EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
І. А. Опенько, Я. А. Степчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.20

УДК: 332.24:630*114(4)

І. А. Опенько, Я. А. Степчук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

За період проведення реформи із децентралізації було здійснено позитивні економічні ініціативи (фінансова децентралізація), зокрема, внесено відповідні законодавчі зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, завдяки чому бюджети місцевих громад збільшились з 68,6 млрд грн у 2014 році до 234 млрд грн у 2018 році (приріст становить 165,4 млрд грн). Поява новостворених ОТГ, на нашу думку повинна вплинути на розв'язання еколого-економічних, соціальних проблем використання земель лісогосподарського призначення, які, на жаль, до тепер існують і потребують нагального вирішення. Однією із головних проблем екологічного та економічного характеру використання земель лісогосподарського призначення в ОТГ по Україні є вирубка лісовкритих площ на дрова (особливо у зимовий період, опалювальний сезон) з метою обігріву приватних осель сільських жителів, яких в ОТГ проживає близько 9 млн осіб. У результаті проведених розрахунків нами були отримані такі результати кореляційного аналізу: офіційна (загальна) площа рубок лісу (R = - 0,14 — кореляційний зв'язок відсутній); втрати деревного покриву в Україні за даними ДЗЗ Forest Global Watch (на основі досвіду країн-членів ЄС) (R = 0,93 — сильний кореляційний зв'язок із тарифом на газ та середнім курсом долара — R = 0,74); середній курс долара на відповідний період, грн (R = 0,93 — сильний кореляційний зв'язок із тарифом на газ та площею втрат деревного покриву — R = 0,74). Запропонована регресійна модель дає можливість спрогнозувати (розрахувати) ймовірну площу втрати деревного покриву в залежності від тарифів на газопостачання. Коефіцієнт детермінації (R2 = 0,89) свідчить про високу адекватність та статичність запропонованої моделі. Водночас на основі кореляційного аналізу обгрунтовано, що зниження лісистості території впливає на збільшення смертності від хвороб пов'язаних із новоутвореннями (злоякісних пухлин) органів травлення, дихання, грудної клітки.

Ключові слова: земельні ресурси; об'єднані територіальні громади; землі лісогосподарського призначення; кореляційний аналіз; децентралізація влади.

Література

1. Децентралізація. Про об'єднання громад. Інфографіка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/gromadas/gallery
2. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62648&pf35401=435406
3. Постановление Совет Министров СССР "Об утверждении положения о колхозных лесах" от 4 марта 1968 г. № 144 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15335.htm
4. Український лісовий портал. Все про ліси та лісове господарство України. Доповідь "Як децентралізація та земельна реформа можуть вплинути на майбутнє лісів і лісових насаджень" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.lisportal.pp.ua/project-post/90064/
5. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про ліси комунальної та приватної власності" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=26450&pf35401=82836
6. Сторчоус О. Лісове та суміжне законодавство: пропозиції змін. 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/178796;jsessionid=425E08AB051299304639A487E5637C48.app1;/03.Storchous.pdf
7. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. Редакція від 07.02.2019, підстава — 2666-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
8. Оборська А.Е., Жила А.С., Матейко І.М., Жила Т.Б. Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади. Інформаційний довідник. К. "ЦП Компринт". 2017. 110 с.
9. OECD. Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/maintaining-the-momentum-of-decentralisation-in-ukraine_9789264301436-en#page69
10. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3 С. 126 — 130.
11. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
12. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. P. 60 — 65.
13. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. №1. С. 83—91.
14. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С. 137—142. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
15. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
16. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 125—131 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
17. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
18. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 — 13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619
19. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.
20. Global Forest Watch. "Tree Cover Loss in [selected area name]" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.globalforestwatch.org
21. Державна служба статистики України. Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990—2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm
22. NETHOLDING. Статистика курса доллара США [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://net.dn.ua/money/stat.php
23. Державна служба статистики України. Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/t_nsotg/tabl_narod_2017.xlsx
24. Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13 — 14, 2019, С. 44—52 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf
25. Опенько І.А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7, 2019, С. 55—62 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf

I. Openko, Yа. Stepchuk

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF USE OF FORESTRY LAND IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

