EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ БІОЕКОНОМІКИ
В. М. Бутенко, В. В. Байдала, А. М. Забара

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.29

УДК: 338.242.4; УДК 338:662.763.3:339.9

В. М. Бутенко, В. В. Байдала, А. М. Забара

ВИКОРИСТАННЯ НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ БІОЕКОНОМІКИ

Анотація

Головне завдання для світової економіки в довгостроковій перспективі — перехід до моделі ресурсо- та енергозберігаючої економіки, заснованої головним чином на використанні поновлюваних ресурсів, пріоритетами якої є цінність і якість людського життя, а також збереження навколишнього середовища. Такою моделлю є біоекономіка, що базується на парадигмах виробництва, яке пов'язане з біологічними процесами, використовує відновлювані природні ресурси, вимагає мінімальних витрат енергії і не забруднює навколишнє середовище. Зусилля, спрямовані на розвиток біоекономіки, водночас сприяють досягненню цілей сталого розвитку. У якості одного із інструментів стимулювання розвитку біоекономіки автори пропонують використовувати некомерційний маркетинг. У фокусі уваги застосування некомерційного маркетингу знаходиться підтримка та заміна тих ринкових складових, що не спроможні самостійно забезпечити процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням біотехнологічної продукції. Безпосередньо некомерційний маркетинг розвитку біоекономіки авторами трактується як сфера соціальної взаємодії, що включає в себе цілеспрямовану діяльність різних суб'єктів (організацій, установ, окремих осіб), котрі не мають за мету одержання прибутку. Головною задачею некомерційного маркетингу є досягнення необхідних результатів шляхом задоволення потреб конкретної цільової аудиторії на основі дотримання основних маркетингових принципів за рахунок використання специфічних маркетингових інструментів.
Інструменти некомерційного маркетингу використовуються для визначення ключових потреб та інтересів цільових сегментів, які пов'язані з біоекономікою. Зокрема для органів влади всіх рівнів це є підвищення рівня довіри та рейтингу, для населення — зростання якості життя та добробуту, для бізнесу — зростання ефективності діяльності, для науково-дослідної сфери — стабілізація та подальший розвиток. Після того, за допомогою інструментів некомерційного маркетингу визначаються основні шляхи та способи задоволення потреб цільових аудиторій. Такими інструментами є засоби масової інформації, системи суспільних комунікацій, видання профільної літератури, зв'язки з громадськістю, проведення рекламних заходів, особистих зустрічей спеціалістів з цільовими аудиторіями тощо. За допомогою некомерційного маркетингу також покращується імідж біотехнологічної продукції. Розроблення та впровадження концепції некомерційного маркетингу розвитку біоекономіки позитивно впливає на процес імплементації останньої.

Ключові слова: біоекономіка; біотехнологічна продукція; некомерційний маркетинг; імідж біотехнологічної продукції; цільові сегменти; сталий розвиток.

Література

1. Андреев С.Н. Мельниченко Л.Н. Основы некоммерческого маркетинга. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 256 с.
2. Байдала В.В., Бутенко В.М. Створення позитивного іміджу біотехнологічної продукції засобами некомерційного маркетингу. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія "Економічні науки". 2013. №5. С.115—120.
3. Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика: [монографія]. Тернопіль: Астон, 2015. 284 с.
4. Бутенко В.М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. №1(88). С. 19—29.
5. Бутенко В.М. Стратегічні засади та інституційне забезпечення розвитку біоекономіки в Україні: [монографія]. К., 2018. 520 с.
6. Дубровка О.В. Маркетинг в державному управлінні вищою освітою України. Вісник УАДУ. 2003. №4. С. 386—391.
7. Kozlovskyi S., Baidala V., Tkachuk O., Kozyrska T. (2018). Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine. Montenegrin Journal of Economics, 14 (4), 175—190. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12 Retrieved from http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf
8. Максименюк М.Ю. Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 67. С.182—190. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_67_182.pdf
9. Олійник В. В. Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/3_31_2017/upravl/%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
10. Решетников А. В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. М.: Финансы и статистика, 1998. 336 с.
11. Романенко К.М. Сутність та проблеми становлення державного маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 7. С. 71—78.
12. Ромат Є.В. Маркетинг у державному управлінні. Маркетинг в Україні. 2003. №4. С. 32—35.
13. Ромат Є.В. Маркетингова концепція та її використання у сфері державного управління: методологічний аспект. Вісник Української академії державного управління. 2002. № 2. С. 56—60.
14. Смирнова Є.Н. Класифікація та особливості некомерційного маркетингу. URL: http://www.dspace.kntu.kr.ua/jspui/.../1/60%20smirnova_331-337.pdf
15. Степанов В.Ю. Інформаційний маркетинг у сфері культури. URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_7.pdf

