EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. Козяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.67

УДК: 631.11:330.322

Н. О. Козяр

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Реалізація різних форм реальних і фінансових інвестицій у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств здійснюється в рамках реалізації інвестиційних проектів і формування інвестиційного портфеля. Головною метою проекту є реалізація інвестицій, які відмінні як за своїм змістом (продукт, процес, структура, метод), так і за способом їх отримання.
Розглядаючи питання оцінки інвестиційної діяльності в сільському господарстві, необхідно проводити її із двох позицій: по-перше, оцінка інвестиційної привабливості регіону та конкретного підприємства; по-друге, здійснення розрахунку системи показників ефективності інвестиційного проекту.
Відповідно до методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства, які існують на нинішній момент, можна поділити на кількісні та якісні. Більшість методик використовує лише показники фінансового стану, ефективності інвестиційних проектів і виробничо-господарської діяльності.
Наукові розробки з питань методологічного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства, які враховують галузеві особливості діяльності суб'єктів господарювання, не дають змоги використовувати їх повсюдно у вітчизняній практиці внаслідок виробничої специфіки, різної організаційно-правової форми суб'єктів господарювання, масштабів їх діяльності, цільової диференціації інтересів інвесторів та дії інших об'єктивних факторів. У зв'язку із цим вважаємо, що оцінку рівня інвестиційної привабливості підприємства не можна обмежувати використанням єдиного методологічного підходу. Із цією метою для одержання реальної й достовірної інформації доцільно розробляти поширені методики цієї економічної категорії, які враховують не лише загальноприйняті критерії, але і привабливість галузі, території, галузеві особливості умов ведення діяльності підприємства, стратегічні наміри та поточні інтереси інвесторів. Вважаємо, що оцінку інвестиційної привабливості доцільно здійснювати на основі розрахунку інтегрального показника, який об'єднує всі вагомі для інвестора характеристики підприємств.
Запропонована система показників ефективності інвестиційної діяльності складається із груп показників, що характеризують рівень використання отриманих ефектів факторами виробництва і суспільством. Система показників та інтегральні показники як по групах, так і в цілому можуть бути розраховані на основі річних звітів сільськогосподарських підприємств. Зазначимо, що розрахунок сукупного інтегрального показника ефективності інвестиційної діяльності множенням інтегрального показника по кожній групі на визначений експертним шляхом ваговий коефіцієнт значущості по кожного напряму використання ефектів.

Ключові слова: оцінка; інвестиційна діяльність; сільськогосподарські підприємства; ефективність; інвестиційна привабливість.

Література

1. Маслій В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні / В. Маслій // Економічний аналіз. — 2011. — Вип. 8, Ч. 1. — С. 446—448.
2. Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Н. Макарій // Економіст. — 1999. — № 8 (32). — С. 17—19.
3. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству №22 від 23.11. 1998 р. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 1998. — №7. — С. 18—28.
4. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія / [А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — 286 с.
5. Рупняк М.Я. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств / М.Я. Рупняк // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 5. — С. 32—39.
6. Савчук В.Л. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебн. пособ. / В.Л. Савчук, С.И. Прилепко, Е.Г. Величко. — К.: Эльга, 1999. — 304 с.
7. Балацький О.Ф. Управління інвестиціями: навч. посіб. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. — Суми: Університетська книга, 2004. — 231 с.
8. Липсиц И.В. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа: учеб. пособ. / И.В. Липсиц, В.В. Косов. — М.: БЕК, 1996. — 304 с.
9. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 144 с.
10. Усова И.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на предприятии / И.А. Усова, Е.Н. Гончаренко // Труды Одесского политехнического университета. — 2008. — Вип. 2. — С. 256—261.
11. Санду И. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве Оренбургской области: проблемы их решения в АПК / И. Санду, Н. Рыженкова, В. Юдина // АПК: экономика и управление. — 2008. — №4. — С. 43—45.
12. Мойсенко І.П. Інвестування / І.П. Мойсенко. — К.: Знання, 2006. — 490 с.
13. Остапенко О.І. Вдосконалення методів аналізу інвестиційних проектів / О.І. Остапенко // Інвестиції: Практика та досвід. — 2008. — №21. — С. 13—15.
14. Яришко С.Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів / С.Я. Яришко // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — №5. — С.12—14.
15. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації / А.Ф. Гойко. — К.: ВІРА-Р, 1999. — 320 с.
16. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 485 с.
17. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обгрунтування ефективності виробництва / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. — 2007. — № 5. — С. 52—63.
18. Гончаренко Е.Н. Финансовые методы управления инвестиционными проектами / Е.Н. Гончаренко. — Одесса: Астроспринт, 2008. — 208 с.