Summary

During the period of the decentralization reform, positive economic initiatives (financial decentralization) were implemented, in particular, introducing appropriate legislative changes to the Budget and Tax Codes of Ukraine, which increased the budgets of local communities from UAH 68.6 billion in 2014 to UAH 234 billion. 2018 (an increase of UAH 165.4 billion). The emergence of newly created UTС, in our opinion, should influence the solution of ecological, economic and social problems of forest land use, which unfortunately still exist and need urgent solution. One of the main problems of environmental and economic nature of forest land use in UTС across Ukraine is the felling of wooded areas on firewood (especially in winter, heating season) with the aim of heating the private residences of rural residents, which are home to about 9 million people. As a result of the calculations we obtained the following results of correlation analysis: official (total) area of logging (R = - 0,14 — correlation is absent); loss of wood cover in Ukraine according to Forest Global Watch (based on the experience of EU Member States) (R = 0.93 — strong correlation with gas tariff and dollar average — R = 0.74); average dollar exchange rate for the corresponding period, UAH (R = 0.93 — strong correlation with gas tariff and area of wood cover loss — R = 0.74). The proposed regression model makes it possible to predict (calculate) the probable area of wood cover loss depending on gas supply tariffs. The coefficient of determination (R2 = 0.89) indicates the high adequacy and stability of the proposed model. At the same time, based on the correlation analysis, it is substantiated that the decrease of the forest cover of the territory influences the increase of mortality from diseases related to neoplasms (malignant tumors) of digestive, respiratory and chest cells: the index of forest cover has a strong inverse correlation between mortality in the regions of Ukraine ( R = - 0,60), that is, with the decrease of forest cover the number of deaths in the regions increases; in all cases of population deaths (diseases of vital organ systems, external causes of morbidity and mortality, etc.), inverse correlations were established between the incidence of forest cover and the number of deaths from neoplasms (R = - 0.70), including malignant tumors. (R = - 0.70), including the digestive system (R = - 0.68) and the respiratory system and chest (R = - 0.79).

Keywords: land resources; united territorial communities; forest lands; correlation analysis; decentralization of power.

References

1. The official site of Decentralization (2015), "About community unions. Infographics", available at: https://decentralization.gov.ua/gromadas/gallery (Accessed 22 August 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of ukraine on extending the powers of local self-government bodies for land resources management and strengthening state control over land use and protection", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62648&pf35401=435406 (Accessed 22 August 2019).
3. Council of Ministers of the USSR (1968), Resolution "On approval of the regulations on collective farm forests", available at: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15335.htm (Accessed 22 August 2019).
4. Ukrainian Forest Portal (2018), "How decentralization and land reform can affect the future of forests and forested areas", available at: https://www.lisportal.pp.ua/project-post/90064/ (Accessed 22 August 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine "About communal and private property forests", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=26450&pf35401=82836 (Accessed 22 August 2019).
6. Storchous, O. (2007), "Forest and related legislation: proposals for change", Kruhlyy stil "Stan normatyvno-pravovoyi bazy v systemi lisovoho hospodarstva ta zminy, neobkhidni dlya pidvyshchennya yiyi efektyvnosti" [Round table "State of the regulatory framework in the forestry system and changes needed to improve its effectiveness"], State Agency of Forest Resources of Ukraine, Kyiv, Ukraine, available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/178796;jsessionid=425E08AB051299304639A487E5637C48.app1;/03.Storchous.pdf (Accessed 22 August 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 22 August 2019).
8. Obors'ka, A.E. Zhyla, A.S. Mateyko, I.M. and Zhyla, T.B. (2017), Komunal'ni lisohospodars'ki pidpryyemstva i mistsevi hromady [Utilities and local communities], CPU Comprint, Kyiv, Ukraine.
9. OECD (2018), Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris.
10. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
11. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
12. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
13. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
14. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137-142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 11 Jul 2019).
15. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
16. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 11 Jul 2019).
17. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
18. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 - 13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 11 Jul 2019).
19. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.
20. Global Forest Watch (2018), "Tree Cover Loss in [selected area name]", available at: www.globalforestwatch.org (Accessed 23 August 2019).
21. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), "Main indicators of forestry activity (1990—2017)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm (Accessed 23 August 2019).
22. Netholding (2019), "USD exchange rate statistics", available at: https://net.dn.ua/money/stat.php (Accessed 23 August 2019).
23. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), "Tables of births, deaths and average life expectancy", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/t_nsotg/tabl_narod_2017.xlsx (Accessed 23 August 2019).
24. Openko, І. А. (2019), "Ecological and economic productivity of land use in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 44—52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 28 August 2019).
25. Openko, І. А. (2019), "Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 28 August 2019).

№ 17 2019, стор. 20 - 28

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 1048

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778


Я. А. Степчук

лаборант кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Yа. Stepchuk

Laboratory Assistant of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7000-1928

Як цитувати статтю

Опенько І. А., Степчук Я. А. Соціально-економічні проблеми використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади. Агросвіт. 2019. № 17. С. 20–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.20

Openko, I. and Stepchuk, Yа. (2019), “Socio-economic problems of use of forestry land in the conditions of decentralization of power”, Agrosvit, vol. 17, pp. 20–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.