V. Butenko, V. Baidala, A. Zabara

USING OF NON-COMMERCIAL MARKETING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE BIOECONOMY

Summary

The main challenge for the world economy in the long term is a creation the model of resource— and energy-saving economy, which is based mainly on the use of renewable resources. Its priorities mast be the value and quality of human life, the preservation of the environment as well. This model is the bioeconomy based on production paradigms, which is linked to biological processes, uses renewable natural resources, requires minimal energy consumption and does not pollute the environment. At the same time, efforts to promote bioeconomy contribute to the achievement of sustainable development goals. The authors propose to use non-commercial marketing as the tool for stimulating of the bioeconomy development. The focus of non— commercial marketing is to support and replace those market components that are unable to independently support processes related to the production, distribution, exchange and consumption of biotech products. The authors interpret non-commercial marketing of bioeconomic development as a sphere of social interaction, which includes the purposeful activities of various entities (organizations, institutions, individuals) that doesn`t intend to receive profit. The main goal of non-commercial marketing is to achieve the desired results by meeting the needs of a specific target segments based on adherence to basic marketing principles through the use of specific marketing tools.
Non— commercial marketing tools are used to identify key needs and interests of the target segments that are related to the bioeconomy. In particular, it is to increase the level of trust and rating for the authorities of all levels, for the population — to increase the quality of life and well-being, for business — to increase the efficiency of activity, for the research sphere — to stabilize and further development. Then non-commercial marketing tools identify the main ways to meet the needs of the target segments. These tools are the media, public communications systems, the publication of profile literature, public relations, advertising events, personal meetings of professionals with target segments etc. Non-commercial marketing also improves the image of biotech products. The development and implementation of the concept of non-commercial marketing of bioeconomic development has a positive effect on the process of its implementation.

Keywords: ioeconomy; biotechnological products; non-commercial marketing; image of biotechnological products; target segments; sustainable development.

References

1. Andreev, S. N. and Mel'nichenko, L. N. (2000), Osnovy nekommercheskogo marketinga [Non-commercial Marketing Basics], Progress-Tradicija, Мoscоw, Russia.
2. Baidala, V. V. and Butenko, V. M. (2013), "Creation of a positive image of biotechnological products by means of non-commercial marketing", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 5, pp. 115—120.
3. Borysova, T. M. (2015), Marketynh nekomertsiinykh orhanizatsii u rozrizi sfer diialnosti: teoriia i praktyka [Marketing non-commercial organizations by activity: theory and practice], Aston, Ternopil, Ukraine.
4. Butenko, V. M. (2016), "Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria [Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea, vol. 1 (88), pp. 19—29.
5. Butenko, V. M. (2018), Stratehichni zasady ta instytutsiine zabezpechennia rozvytku bioekonomiky v Ukraini [Strategic foundations and institutional support for the development of bioeconomy in Ukraine], Kyiv, Ukraine.
6. Dubrovka, O.V. (2003), "Marketing in Public Administration of Higher Education of Ukraine", Visnyk UADU, vol. 4, pp. 386—391.
7. Kozlovskyi, S. Baidala, V. Tkachuk, O. and Kozyrska, T. (2018), "Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine", Montenegrin Journal of Economics, vol. 14 (4), pp. 175—190, DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12, available at: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf (Accessed 25 Aug 2019).
8. Maksymeniuk, M. Yu. (2016), "Formation of the concept of marketing of social services in the conditions of informatization, intellectualization and Internet economy", Humanitarnyi visnyk ZDIA, vol. 67, pp. 182-190, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_67_182.pdf (Accessed 25 Aug 2019).
9. Oliinyk, V. V. (2017), "Formation of the state marketing system of postgraduate education", Visnyk pisliadyplomnoi osvity, available at: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/3_31_2017/upravl/%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf (Accessed 25 Aug 2019).
10. Reshetnikov, A. V. (1998), Social'nyj marketing i objazatel'noe medicinskoe strahovanie [Social marketing and compulsory health insurance], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
11. Romanenko, K. M. (2010), "The essence and problems of formation of state marketing in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 71—78.
12. Romat, Ye. V. (2003), "Public administration marketing", Marketynh v Ukraini, vol. 4, pp. 32—35.
13. Romat, Ye. V. (2002), "Marketing concept and its use in public administration: methodological aspect", Visnyk Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 56—60.
14. Smyrnova, Ye. N. (2010), "Classification and features of non-commercial marketing", available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4193/1/60%20smirnova_331-337.pdf (Accessed 25 Aug 2019).
15. Stepanov, V. Yu. (2012), "Information marketing in the sphere of culture", available at: nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_7.pdf (Accessed 25 Aug 2019).

№ 17 2019, стор. 29 - 37

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

В. М. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

V. Butenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8814-9392


В. В. Байдала

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

V. Baidala

Doctor of Economic Sciences, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1532-2913


А. М. Забара

старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Сумський національний аграрний університет

A. Zabara

Senior Lecturer of department of Economy and Entrepreneurship, Sumy Agrarian National University

ORCID:

0000-0002-0433-0598

Як цитувати статтю

Бутенко В. М., Байдала В. В., Забара А. М. Використання некомерційного маркетингу як інструменту імплементації біоекономіки. Агросвіт. 2019. № 17. С. 29–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.29

Butenko, V., Baidala, V. and Zabara, A. (2019), “Using of non-commercial marketing as a tool for implementing the bioeconomy”, Agrosvit, vol. 17, pp. 29–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.