficient operation of agricultural producers are studied. The objective of the study is to find ways to modernize the financial planning of agricultural enterprises. The need to modernize financial planning is substantiated on the basis of the analysis of the main indicators of agricultural enterprises and the structure of the production cost of agricultural products (works, services). When developing a financial plan, you need to determine at what level of sales self-repayment is achieved, that is, the payback limit; and as a result of planning you need to get an answer how much products you need to sell, which ones and at what prices for revenue to cover costs. It has been stated that the modernization of financial planning of agricultural enterprises can occur due to the use of short- and long-term forecasting elements. It is noted that most business plans contain: financial forecasts, marketing and sales strategy, information about the management team. Financial forecasts should show what will happen to your business financially when you are implementing a new plan. Financial forecasts should include a cash flow and an income statement forecast. One of the prerequisites for successful activity of domestic producers in the future is balanced planning of economic activity. These days, only with the availability of a resource base, you cannot earn significant profits and be profitable. It is important for each manufacturer to have some strategic calculations regarding their business and the condition of their enterprise as a whole. It has been proven that financial performance is vital to managing any business, but it can be much more beneficial for merchants if the information is translated into management accounts. The choice of a particular method depends on the specifics of the enterprise, its size and goals that are planned to be achieved in a short and long term. It has been proved that the modernization of financial planning of agricultural enterprises can be implemented through the use of short— and long-term forecasting elements.

Keywords: financial planning; agricultural enterprises; efficiency; competitiveness; costs; profitability.

References

1. Zghurovs'kyj, M.Z. (2012), Analiz staloho rozvytku: hlobal'nyj i rehional'nyj konteksty. [Analysis of Sustainable Development: Global and Regional Contexts], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
2. Bobrovs'ka, O. (2017), "Formation and reproduction of the potential of sustainable development of the region's territories", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 54—61.
3. Baranovs'kyj, O.I. Herasymenko, L.V. and Korystin, O.Ye. (2010), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Alerta, Kyiv, Ukraine.
4. Halyts'kyj, O.M. Livins'kyj, A.I. and Diachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agrarian production in Ukrane", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93—98.
5. Hnylyts'ka, L. (2013), "Theoretical and methodological tools for forming a system for ensuring the economic security of the enterprise", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp. 37—45.
6. Hryshova, I.Yu. and Fedorkin, D.V. (2017), "Conceptual approach to state management of ecological safety of agrarian production", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 161—167, available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/ view/53 (Accessed 20 June 2019).
7. Hryshova, I.Yu. and Hnat'ieva, T.M. (2016), "Risk management in the context of crisis management strategy", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, no. 3, pp. 32—40.
8. Honchar, V.V. (2014), "Efficiency of motivation of innovative activity of personnel of machine-building enterprise", Upravlinnia systemoiu stratehichnykh zmin v diial'nosti pidpryiemstv: problemy formuvannia, rozvytku ta vykorystannia [Management of the system of strategic changes in the activity of enterprises: problems of formation, development and use], DVNZ "PDTU", Mariupol, Ukraine.
9. Druker, P.F. (2004), Zadachi menedzhmenta v ХХІ v. [Tasks of management in the XXI century.], Vіl'jams, Moscow, Russia.
10. Khudolej, V.Yu. Tul'chyns'kyj, R.V. and Hrechko, A.V. (2019), Detsentralizatsiia iak peredumova modernizatsijnykh zmin staloho rozvytku rehioniv Ukrainy [Decentralization as a prerequisite for the modernization of sustainable development of Ukrainian regions], PP Vyshemyrs'kyj V.S., Kherson, Ukraine.
11. State Statistics Service of Ukraine (2017), ukrstat.gov.ua available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 June 2019).
12. Diachenko, O.P. (2018), "Main directions and stages of the state policy of counteraction to the development of the shadow economy in Ukraine", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 1, pp. 104—107.
13. Ivanov, Yu.B. Orlov, P.A. and Ivanov, O.Yu. (2008), Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development], INZHEK, Kharkiv, Ukraine
14. Pogorelov, N.I. and Krugljak, E.S. (2009), "Motivation of staff in a crisis", Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Stratehichni priorytety, vol. 36, pp. 3—7.
15. Kozachenko, H.V. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise], Etalon, Luhansk, Ukraine.
16. Dankevych, V. Dankevych, Y. Pyvovar, P. (2018) Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40. No. 3: 307—319.
17. Kopylenko, O. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2018), "Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy", Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68.

№ 17 2019, стор. 62 - 69

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 875

Відомості про авторів

Т. В. Дудкіна

аспірант кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

T. Dudkina

postgraduate student in the department of oconomics and social-labour relationship,University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0003-0034-8624

Як цитувати статтю

Дудкіна Т. В. Напрями модернізації фінансового планування сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 17. С. 62–69. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.62

Dudkina, T. (2019), “Fields of modernization of financial planning of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 17, pp. 62–69. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.