N. Koziar

METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The realization of various forms of real and financial investments in the practical activity of agricultural enterprises is carried out within the implementation of investment projects and formation of the investment portfolio. The main objective of the project is to dispose of investments that are different in their content (product, process, structure, method) and the way they are received.
The evaluation of investment activity in agriculture should be considered from two positions: firstly, to evaluate the investment attractiveness of the region and a particular enterprise; secondly, to calculate the performance indicators system of the investment project.
According to the methods of analysis of the investment attractiveness of the existing enterprises, it is possible to divide them into quantitative and qualitative ones. Most methods use only indicators of financial condition, efficiency of investment projects and production and economic activity.
Scientific developments on methodological support for the evaluation of investment attractiveness of the enterprise, taking into account the branch peculiarities of business activity, make it impossible to use them everywhere in domestic practice due to production specificity, different organizational and legal form of economic entities, scope of their activity, target differentiation of investor interests and other objective factors. In this regard, we believe that the assessment of the level of business investment attractiveness cannot be limited by using a single methodological approach. For this purpose, in order to obtain real and reliable information, it is advisable to develop popular methods of this economic category, which take into account not only the common criteria, but also the attractiveness of the industry, territory, industry peculiarities of business activity, strategic intentions and current interests of investors. We believe that it is advisable to evaluate the investment attractiveness on the basis of the calculation of the integral index, which brings together all the characteristics of the enterprises that are important for the investor.
The suggestedperformance indicators system of investment activity consists of the groups of indicators characterizing the level of using the obtained effects by factors of production and society. The system of indicators and integrated indicators, both by groups and as a whole, can be calculated on the basis of annual reports of agricultural enterprises. It should be noted that the calculation of aggregate integral performance indicator of investment activity by multiplying the integral indicator for each group to the weighting factor determined by expertise for each direction of using the effects.

Keywords: evaluation; investment activity; agricultural enterprises; efficiency; investment attractiveness.

References

1. Maslij, V. (2011), "Theoretical aspects of the application of the grouping method in the statistical survey of the foreign investment process in Ukraine", Ekonomichnyj analiz, vol. 8, no. 1, pp. 446—448.
2. Makarij, N. (1999), "Assessment of the investment attractiveness of the enterprise", Ekonomist, vol. 8 (32), pp. 17—19.
3. Bankruptcy prevention agencies (1998), "Methods of integral assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations", Derzhavnyj informatsijnyj biuleten' pro pryvatyzatsiiu, vol. 7, pp. 18—28.
4. Yepifanov, A.O. Dekhtiar, N.A. and Mel'nyk, T.M. (2007), Otsinka kredytospromozhnosti ta investytsijnoi pryvablyvosti sub'iektiv hospodariuvannia [Assessment of creditworthiness and investment attractiveness of business entities], UABS NBU, Sumy, Ukraine.
5. Rupniak, M.Ya. (2005) "Problems of optimizing the structure of financial resources of joint-stock companies", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 32—39.
6. Savchuk, V.L. (1999), Analiz i razrabotka investicionnyh proektov [Analysis and development of investment projects], Jel'ga, Kyiv, Ukraine.
7. Balats'kyj, O.F. (2004), Upravlinnia investytsiiamy [Investment management], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
8. Lipsic, I.V. (1996), Investicionnyj proekt. Metody podgotovki i analiza [Investment project. Preparation and analysis methods], BEK, Moscow, Russia.
9. Kovalev, V.V. (1998), Metody ocenki investicionnyh proektov [Methods for evaluating investment projects], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
10. Usova, I.A. (2008), "Evaluation of the effectiveness of investment projects implemented at the enterprise", Trudy Odesskogo politehnicheskogo universiteta, vol. 2, pp. 256—261.
11. Sandu, I. (2008), "Innovative activity in agriculture of the Orenburg region: problems of their solution in the agricultural sector", APK: jekonomika i upravlenie, vol. 4, pp. 43—45.
12. Mojsenko, I.P. (2006), Investuvannia [Investing], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Ostapenko, O.I. (2008), "Improvement of methods of analysis of investment projects", Investytsii: Praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 13—15.
14. Yaryshko, S.Ya. (2009), "Theoretical aspects of the analysis of investment projects", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 12—14.
15. Hojko, A.F. (1999), Metody otsinky efektyvnosti investytsij ta priorytetni napriamky ikh realizatsii [Methods of assessing the effectiveness of investments and priority areas for their implementation], VIRA-R, Kyiv, Ukraine.
16. Kovalev, V.V. (2000), Metody ocenki investicionnyh proektov [Methods for evaluating investment projects], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
17. Andrijchuk, V.H. (2007), "Theoretical and methodological substantiation of production efficiency", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 52—63.
18. Goncharenko, E.N. (2008), Finansovye metody upravlenija investicionnymi proektami [Financial methods for managing investment projects], Astrosprint, Odessa, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 67 - 76

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 2885

Відомості про авторів

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

N. Koziar

postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2150-4035

Як цитувати статтю

Козяр Н. О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 16. С. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.67

Koziar, N. (2019), “Methodical approaches to the evaluation of investment activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 67–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.